AVTAL
Ramavtal, 22-19, Diverse sjukvårdsartiklar
Parter
Säljaren
Köparen
GE Medical Systems Sverige AB
Gotlands kommun
Företag
Box 314
621 81 VISBY
Adress
171 54 STOCKHOLM
Postadress
556051-6725
212000-0803
Organisationsnummer
Omfattning/utförande
Sjukvårdsartiklar enligt artikelspecifikation/prislista (bilaga 1).
Avtalsperiod
Upphandlingsperiod: 2005-05-01 - 2008-04-30 med möjlighet för köparen att begära
förlängning med ytterligare ett år. Uppsägning kan ske under löpande avtalstid med
fyra månaders varsel, under förutsättning att båda parter är överens om detta.
Priser
I enlighet med artikelspecifikation/prislista . Samtliga priser gäller exkl. vid
leveransdagen gällande mervärdesskatt.
Prisändringar
Priserna regleras enligt prisjusteringsklausul – sida 6. Ändringar bör redovisas genom
justeringar direkt i prisbilagan (Microsoft Excel-format).
Avrop
Avrop sker normalt genom skriftlig beställning. I brådskande fall kan avrop ske per
telefon, telefax eller e-post, men skall då bekräftas skriftligt av köparen. Om
beställaren så begär skall leverantören i sin tur bekräfta avroparens beställning med
ordererkännande där beställd vara, mängd, pris samt fastställd leveransdag anges.
Fakturering
Faktura utställs i 2 exemplar och sändes till beställaren. Antalet avser även
fakturaunderlag och andra fakturabilagor. Fakturan skall vara specificerad. Är fakturan
felaktig återsändes den till säljaren utan vidare åtgärd. Fakturerings-, expeditions- eller
liknande avgifter debiteras inte.
Sid 1
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag.
Dröjsmålsränta
Enligt räntelagen. Påminnelse- försenings- eller liknande avgifter debiteras inte.
Leveranstid
5 arbetsdagar efter order, eller enligt med beställaren överenskommen leveransplan.
Leveransvillkor
Fritt köparens förråd – Kommunvaror, Österbyväg 20, Visby eller Visby lasarett,
Lasarettsgatan 1, Visby – inkl. emballage.
Reklamation
Vid fel skall godsmottagaren/köparen reklamera inom åtta (8) dagar efter godsets
mottagande. Det förutsätts att godsmottagaren/köparen granskar godset direkt vid
mottagandet. Muntlig reklamation skall följas av skriftlig bekräftelse. Reglering sker
genom utbyte till felfri vara eller genom kreditering av motsvarande belopp. I övrigt
enligt säljarens anvisningar.
Säljaren har produktansvar enligt Lagen om Medicintekniska produkter. Produktfel
och samtliga kostnader förknippade med dessa ansvarar säljaren för.
Vite
Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på köparen, eller kan anses
utgöra force majeure har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad
sjudagarsperiod som förseningen varar med 1,0 % av värdet av den del av godset som
till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte
överstiga 10 % av sagda värde.
Garanti
Allmänt gäller att tider för utgångsdatum, liksom förvarings- och
hanteringsinstruktioner skall följas.
I övrigt gäller att fel i varan som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning,
eller som består i att varan inte i övrigt uppfyller avtalade egenskaper, skall avhjälpas
av säljaren på egen bekostnad och med tillämpning av nedan angivna regler.
Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för sitt eget.
Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen.
Sid 2
Statistik
Försäljningsstatistik skall tillställas Upphandlarna på begäran och utformas enligt
köparens önskemål.
Elektronisk handel
Köp enligt detta avtal kan komma att bli föremål för elektronisk beställning,
fakturering etc. Blir det aktuellt under avtalsperioden skall köparen och säljaren skriva
en särskild överenskommelse om detta.
Information
Produktinformation avseende antagna produkters egenskaper, utformning och
användningsområde ingår och kan tillställas köparen vid behov. För att förhindra
sammanblandning av information om upphandlade och ej upphandlade produkter skall
information som sänds till förskrivare/beställare avseende avtalade produkter först
godkännas av köparens produktansvariga personal.
Ändringar av produkt, kvalitet, utförande, fabrikat, förpackning eller motsvarande får
ske endast efter köparens godkännande.
Provförpackningar i skall i mindre omfattning kunna tillställas förskrivare etc.
Force Majeure
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa sådan
omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten
härav.
Överlåtelse
Ingånget avtal får inte överlåtas på annan utan köparens skriftliga medgivande. Sker
överlåtelse utan sådant medgivande har köparen rätt att utan föregående uppsägning
omedelbart avbryta avtalet.
Hävning
Köparen äger att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om säljaren i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
 om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att
han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
Säljaren äger rätt att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om köparen i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
Sid 3
Handlingars inbördes rangordning
Om upprättade avtal skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande
ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2. Avtal
3. Anbud
4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
5. Förfrågningsunderlag med bilagor
Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och säljare skall, om parterna inte
kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med
tillämpning av svensk rätt.
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
2005-04-30
2005-04-30
GOTLANDS KOMMUN
GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB
Göran Gyllenkrok
Johan Widerberg
Sid 4
Säljarens kontaktperson: Johan Widerberg/Sven Blomqvist
Adress: Solna strandväg 102, 171 75 STOCKHOLM
Telefon: 08 559 500 30 Fax nr: 08 559 500 15
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gemedicalsystems.se
Postgiro: 72 83 62-5
Bankgiro: 355-6818
Köparens kontaktpersoner:
Avtalsfrågor etc.
Roland Engström
Kommunservice, Upphandlarna
621 81 VISBY
Telefon: 0498 26 93 58
Fax nr.: 0498 20 35 37
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gotland.se
Postgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328
Sid 5