Insamling, Transport och Behandling Farligt Avfall Bilaga 2

advertisement
BILAGA 2 KONCEPT TILL ENTREPRENADAVTAL
INSAMLING,TRANSPORT OCH BEHANDLING FARLIGT AVFALL
12017
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
Med köparen är kommunerna Arvidsjaur, Bjurholm, Dorotea, Robertsfors, Lycksele,
Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vindeln, Vilhelmina, Vännäs och Åsele samt
bolagen MIVA AB, PIREVA AB och UMEVA AB likställda
KÖPAREN
Umeå kommun
901 84 Umeå
222000-2436
UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 11 30
KONTAKTPERSON FÖR DETTA AVTAL
Namn
Inger Olofsson
e-post
[email protected]
Telefon
070 – 601 60 24
SÄLJAREN
Företag
Adress
Postnummer Ort
KONTAKTPERSON:
Namn
e-post
Telefon
Fax
Hemsida
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Uppdraget omfattar från ovan angivna kommuner insamling, märkning och
klassificering, emballering, deklaration, transport, förbehandling och slutlig
behandling av farligt avfall huvudsakligen från hushåll.
Uppdraget skall levereras i enlighet med ställda krav i förfrågningsunderlaget.
3.0
AVTALSTID
Från och med 2013-01-01 till 2014-12-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader.
4.0
PRISER
Priser gäller enligt bilaga 4. Priserna är fasta i 12 månader tom 2013-12-31.
Priser för behandlingsavgifter gäller dock fast under hela avtalsperioden exkl
eventuella förlängningar.
5.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Indexförändringen ska
ske enligt Svenska Åkeriförbundets renhållningsindex SÅ R77:4.
Umeå kommun
Upphandlingsbyrån
901 84 Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 16 10 00
090 - 16 15 68
-
Org.nr:
Dnr:
212000-2627
12017
1(3)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
INSAMLING, TRANSPORT OCH BEHANDLING FARLIGT AVFALL
Den första januari 2014 uppräknas hämtningsavgift och deklarations- och
emballeringskostnad med indexförändringen mellan oktober 2012 och oktober
2013. Justeringen av anbudspriserna sker därefter den första januari årligen med
indexförändringen under nästkommande 12-månaders period (d v s den andra
prisjusteringen sker 2015-01-01 baserad på indexförändringen mellan oktober
2013 och oktober 2014 o s v). Ändrat belopp avrundas till närmaste 10-tal ören.
6.0
FAKTURA
Faktura utställs månadsvis till respektive kommun och sänds till angiven
fakturaadress.
7.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
8.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte.
9.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
10.0
AVTALSAVSTÄMNING
Säljaren ska utan debitering delta i driftsmöten med köparen, två (2) gånger per
år, på av köparen anvisad plats. Vid dessa möten skall den ledande personen från
arbetsstället delta.
11.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
12.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna
Detta avtal med bilagor
Frågor och svar under anbudstiden
Förfrågningsunderlaget (2012-04-20) inkl bilagor
Säljarens anbud (daterat 20xx-xx-xx) inkl bilagor
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
13.0
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet.
Förändringar i avtalet kan endast göras om behöriga företrädare för parterna
skriftligt överenskommit därom.
Umeå kommun
Dnr:12017
2(3)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
INSAMLING, TRANSPORT OCH BEHANDLING FARLIGT AVFALL
14.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
15.0
KOLLEKTIVAVTAL
Säljaren är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska
kollektivavtal åsidosätts. Om säljaren inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå
motsvarande villkor gälla för säljarens anställda. Detsamma skall gälla för
eventuella underleverantörer som säljaren anlitar för att fullgöra avtalet. Brister
säljaren i fullgörandet av detta åtagande äger köparen rätt att häva avtalet.
16.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister säljaren i fullgörandet av detta åtagande äger köparen rätt
att häva avtalet.
17.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
18.0

ILO:s åtta (8) kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2012För
UMEÅ KOMMUN
XXXXXX 2012För
(SÄLJARE)
Avtalsvillkoren ingår som en
del av förfrågningsunderlaget
och behöver inte medsändas i
anbudet.
Egil Nylén
Upphandlingschef
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Bilagor:
– Prisbilaga (Bilaga 4 i anbudet)
– Hämtningslista (Bilaga 3 i anbudet)
– Kontaktlista (bilaga 7 i anbudet)
Umeå kommun
Dnr:12017
3(3)
Download