12128 Arbetsstolar Avtalsvillkor_b

AVTALSVILLKOR/AVTAL
12128 ARBETSSTOLAR
12128
12128 ARBETSSTOLAR
1.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Leverans av arbetsstolar till Umeå kommun.
Följande kommunala bolag är avropsberättigade på detta avtal: Umeå Hamn AB,
UPAB, Umeå Energi, Region Västerbotten.
Avropsberättigade kommuner är: Robertsfors, Vännäs och Nordmalings kommun.
2.0
AVTALSTID
Från och med 2013-04-01 till 2014-03-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
1 år.
3.0
PRISER
Pris gäller enligt bilaga. Priserna är fasta t.o.m. 2014-03-31.
4.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Prisjustering under
avtalsperioden sker genom index. Indexförändring sker enligt följande:
Priserna kan justeras med samma procent som ”Svensk kontorsmöbelindex” ändras
beräknat från 2 månader före höjnings/sänkningstillfället vid jämförelse med
motsvarande index (basmånaden) ett år tidigare. Detta kan aktualiseras om index
förändras med +- 3 %.
Prisförändringsförslag under avtalsperioden skall skriftligt tillställas Köparen.
Prisförändringen kan träda i kraft tidigast 30 dagar efter Köparen erhållit förslaget.
5.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
6.0
KAMPANJERBJUDANDEN
Säljarens kampanjrabatter under avtalsperioden skall odelat tillfalla beställande
enhet.
7.0
PROVNING AV STOLAR
Köparen skall utan kostnad och köptvång kunna låna stolar för provning i sin
kontorsmiljö i minst två veckor per stol. Säljaren står för leverans till och från
Köparens lokaler. Säljaren skall vid leverans informera om stolarnas funktionalitet.
Vid anmärkning mot leverans skall detta åtgärdas snarast.
8.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljaren skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av den kommunala verksamheten.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
Umeå Kommun
Upphandlingsbyrån
901 84 Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090-16 10 00
090-16 15 68
-
Org.nr:
Dnr:
212000-2627
12128
1(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
12128 ARBETSSTOLAR
12128
10.0
LEVERANSTID
Stol skall levereras senast 21 dagar efter lagd beställning eller enligt
överenskommelse mellan parterna.
11.0
LEVERANSVILLKOR
Produkterna ska levereras fritt respektive leveransadress. Vid leverans skall
säljaren alltid erbjuda instruktion på stolens inställningsmöjligheter och funktioner.
Vid anmärkning mot leverans skall detta åtgärdas snarast.
Stol skall levereras med bruksanvisning på svenska.
12.0
GARANTITID
Säljaren lämnar 5 års garanti på stol, garantitiden påbörjas när risken för varan
övergår till köparen.
13.0
BESTÄLLNINGAR
Beställningar skall vara skriftliga. Orderbekräftelse skall sändas köparen senast 3
dagar efter lagd beställning, på orderbekräftelsen skall det tydligt framgå Beställare
och beställnings-/rekvisitionsnummer, beställningsreferens samt specifikation på
beställningen avseende: Typ, antal, artikelnummer, pris artikel, leveransdatum,
leveransplats samt beställningens totalpris.
14.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och beställnings/rekvisitionsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på varje faktura.
Vid leverans skall följesedel ingå, på följesedeln skall tydligt framgå Beställare och
beställnings-/rekvisitionsnummer, beställningsreferens samt specifikation på
leveransen avseende: Typ, antal, artikelnummer, pris artikel, leveransdatum,
leveransplats samt beställningens totalpris.
15.0
ELEKTRONISK FAKTURERING
Umeå kommun har beslutat att samtliga inkommande fakturor ska vara
elektroniska. Umeå kommun kommer att följa fastställd föreskrift, VERVAFS 2007:1
som anger att fakturorna ska följa specifikationen SFTI Basic Invoice, dvs.
Svefaktura. Övrig standard som accepteras är EDI-standard som SFTI
Fulltextfaktura. Det åligger er som leverantör att säkerställa att detta villkor är
uppfyllt senast 6 månader efter att kommun begärt detta. Införande av E-faktura
ska göras i samråd med kommunen för att säkerställa rätt adressering, referenser
samt hantering av eventuella påminnelser och krav.
16.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Kommunen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
17.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte.
18.0
STANDARDVILLKOR
ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.
Umeå Kommun
Dnr:12128
2(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
12128 ARBETSSTOLAR
12128
19.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
20.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
21.0
STATISTIK
Säljaren skall om köparen begär, utan kostnad lämna statistik i efterfrågad form
under avtalsperioden.
22.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning, om inte annat
angivits i förfrågningsunderlaget.
23.0
1.
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
2.
Detta avtal med bilagor.
3.
Förfrågningsunderlaget inkl bilagor och ev. kompletteringar
4.
Säljarens anbud inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
24.0
VITE
Vid försenad leverans utgår vite med 3 % av beställningsvärdet för varje påbörjad
vecka. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga mer än 10 % av
beställningsvärdet. Vitesbeloppet skall erläggas inom 30 dagar efter det att
Köparen skriftligen framställt krav därom.
Alternativt har Säljaren rätt att leverera av Köparen godkänd likvärdig produkt utan
merkostnad för Köparen.
25.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan Köparens medgivande.
26.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar Säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Kunden.
27.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
Umeå Kommun
Dnr:12128
3(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
12128 ARBETSSTOLAR
12128
28.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
29.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till kommunen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
Umeå Kommun

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 0ch 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
Dnr:12128
4(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
12128 ARBETSSTOLAR
12128
30.0
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2013För
UMEÅ KOMMUN
För
(SÄLJAREN)
Egil Nylén
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Upphandlingschef
Umeå Kommun
Dnr:12128
5(5)