Kundanvisning för import 63/2016
Att lägga till royaltyer och licensavgifter
till tullvärdet från och med den 1 maj
2016
tulli.fi
Version 1.0, 1.5.2016
{0><}100{>Ersätter t.ex. Edi-, Manu- och kontant-kundanvisning 2/2005<0}
Att lägga till royaltyer och licensavgifter till tullvärdet från och
med den 1 maj 2016
Syftet med anvisningen
Denna anvisning gäller tilläggande av royaltyer och licensavgifter till tullvärdet då tullvärdet
fastställs grundat på transaktionsvärde, i enlighet med artiklarna 70 och 71 i unionens tullkodex.
Royaltyer och licensavgifter som avser varorna i fråga och som köparen ska betala, antingen direkt eller indirekt, som ett villkor för försäljning av varorna, om dessa avgifter inte ingår i priset, ska läggas till det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för de importerade varorna.
Royaltyer och licensavgifter som avser importerade varor
Royaltyer och licensavgifter ska anses avse de importerade varorna om i synnerhet de överförda
rättigheterna enligt licens- eller royaltyavtalet ingår i varorna. Om de importerade varornas pris
ligger till grund för beräkningen av royalty- eller licensavgiftsbeloppen ska det i avsaknad av bevis för motsatsen antas att betalningen av avgifterna avser varorna. Om royaltyer eller licensavgifter delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar eller komponenter
som tillförts varorna efter importen, eller verksamheter eller tjänster efter import, ska en lämplig
justering göras.
Royaltyer och licensavgifter som villkor för försäljning
Royaltyer och licensavgifter anses ha betalats som ett villkor för försäljningen om något av följande villkor uppfylls:
a) säljaren eller en person som är närstående till säljaren kräver att köparen betalar denna avgift
b) avgiften betalas för att uppfylla säljarens förpliktelse i enlighet med kontraktförpliktelser
c) varorna kan inte säljas till köparen eller köparen kan inte köpa varorna utan att betala royaltyer eller licensavgifter till licensgivaren
Denna anvisning omfattar också royaltyer och licensavgifter som betalas för användning av varumärke.
Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi