AVTAL
Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar
Parter
OneMed Sverige AB
Mellan SelefaTrade AB, Box 68, 163 91 SPÅNGA, nedan kallad säljaren och
Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal
träffats.
Omfattning/utförande
Förbandsartiklar enligt bifogad artikelspecifikation/prislista.
Avtalsperiod
Upphandlingsperiod: 2004-12-01 - 2007-11-30 med möjlighet för köparen att begära
förlängning med ytterligare ett år. Uppsägning kan ske under löpande avtalstid med tre
månaders varsel, under förutsättning att båda parter är överens om detta.
Priser
I enlighet med artikelspecifikation/prislista – bilaga 1. Samtliga priser gäller exkl. vid
leveransdagen gällande mervärdesskatt.
Prisändringar
Priserna regleras enligt prisjusteringsklausul – sida 6. Ändringar bör redovisas genom
justeringar direkt i bilaga 1 (Microsoft Excel-format).
Avrop
Avrop sker normalt genom skriftlig beställning. I brådskande fall kan avrop ske per
telefon, telefax eller e-post, men skall då bekräftas skriftligt av köparen. Om
beställaren så begär skall leverantören i sin tur bekräfta avroparens beställning med
ordererkännande där beställd vara, mängd, pris samt fastställd leveransdag anges.
Fakturering
Faktura utställs i 2 exemplar och sändes till beställaren. Antalet avser även
fakturaunderlag och andra fakturabilagor. Fakturan skall vara specificerad. Är fakturan
felaktig återsändes den till säljaren utan vidare åtgärd. Fakturerings-, expeditions- eller
liknande avgifter debiteras inte.
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 1
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag.
Dröjsmålsränta
Enligt räntelagen. Påminnelse- försenings- eller liknande avgifter debiteras inte.
Leveranstid
Maximalt 5 arbetsdagar efter erhållen order, eller enligt med beställaren
överenskommen leveransplan. Fast leveransdag för köparen är måndagar varje vecka
från säljarens lager i Askersund.
Leveransvillkor
Fritt köparens förråd – Kommunvaror, Österbyväg 20, Visby eller Visby lasarett – inkl.
emballage.
Reklamation
Vid fel skall godsmottagaren/köparen reklamera inom åtta (8) dagar efter godsets
mottagande. Det förutsätts att godsmottagaren/köparen granskar godset direkt vid
mottagandet. Muntlig reklamation skall följas av skriftlig bekräftelse. Reglering sker
genom utbyte till felfri vara eller genom kreditering av motsvarande belopp. I övrigt
enligt säljarens anvisningar.
Säljaren har produktansvar enligt Lagen om Medicintekniska produkter. Produktfel
och samtliga kostnader förknippade med dessa ansvarar säljaren för.
Vite
Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på köparen, eller kan anses
utgöra force majeure har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad
sjudagarsperiod som förseningen varar med 1,0 % av värdet av den del av godset som
till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte
överstiga 10 % av sagda värde.
Garanti
Allmänt gäller att tider för utgångsdatum, liksom förvarings- och
hanteringsinstruktioner skall följas.
I övrigt gäller att fel i varan som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning,
eller som består i att varan inte i övrigt uppfyller avtalade egenskaper, skall avhjälpas
av säljaren på egen bekostnad och med tillämpning av nedan angivna regler.
Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för sitt eget.
Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen.
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 2
Kvalitet och Miljö
Säljaren är kvalitetscertifierad enligt ISO 13488 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Säljaren är ansluten till REPA-registret.
Statistik
Försäljningsstatistik skall tillställas Upphandlarna på begäran och utformas enligt
köparens önskemål.
Elektronisk handel
Köp enligt detta avtal kan komma att bli föremål för fakturering via EDI- eller WEBlösning.
Information
Produktinformation avseende antagna produkters egenskaper, utformning och
användningsområde ingår och kan tillställas köparen vid behov. För att förhindra
sammanblandning av information om upphandlade och ej upphandlade produkter skall
information som sänds till förskrivare/beställare avseende avtalade produkter först
godkännas av köparens produktansvariga personal.
Ändringar av produkt, kvalitet, utförande, fabrikat, förpackning eller motsvarande får
ske endast efter köparens godkännande.
Provförpackningar i skall i mindre omfattning kunna tillställas förskrivare etc.
Utbildning
Säljaren erbjuder information och utbildning efter överenskommelse med köparens
materialkonsulent.
Force Majeure
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa sådan
omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten
härav.
Överlåtelse
Ingånget avtal får inte överlåtas på annan utan köparens skriftliga medgivande. Sker
överlåtelse utan sådant medgivande har köparen rätt att utan föregående uppsägning
omedelbart avbryta avtalet.
Hävning
Köparen äger att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om säljaren i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 3
 om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att
han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
Säljaren äger rätt att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal
 om köparen i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
Handlingars inbördes rangordning
Om upprättade avtal skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande
ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2. Avtal
3. Anbud
4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
5. Förfrågningsunderlag med bilagor
Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och säljare skall, om parterna inte
kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med
tillämpning av svensk rätt.
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
Visby 2004-12GOTLANDS KOMMUN
Spånga 2004-12SELEFATRADE AB
Org.nr.: 212000-0803
Org.nr.: 556040-7107
………………………………………….
………………………………………….
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 4
Säljarens kontaktperson: Sten Olsson, tfn: 044 12 01 80, mobil: 070 557 90 37,
e-post: [email protected]
Adress: SelefaTrade AB, Box 68, 163 91 SPÅNGA
Telefon: 08 621 36 80
Fax nr: 08 761 80 02
E-post: [email protected]
Hemsida: www.selefa.se
Postgiro: 4765991-7
Bankgiro: 835-1496
Köparens kontaktpersoner:
Avtalsfrågor etc.
Roland Engström
Kommunservice, Upphandlarna
621 81 VISBY
Telefon: 0498 26 93 58
Fax nr.: 0498 20 35 37
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gotland.se
Postgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 5
PRISJUSTERINGSKLAUSUL
1.
Priset skall vara fast i minst 6 månader, därefter gäller följande:
2.
Om leverantörens kostnader, avseende den vara (de varor) som
omfattas av detta avtal, skulle förändras med minst 3% jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att
begära justering av priset med ett belopp, motsvarande kostnadsförändringen.
3.
Begäran om prisändring enligt punkt 2 skall framställas senast fyra
veckor före den dag från och med vilken det justerade priset skall
gälla. Det förutsätts, att respektive part därvid hänvisar till ett
för varan rättvisande index eller på annat sätt gör sannolikt, att
den åberopade kostnadsförändringen inträffat. Överenskommen prisändring skall gälla under minst 6 månader.
4.
Om, sedan prisjustering verkställts enligt ovanstående bestämmelser
eller enligt denna punkt, ytterligare kostnadsförändringar med minst
3 % jämfört med kostnaderna under offertmånaden skulle inträffa,
äger vardera parten rätt att begära prisjustering på motsvarande sätt,
som föreskrivs i punkt 3.
5.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras, skall den part,
vars begäran avslagits, äga rätt att frånträda avtalet, avseende
aktuell vara med verkan fyra veckor efter det, att begäran om
prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det
ursprungligen avtalade priset, eller i förekommande fall det enligt
punkt 2-4 justerade priset gälla.
6.
Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande
allmänna prisregleringsbestämmelser.
7.
Valutajusteringsklausul
Förändringar av valuta, som förändrar varans pris med minst 3 %,
medför rätt att prisjustera vara fr.o.m. fyra veckor efter avisering
oavsett fastprisperiod. 75% av försäljningspriset påverkas.
VÄXELKURSER:
USD 7,433
CHF 5,987
HKD 0,954
-------------------Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda prisjustering enligt
denna klausul.
17-07-15
09-21, Avtal, SelefaTrade AB
Sid 6