KÖPEAVTAL
PARTER
Säljare:
Namn, organisationsnummer (personnummer), adressuppgifter
Köpare:
Namn, organisationsnummer (personnummer), adressuppgifter
-----------------------------------------------
1. Försäljning & köp
Säljaren säljer härmed till Köparen xxx stycken (benämning av Varorna).
2. Leverans
Leverans av Varorna skall ske till Köparens lokaler på adressen xxx och vara Köparen tillhanda senast
den xxx 2011.
Köparen ska tillse att de att kan ta emot varorna angiven leveransdag.
3. Köpeskilling och betalning
Köpeskillingen för Varorna uppgår till xxx. Mervärdesskatt tillkommer.
Efter utförd leverans av Varorna ska Säljaren till Köparen utställa faktura för desamma.
Köpeskillingen ska betalas senast xxx dagar efter fakturadatum. Vid sen betalning äger Säljaren rätt att
debitera dröjsmålsränta med x % per månad (alt. enligt räntelagen) fr o m fakturans förfallodag och till
dess full betalning sker.
4. Fel och reklamation
Köparen har efter mottagen leverans av Varorna möjlighet att noggrant besikta desamma. Om
Köparen vill åberopa fel skall denne snarast kontakta Säljaren och reklamera felet.
1
5. Befrielsegrunder/Force majeur
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att någon av parterna inte kan fullgöra
sina åtaganden enligt avtalet eller att någon parts åtaganden blir oskäligt betungande; arbetskonflikt
och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering.
6. Hävning och skadestånd
Om inte Köparen erlägger betalning enligt vad som föreskrivs i detta avtal eller om Köparen ställer in
sina betalningar eller om det finns befogad anledning att anta att Köparen kommit på obestånd äger
Säljaren rätt att omgående häva avtalet. Om hävning sker på grund av Köparens kontraktsbrott ska
Köparen ersätta Säljaren för den skada denne lider på grund av kontraktsbrottet.
7. Ändringar och tillägg
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande mellan parterna upprättats skriftligen
och undertecknas av båda parter.
8. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Uppsala den
2011
___________________________
___________________________
xx
xx
2