AD 394/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-xx-xx
1 (3)
Anbudsinbjudan del C
Leveransavtalsvillkor
Signering av PDF
Leveransavtalsvillkoren godkänns i sin helhet i samband med att behörig firmatecknare hos
anbudsgivaren skriver under anbudet. När tilldelningen vunnit laga kraft kommer ett
leveransavtal att upprättas mellan Bolagsverket och vald anbudsgivare.
Leveransavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som dessa
leveransavtalsvillkor men kompletterat med de uppgifter som saknas i detta dokument (text
i kursiv stil).
Beroende på hur licensavtalet är utformat, kan Bolagsverket komma att lägga till särskilda
villkor, exempelvis om licensavtalet innehåller sekretessbestämmelser som medför att
Bolagsverket inte kan uppfylla offentlighetsprincipen.
1
Parter
Bolagsverket (202100-5489), nedan kallad Köparen, och X (xxxxxx-xxxx), nedan kallad
Säljaren.
2
Avtalets bakgrund och syfte
Detta avtal har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling. Syftet med avtalet är att Köparen ska ha en certifikatlösning för
signering av PDF som gör att Köparens elektroniska bevis ska vara av största möjliga
säkerhet.
3
Kontaktuppgifter
Köparens postadress
851 81 Sundsvall
Säljarens postadress
X
Kontaktperson köparen
X
Kontaktperson säljaren
X
Telefonnummer
X
Telefonnummer
X
E-postadress
X
Fakturareferens
X
E-postadress
X
4
Avtalshandlingar
Detta leveransavtal består av följande handlingar:
1.
2.
3.
4.
AD 394/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-xx-xx
2 (3)
Detta avtal med eventuell komplettering av särskilda villkor med anledning av licensvillkoren.
Anbudsinbjudan
Säljarens anbud
Licensavtal
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning, inbördes i ovan angiven
ordning.
5
Avtalstid
Avtalet ska gälla från fr.o.m. undertecknandet t.o.m. 2012-10-31. Köparen har rätt att
förlänga avtalet med högst ett år i taget, dock längst t.o.m. 2015-10-31. Därefter kan
parterna överenskomma om ytterligare förlängning, om Köparen har kvarstående
oförbrukade signeringar.
6
Avtalad tjänst
Den avtalade tjänsten ska utföras i enlighet med Anbudsinbjudan Del B Kravspecifikation.
Avtalet avser i första hand 500 000 signeringar. Köparen har rätt att två gånger beställa
ytterligare 500 000 signeringar.
Installation ska ske i enlighet med Säljarens anbud.
Support och underhåll ska ske enligt 5.7 i Anbudsinbjudan Del B Kravspecifikation.
7
Pris
Avtalade priser gäller t.o.m…. Därefter har Säljaren rätt att årligen begära en justering av
priserna. Begäran ska ske senast (1 månad innan). Justering får då ske i enlighet med
förändringen i Konsumentprisindex (KPI). Jämförelse ska ske mellan april månad det år
ändringen ska ske och april månad året före.
8
Betalningsvillkor
Betalning ska ske senast trettio dagar efter det att faktura har inkommit till Köparen.
Betalar inte Köparen i tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen
(1975:635).
9
Utnyttjande i marknadssyfte
Säljaren äger inte rätt att använda Köparens namn i reklam- eller
marknadsföringssammanhang utan att ha hämtat in skriftligt medgivande från Köparen.
AD 394/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-xx-xx
3 (3)
10 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och
undertecknas av behöriga företrädare för bägge parter.
11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Tvist som parterna inte kan lösa genom förhandlingar ska
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Sundsvall den
För Bolagsverket
x den
För
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande