Anbudsinbjudan del C

advertisement
AD 1170/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-09-12
1 (3)
Anbudsinbjudan del C
Leveransavtalsvillkor
Färsk frukt
Leveransavtalsvillkoren godkänns i sin helhet i samband med att behörig firmatecknare hos
anbudsgivaren skriver under anbudet. När tilldelningen vunnit laga kraft kommer ett
leveransavtal att upprättas mellan Bolagsverket och vald anbudsgivare.
Leveransavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som dessa
leveransavtalsvillkor men kompletterat med de uppgifter som saknas i detta dokument (text
i kursiv stil).
1
Parter
Bolagsverket (202100-5489), nedan kallad Köparen, och X (xxxxxx-xxxx), nedan kallad
Säljaren.
2
Kontaktuppgifter
Köparens postadress
851 81 Sundsvall
Säljarens postadress
X
Kontaktperson köparen
X
Kontaktperson säljaren
X
Telefonnummer
X
Telefonnummer
X
E-postadress
X
Fakturareferens
X
E-postadress
X
3
Avtalets bakgrund och syfte
Detta avtal har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling. Syftet med avtalet är att Köparen ska kunna tillhandahålla färsk
frukt till medarbetarna.
4
Avtalshandlingar
Detta leveransavtal består av följande handlingar:
1. Detta avtal
2. Anbudsinbjudan
3. Säljarens anbud
AD 1170/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-09-12
2 (3)
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning, inbördes i ovan angiven
ordning.
5
Avtalstid
Avtalet ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december 2014.
Köparen har rätt att säga upp avtalet så att det upphör den 31 december 2012 eller den 31
december 2013. Uppsägning ska ske senast tre månader före avtalets utgång.
Avtalet upphör att gälla utan uppsägning den 31 december 2014.
6
Avtalad tjänst
Den avtalade tjänsten ska utföras i enlighet med Anbudsinbjudan p 5 Del B
Kravspecifikation.
7
Pris
Pris per kilo bananer:
Pris per kilo övrig frukt:
Avtalade priser gäller t.o.m. den 31 december 2012. Säljaren har därefter rätt till en årlig
justering av priserna i enlighet med Konsumentprisindex (KPI), dock högst med 4 % per
år. Som basvärde gäller det index som fastställs för januari månad 2012. Vid justering ska
basvärdet jämföras med det index som fastställs för oktober månad 2012 respektive
oktober månad 2013. Säljaren ska begära justering av priserna senast en månad innan
prishöjningen ska börja gälla för att justering ska ske.
8
Betalningsvillkor
Betalning ska ske senast trettio dagar efter det att faktura har inkommit till Köparen.
Betalning ska ske månadsvis i efterskott.
Betalar inte Köparen i tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen
(1975:635).
9
Fel eller brist i tjänsten
För den händelse att Säljaren brister vid utförandet av uppdraget, alternativt levererar en
felaktig tjänst, ska Köparen anmäla felet eller bristen till Säljaren inom skälig tid efter det att
han märkt felet eller bristen. Säljaren är skyldig att utan oskäligt uppehåll vidta rättelse.
Detta ska ske genom att Säljaren fullgör alternativt korrigerar fel eller brist. Sker inte
rättelse utan oskäligt uppehåll har Köparen rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen
med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen i utförandet av
uppdraget. Köparen har rätt att dra av det nedsatta beloppet vid betalning av faktura.
AD 1170/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-09-12
3 (3)
Härutöver har Köparen då felet eller bristen är av väsentlig betydelse även rätt att erhålla
skadestånd. Nedsättning av ersättningen som har utgått på grund av felet eller bristen ska
avräknas från sådant skadestånd.
Är felet eller bristen av väsentlig betydelse och har rättelse inte skett inom 30 dagar från det
att Köparen reklamerade felet/bristen kan Köparen med omedelbar verkan häva avtalet i
dess helhet eller den del av avtalet som är hänförlig till felet/bristen utan att för detta
erlägga ersättning till Säljaren för det arbete som denne lagt ner fram till denna tidpunkt.
10 Sekretess
Säljaren får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift. Säljaren är i förekommande fall
skyldig att informera sig om innebörden av offentlighets- och sekretesslagens (2009:400)
bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt.
11 Utnyttjande i marknadssyfte
Säljaren äger inte rätt att använda Köparens namn i reklam- eller
marknadsföringssammanhang utan att ha hämtat in skriftligt medgivande från Köparen.
12 Ansvar för underleverantör
Om säljaren använder underleverantör för åtagandet eller för en del av åtagandet, ansvarar
Säljaren för underleverantörens arbete såsom för sitt eget.
13 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och
undertecknas av behöriga företrädare för bägge parter.
14 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Tvist som parterna inte kan lösa genom förhandlingar ska
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Sundsvall den
För Bolagsverket
x den
För
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download