Avtal, Dorab, Bankeryd

advertisement
AVTAL
Ramavtal, 377-01, Kanyler, sprutor och narkosmateriel
Parter
Mellan Tyco Healthcare Norden AB, Box 54, 171 74 SOLNA, nedan kallad säljaren
och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad
köparen har följande ramavtal träffats.
Omfattning/utförande
Kanyler, sprutor och narkosmateriel enligt bifogad artikelspecifikation/prislista.
Avtalsperiod
Upphandlingsperiod: 2005-12-01 - 2008-11-30 med möjlighet för köparen att begära
förlängning med ytterligare ett år. Framställan från köparen om förlängning skall ske
minst sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning kan ske under löpande
avtalstid med fyra månaders varsel, under förutsättning att båda parter är överens om
detta.
Priser
I enlighet med artikelspecifikation/prislista – bilaga 1. Samtliga priser gäller exkl. vid
leveransdagen gällande mervärdesskatt.
Prisändringar
Offererade priser är fasta under hela avtalsperioden.
Avrop
Avrop sker normalt genom skriftlig beställning. I brådskande fall kan avrop ske per
telefon, telefax eller e-post, men skall då bekräftas skriftligt av köparen. Om
beställaren så begär skall leverantören i sin tur bekräfta avroparens beställning med
ordererkännande där beställd vara, mängd, pris samt fastställd leveransdag anges.
Fakturering
Faktura utställs i 2 exemplar och sändes till beställaren. Antalet avser även
fakturaunderlag och andra fakturabilagor. Fakturan skall vara specificerad. Är fakturan
felaktig återsändes den till säljaren utan vidare åtgärd. Fakturerings-, expeditions- eller
liknande avgifter debiteras inte.
17-07-15
377-01, Avtal, Tyco Healthcare Norden AB
Sid 1
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag.
Dröjsmålsränta
Enligt räntelagen. Påminnelse- försenings- eller liknande avgifter debiteras inte.
Leveranstid
3-5 arbetsdagar efter order, eller enligt med beställaren överenskommen leveransplan.
Leveranser till Gotland sker måndag-fredag.
Leveransvillkor
Fritt köparens förråd – Kommunvaror eller Visby lasarett – inkl. emballage.
Reklamation
Vid fel skall godsmottagaren/köparen reklamera inom åtta (8) dagar efter godsets
mottagande. Det förutsätts att godsmottagaren/köparen granskar godset direkt vid
mottagandet. Muntlig reklamation skall följas av skriftlig bekräftelse. Reglering sker
genom utbyte till felfri vara eller genom kreditering av motsvarande belopp. I övrigt
enligt säljarens anvisningar.
Säljaren har produktansvar enligt Lagen om Medicintekniska produkter. Produktfel
och samtliga kostnader förknippade med dessa ansvarar säljaren för.
Vite
Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på köparen, eller kan anses
utgöra force majeure har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad
sjudagarsperiod som förseningen varar med 1,0 % av värdet av den del av godset som
till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte
överstiga 10 % av sagda värde.
Garanti
Allmänt gäller att tider för utgångsdatum, liksom förvarings- och
hanteringsinstruktioner skall följas.
I övrigt gäller att fel i varan som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning,
eller som består i att varan inte i övrigt uppfyller avtalade egenskaper, skall avhjälpas
av säljaren på egen bekostnad och med tillämpning av nedan angivna regler.
Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för sitt eget.
Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen.
17-07-15
377-01, Avtal, Tyco Healthcare Norden AB
Sid 2
Kvalitet och Miljö
Säljarens anläggningar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 eller 9002. Säljaren är
ansluten till Repa-registret.
Statistik
Försäljningsstatistik lämnas kostnadsfritt till Upphandlarna på begäran och utformas
enligt önskemål.
Elektronisk handel
Köp enligt avtalet kan komma att bli föremål för elektronisk beställning, fakturering
etc. Blir det aktuellt skall köparen och säljaren skriva en särskild överenskommelse
som reglerar frågorna omkring detta.
Information
Produktinformation avseende antagna produkters egenskaper, utformning och
användningsområde ingår och kan tillställas köparen vid behov. För att förhindra
sammanblandning av information om upphandlade och ej upphandlade produkter skall
information som sänds till förskrivare/beställare avseende avtalade produkter först
godkännas av köparens produktansvariga personal.
Ändringar av produkt, kvalitet, utförande, fabrikat, förpackning eller motsvarande får
ske endast efter köparens godkännande.
Provförpackningar i skall i mindre omfattning kunna tillställas förskrivare etc.
Utbildning
Säljaren åtar sig att i samråd med berörda användare hos köparen genomföra
erforderlig utbildning vid introduktion av nya produkter samt vid förändring av
befintliga. Finns behov av repetition eller fördjupad utbildning för vissa
vårdpersonalgrupper ställer sig säljaren positiv till att delta i sådana arrangemang.
Force Majeure
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa sådan
omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten
härav.
Överlåtelse
Ingånget avtal får inte överlåtas på annan utan köparens skriftliga medgivande. Sker
överlåtelse utan sådant medgivande har köparen rätt att utan föregående uppsägning
omedelbart avbryta avtalet.
17-07-15
377-01, Avtal, Tyco Healthcare Norden AB
Sid 3
Hävning
Köparen äger att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om säljaren i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
 om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att
han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
Säljaren äger rätt att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om köparen i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
Handlingars inbördes rangordning
Om upprättade avtal skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande
ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2. Avtal
3. Anbud
4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
5. Förfrågningsunderlag med bilagor
Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och säljare skall, om parterna inte
kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med
tillämpning av svensk rätt.
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
Visby 2005-12GOTLANDS KOMMUN
Solna 2005-12TYCO HEALTHCARE NORDEN AB
Org.nr.: 212000-0803
Org.nr.: 556552-1563
………………………………………….
………………………………………….
17-07-15
377-01, Avtal, Tyco Healthcare Norden AB
Sid 4
Säljarens kontaktperson: Marie Horwath, 070 967 03 64
Adress: Tyco Healthcare Norden AB, Box 54, 171 74 SOLNA
Telefon: 08 585 605 00
Fax nr: 08 585 605 06
E-post: [email protected]
Hemsida: www.tyco.com
Plusgiro: 8 99 33-6
Bankgiro: 5676-8492
Kundservice
Telefon: 08 585 605 05
Fax: 08 565 605 06
E-post: [email protected]
Öppettider: måndag-fredag 08.00-17.00
Reklamationer: Camilla Weber
08 585 605 17
08 585 605 29
[email protected]
Köparens kontaktpersoner:
Avtalsfrågor etc.
Produktansvarig, -information etc.
Roland Engström
Kommunservice, Upphandlarna
621 81 VISBY
Telefon: 0498 26 93 58
Fax nr.: 0498 20 35 37
E-post: [email protected]
Annette Karlsson
Försörjningen, Visby lasarett
621 84 VISBY
Telefon: 0498 26 87 24
Fax nr.: 0498 26 80 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gotland.se
Postgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328
17-07-15
377-01, Avtal, Tyco Healthcare Norden AB
Sid 5
Download