Påsar och hållare för matavfall Avtalsvillkor_b

advertisement
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PÅSAR OCH HÅLLARE FÖR MATAVFALL
11099
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
1.1
KÖPAREN
Umeå Vatten och Avfall AB
901 84 Umeå
556492-0287
UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 11 30
KONTAKTPERSON:
Namn
Moa Rudsten
1.2
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 14 97
SÄLJAREN
Företag
Postnummer Ort
Organisationsnummer
KONTAKTPERSON:
Namn
e-post
Telefon
Hemsida
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Uppdraget omfattar leverans av påsar och hållare för matavfall som Umeå Vatten
och Avfall AB (UMEVA) tillhandahåller till hushållen i Umeå kommun.
3.0
AVTALSTID
Från och med 2011-11-01 till 2013-10-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
12 månader
4.0
PRISER
Pris gäller enligt bilaga. Priserna är fasta i 12 månader tom 2012-10-31.
5.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Prisjustering under
avtalsperioden sker genom index. Indexförändring sker enligt följande: Statistiska
centralbyråns producentprisindex SNI 2007 kolumn 17.21. Avstämning sker första
gången under oktober månad 2012 och baseras på den procentuella förändringen
mellan indextalen för augusti 2011 till augusti 2012. Nästa avstämning sker
oktober 2013 under förutsättning att avtal förlängs.
6.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
Umeå Vatten och Avfall AB
Hushållsavfall
901 84 Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 16 19 00
Org.nr:
Dnr:
556492-0287
11099
1(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PÅSAR OCH HÅLLARE FÖR MATAVFALL
7.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan säljare.
8.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
10.0
LEVERANSTID
Leverans av påsar och/eller hållare skall ske senast 6 veckor efter avrop.
11.0
LEVERANSVILLKOR
Påsar skall levereras buntade med ca 50 – 80 st i varje bunt i enlighet med anbud.
Leveranser av påsar skall kunna uppdelas som motsvarar månatlig förbrukning men
dock minst motsvarande 10 pallar.
Leveranser av hållare skall kunna uppdelas som motsvarar planerade införanden i
hushållen dock minst motsvarande 5 pallar.
12.0
GARANTITID
Säljaren ska lämna minst ett års garanti på levererad produkt. Garantitid börja
räknas från och med att fakturan är betald av beställaren.
13.0
CE-MÄRKNING
Tillverkaren har fullt ansvar över produkten. Det är tillverkaren eller den som
importerar produkten till EU/EES-området som ska intyga att samtliga direktivens
krav är uppfyllda. Detta intyg kan vara en CE-märkning. Intyg/dokumentation och
godkännande skall vid köp kunna delges köparen.
14.0
BESTÄLLNINGAR/AVROP
Beställningar skall vara skriftliga via mail eller post.
Beställningsbekräftelse skall återsändas av säljaren inom 5 dagar.
15.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och beställnings/rekvisitionsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på varje faktura.
16.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
17.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte
18.0
STANDARDVILLKOR
ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.
Umeå Vatten och Avfall AB
Dnr:11099
2(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PÅSAR OCH HÅLLARE FÖR MATAVFALL
19.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
20.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
21.0
STATISTIK
Statistikuppgifter skall utan kostnad delges Köparen vid anmodan, under
avtalsperioden.
Säljaren återkopplar <komplettering från anbudet> från kvalitetsledningssystem
återkommande enligt överenskommelse och utfästelse i svarsbilaga utvärdering.
22.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
23.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor.
Förfrågningsunderlaget (2011-08-18) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Säljarens anbud (daterat 20xx-xx-xx) inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
24.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
25.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Köparen.
26.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
27.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
Umeå Vatten och Avfall AB
Dnr:11099
3(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PÅSAR OCH HÅLLARE FÖR MATAVFALL
28.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
29.0

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 0ch 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Avtalsvillkoren ingår som en del av förfrågningsunderlaget och behöver inte
medsändas i anbudet.
Umeå 2011För
UMEÅ VATTEN OCH AVFALL AB
XXXXXX 2011För
(SÄLJARE)
Tomas Blomqvist
VD
Umeå Vatten och Avfall AB
(Underskrift av behörig)
Dnr:11099
4(4)
Download