AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVTALSPARTER
I upphandling /
avtal:
har nedanstående parter, köparen och säljaren, träffat följande
KÖPAREN
/
Agerar som inköpscentral, enligt LOU. Umeå kommun avser att efter genomförd
upphandling teckna avtal där andra upphandlande myndigheter/enheter enligt
nedan är avropsberättigade.
1.1
AVROPPSBERÄTTIGADE ENHETER/MYNDIGHETER
Umeå Energi, Umeå Hamn, UPAB, Bostaden, UMEVA, Umeå kyrkliga samfällighet,
Vännäs kommun, Vindelns kommun.
SÄLJAREN
/
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
3.0
AVTALETS GILTIGHET
Tecknat avtalet löper från och med till och med .
Avtalet kan, om parterna så överenskommer, förlängas ett år. Överenskommelse
om förlängning skall vara skriftlig. Sådan begäran om förlängning bör ske senast 3
månader innan avtalets utgångsdatum.
4.0
PRISER
Pris gäller enligt anbud
4.1
FAST PRIS
Pris ska vara fast t.o.m. .
4.2
PRISJUSTERING
Prisjustering av produkter kan endast ske efter fastprisperiodens utgång.
Prisjustering under avtalsperioden sker via det överrenskomna procentuella
påslaget eller avdraget som angivits i ´Svarsbilaga priser´.
Prislistan ska under avtalets löptid uppdateras 1 till 2 gånger per år. Avsikten är att
alltid ha ett uppdaterat sortiment och marknadsmässig prisbild. Vid prissättning av
produktförändringar ska Nettopris/inköpspris med angivet procentuellt prispåslag
alternativt prisavdrag gälla även för nya produkter. Detsamma ska gälla för
kompletteringsköp som görs utanför den skapade nettolistan.
Prisjustering av installationspriser kan göras i samband med eventuell förlängning
av avtal, enligt AKI för 2012 med basmånad december
4.3
5.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
LEVERANSVILLKOR
Produkterna ska levereras fritt respektive leveransadress.
Lagerförda produkter levereras omgående efter mottagen beställning, dock senast
efter 5 arbetsdagar. För icke lagerförda produkter ska leveranstid meddelas
beställare inom 24 timmar.
Leveransbekräftelse, följesedel eller liknande skall alltid medfölja leveransen.
Umeå kommun
Upphandlingsbyrån
Umeå kommun
Tel:
Fax:
Tel:
090-16 10 00
090-16 15 68
090-16 10 00
Org.nr:
212000-2627
1(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
5.1
INSTALLATION
I avtalet ingår att tillhandahålla installation och montage av levererade produkter.
Prissättning ska vara enligt ´Svarsbilaga priser´ fastställda priser. Beskrivning av
punkten installation finns i bilaga ´uppdragsbeskrivning´.
5.2
RESEERSÄTTNING
För resor inom en radie av 15 km från umeå kommuns stadshus ska restid,
milersättning vara inräknade i det offererade installationspriset. Utöver 15 km utgår
reseersättning enligt ´Svarsbilaga priser´.
6.0
BESTÄLLNINGAR
Detta avtal kommer att gälla som Upphandlingskontrakt.
Beställningar ska vara skriftliga.
7.0
KAMPANJER
Om leverantören har kampanjerbjudanden som tillfälligt är förmånligare än avtalet,
ska leverantören alltid erbjuda det lägre priset.
8.0
ERSÄTTNINGSPRODUKTER
Vid felanmälan där produkt behöver tas om hand på verkstad eller liknande ska
alltid ersättningsprodukt levereras i samband med omhändertagandet av trasig
produkt för reparation.
Detta ska göras utan extra kostnad för köparen. Ersättningsprodukten är avsedd
att användas under en begränsad tid och behöver inte motsvara originalprodukten i
all specifikation.
Om produkt på avtalslistan utgår ur sortimentet ska den ersättas av likvärdig eller
bättre produkt enligt samma prismodell som tidigare.
9.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress som framgår vid respektive
avrops beställningstillfälle.
PÅ FAKTURA SKA REFERENS ENLIGT NEDAN ANGES
 Beställare (Namn)
 Beställningsnummer/rekvisitionsnummer
 Beställarreferens
9.1
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
9.2
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte. Säljaren äger inte rätt
att ackumulera dröjsmålsräntor från enskilt försenade fakturor och därmed
överstiga angivet belopp.
9.3
ELEKTRONISK FAKTURERING
Umeå kommun har målsättningen att öka de elektroniska fakturorna. Umeå
kommun kommer att följa fastställd föreskrift, VERVAFS 2007:1 som anger att
fakturorna ska följa specifikationen SFTI Basic Invoice version 1.0, i dagligt tal
Svefaktura. Det åligger er som säljare att säkerställa att detta villkor är uppfyllt
senast 6 månader efter att kommunen begärt detta. Införande av e-faktura ska
göras i samråd med kommunen för att säkerställa att fakturainnehållet
överensstämmer med Umeå kommuns kundunika fältvariabler enligt denna
standard.
10.0
GARANTITID
Säljaren ska lämna minst två års garanti på levererad produkt samt 3 års
reklamationsrätt. Garantitid börjar räknas från och med att produkten tas i drift av
beställaren.
11.0
CE-MÄRKNING
2(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
Tillverkaren har fullt ansvar över produkten. Det är tillverkaren eller den som
importerar produkten till EU/EES-området som ska intyga att samtliga direktivens
krav är uppfyllda. Detta intyg kan vara en CE-märkning. Intyg/dokumentation och
godkännande skall vid köp kunna delges köparen.
12.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
13.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan säljare.
14.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet.
15.0
MILJÖASPEKTER
Köparen strävar efter att upphandla produkter/tjänster som är skonsamma mot
miljön. En grundprincip är att en produkt/tjänst inte bör bidra till några onödiga
eller för miljön skadliga ämnen för att uppfylla sitt syfte. Köparen strävar även att
påverka andra att handla miljömässigt genom att vara ett gott exempel. En
miljöanpassad produkt skall efter att den har använts för sitt ursprungliga ändamål
helst vara biologiskt nedbrytbar eller kunna återanvändas.
Leverantören ska kostnadsfritt i samband med leverans av utrustning ta tillbaks
gammal utrustning om beställaren önskar detta.
16.0
FÖRPACKNINGSÅTERVINNING
Återvinning av förpackningar är en angelägenhet som bäst handhas av de
materialbolag som bildats för ändamålet. Vi förutsätter att Ni har anslutit Er via
REPA och alltså sett till att förpackningarna omfattas av en fungerade återvinning.
Om så inte är fallet ber vi om besked hur återvinningen enligt Er mening istället bör
ordnas. Det åligger säljaren att följa lagen om producentansvar för förpackningar
och förpackningsmaterial.
17.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat,
sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
18.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor.
Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och eventuella kompletteringar.
Säljarens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar.
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
19.0
STANDARDVILLKOR
ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.
20.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som krävs för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
3(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
21.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
22.0
STATISTIK
Statistikuppgifter skall utan kostnad delges Köparen vid anmodan, under
avtalsperioden.
23.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
24.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Köparen.
25.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
26.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
27.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:




28.0
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd
som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Dessa avtalsvillkor ingår som en del av förfrågningsunderlaget och behöver inte
medsändas i anbudet.
Ort/Datum
Ort/Datum
Umeå 2013-
Xxxxx 2013-
Behörig för Köparens räkning
Behörig för Säljarens räkning
4(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Tillförordnad upphandlingschef
Pia Wangberg
5(5)