Traktor ÅVC Umeva Avtalsvillkor_b

advertisement
AVTALSVILLKOR/AVTAL
TRAKTOR ÅVC UMEVA
13007
1.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Uppdraget omfattar gårdstraktor ca 1200 tim/år vid Gimonäs återvinningscentral
Och gårdstraktor ca 600 tim/år vid Klockarbäckens återvinningscentral Umeå
kommun.
1.1
BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER
 Kompaktering av avfall i container
 Snöskottning av UMEVAS verksamhetsytor på Gimonäs- och Klockarbäckens
återvinningscentral.





Sandning vid behov.
Sopning vid behov.
Avlastning och pålastning av gods/material.
Container hantering.
Samt övrigt förekomande arbetsuppgifter inom Gimonäs- och Klockarbäckens
återvinningscentral
 Fordonen framförs av UMEVAS personal.
 Fordonen är i drift måndag till lördag.
 Fordonen ska vara utrustade och försäkrade så att de får framföras på allmän
väg.
2.0
BESKRIVNING MASKINTYP
Offererad maskin får inte vara äldre än årsmodell 2013 tillverkningsår kan då vara
2012. Maskintyp som är passande är Volvo BM L-50 eller likvärdig. Maskinen med
redskap får inte vara bredare än 2,5m och inte högre än 3,2m. Redskap som t.ex.
Planeringsskopa, snöskopa, multiskopa, snöblad, sandskopa, sopvals med vatten
tank, långarm, pallgafflar, containerdragare/rangerkrok ska ha hydraulanslutning
typ Multifaster.
2.1
EXTRA UTRUSTNING
Maskinerna skall minst ha följande utrustning: Vinterdäck, backkamera, 2 x blixt
ljus vid backning, varnings ljus på taket, centralsmörjning, elektrisk motor och
kupévärmare, skydd för belysning fram och bak, multikoppling till hydrauliken för
redskap typ MultiFaster
2.2
MILJÖASPEKTER
Maskinerna skall vara minst miljöanpassade enligt EU-direktiv med miljömotor steg
3A. Maskinerna ska också uppfylla kraven om buller i SFS 2001:1084 och
förändring i SFS 2006:151
Hydrauloljor skall uppfylla kraven enligt svensk standard SS 155434 M där så är
tillämpligt. De däck som används skall vara färska och av bästa möjliga miljöklass
och anpassade för användningsområdet.
2.3
ANSVAR OCH UNDERHÅLL
Säljaren svarar för all service, reparation och underhåll av maskinerna och dess
redskap samt erforderliga besiktningar. Säljaren ska också tillse att traktor innehar
erforderliga försäkringar och att traktorn är utrustad för att framföras på allmän
väg. Vid längre driftstopp än 24 tim, om inte annat överenskommes vid varje
specifikt driftstopp, levereras ersättningstraktor till den ÅVC som berörs av
driftstoppet. Kostnad för ersättningstraktor bekostas av säljaren.
Kostnad för Service- och reparationsavtal anges på prisbilaga.
Drivmedel betalas av köparen.
Umeå Vatten & Avfall AB
901 84 Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090-16 19 00
[email protected]
Org.nr:
Dnr:
556492-0287
13007
1(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
TRAKTOR ÅVC UMEVA
3.0
AVTALSTID
Från och med 2013-05-01 till 2018-04-30 med möjlighet till förlängning i maximalt
1 + 1 år Förlängningen görs skriftligt av köparens ombud senast 9 månader före
avtalets utgång. Avtalet upphör utan uppsägning.
4.0
PRISER
Pris gäller enligt bilaga. Priserna är fasta t.o.m. 1 år
4.1
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Prisjustering under
avtalsperioden sker genom index. Till grund för regleringen används statistiska
centralbyråns index KPI 1980=100. Med februari 2013 som basmånad och februari
2014 som jämförelsemånad, första prisreglering sker 2014-05-01. Därefter den 1/5
varje nytt år med februari respektive år som jämförelsemånad.
5.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget är ungefärliga och kan variera under
avtalstiden. Säljaren är skyldig att — utan rätt till uppsägning av avtalet — godta
normala förändringar av angivna volymer. Säljaren har att räkna med att antalet
driftstimmar kan variera med ± 15 % (på årsbasis) av den angivna tiden. Anser
endera parten att ändring utöver toleransramen på ± 15 % bör föranleda
jämkning av avtalets bestämmelser om ersättning eller i annat hänseende, ska
yrkande härom framställas utan oskäligt dröjsmål. Överenskommelse i sådant
hänseende ska träffas skriftligen. Om överenskommelse inte kommer till stånd
äger endera parten rätt att säga upp avtalet att upphöra tidigast 6 månader efter
uppsägning. Uppsägningen ska vara skriftlig.
5.1
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet. Kan ändringen i åliggandena
inte genomföras utan svårigheter för säljaren och om överenskommelse inte
kommer till stånd äger endera parten rätt att säga upp avtalet att upphöra tidigast
6 månader efter uppsägningen. Uppsägningen skall vara skriftlig.
5.2
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
6.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
7.0
CE-MÄRKNING
Tillverkaren har fullt ansvar över produkten. Det är tillverkaren eller den som
importerar produkten till EU/EES-området som ska intyga att samtliga direktivens
krav är uppfyllda. Detta intyg kan vara en CE-märkning. Intyg/dokumentation och
godkännande skall vid köp kunna delges köparen.
8.0
BESTÄLLNINGAR
Detta avtal kommer att ligga till grund för beställning.
Umeå Vatten & Avfall AB
Dnr:13007
2(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
TRAKTOR ÅVC UMEVA
9.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till köparen månadsvis i efterskott. Beställare och
beställnings-/rekvisitionsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på
varje faktura.
10.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
11.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte. Säljaren äger inte rätt
att ackumulera dröjsmålsräntor från enskilt försenade fakturor och därmed
överstiga angivet belopp.
12.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha erforderlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller
motsvarande anpassad för det aktuella avtalsområdet.
13.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
14.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
15.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor.
Förfrågningsunderlaget (2013-01-16) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Säljarens anbud inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
16.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
17.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Köparen.
18.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
Umeå Vatten & Avfall AB
Dnr:13007
3(4)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
TRAKTOR ÅVC UMEVA
19.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
20.0

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Avtalsvillkoren ingår som en del av förfrågningsunderlaget och behöver inte
medsändas i anbudet.
Umeå 2013För
UMEÅ VATTEN & AVFALL AB
XXXXXX 2013För
(SÄLJARE)
Tomas Blomqvist
VD
Umeå Vatten & Avfall AB
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Dnr:13007
4(4)
Download