Anbudsinbjudan del C

advertisement
AD 1837/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-12-04
1 (5)
Upphandling av konsultstöd och
utvecklingsmiljö för Enterprise Project
Management (EPM)
Anbudsinbjudan
Del C
Leveransavtalsvillkor
AD 1837/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-12-04
2 (5)
Leveransavtalsvillkor
Konsultstöd och utvecklingsmiljö för EPM
Leveransavtalsvillkoren godkänns i sin helhet i samband med att behörig firmatecknare hos
anbudsgivaren skriver under anbudet. När tilldelningen vunnit laga kraft kommer ett
leveransavtal att upprättas mellan Bolagsverket och vald anbudsgivare.
Leveransavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som dessa
leveransavtalsvillkor men kompletterat med de uppgifter som saknas i detta dokument (text
i kursiv stil).
1
Parter
Bolagsverket (202100-5489), nedan kallad Köparen, och X (xxxxxx-xxxx), nedan kallad
Säljaren.
2
Kontaktuppgifter
Köparens postadress
851 81 Sundsvall
Säljarens postadress
X
Kontaktperson köparen
X
Kontaktperson säljaren
X
Telefonnummer
X
Telefonnummer
X
E-postadress
X
Fakturareferens
Kst 7630
E-postadress
X
3
Avtalets bakgrund och syfte
Enligt Anbudsinbjudan del B
4
Avtalshandlingar
Detta leveransavtal består av följande handlingar:
1. Detta avtal
2. Anbudsinbjudan A-C
3. Säljarens anbud
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning, inbördes i ovan angiven
ordning.
5
AD 1837/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-12-04
3 (5)
Avtalstid
Avtalet ska gälla tre år. Köparen har rätt att säga upp avtalet så att det upphör efter ett eller två
år. Köparen ska i sådant fall säga upp avtalet skriftligt senast tre månader före avtalets
upphörande. Avtalet upphör att gälla efter tre år utan uppsägning.
6
6.1
Avtalad tjänst
Konsultstöd
6.1.1 Uppdraget
Enligt Anbudsinbjudan del B
6.1.2 Svarstid vid fel
Enligt Anbudsinbjudan del B
6.2
Utvecklingsmiljö
Enligt Anbudsinbjudan del B
7
7.1
Pris
Konsultstöd:
Pris per timme:
Avtalat priser gäller ett år. Därefter har Säljaren rätt att justera priset i enlighet med den
preliminära förändringen i arbetskostnadsindex SNI 2007 för tjänstemän inom privat
sektor, kolumn J, dock med högst 4 %. Vid justering ska det preliminära indexet för januari
månad det år som justeringen sker, jämföras med det index som fastställts för januari
månad året innan. Säljaren ska begära justering av priset senast en månad innan justeringen
ska tillämpas.
Om tillämpligt index upphör att gälla under avtalstiden, kan parterna överenskomma om
byte till likvärdigt index.
7.2
Utvecklingsmiljö:
Pris per månad:
Avtalat pris gäller ett år. Därefter har Säljaren rätt att årligen justera priset i enlighet med
Konsumentprisindex (KPI), dock med högst 4 % per år. Vid justering ska det index som
fastställs för januari månad det år som justeringen ska ske, jämföras med det index som
fastställts för januari månad året innan. Säljaren ska begära justering av priset senast en
månad innan justeringen ska tillämpas.
8
Betalningsvillkor
Betalning ska ske senast trettio dagar efter det att faktura har inkommit till Köparen,
månadsvis i efterskott.
AD 1837/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-12-04
4 (5)
Säljaren har endast rätt att fakturera för beställt och utfört arbete som Köparen godkänt.
Av fakturan ska det för konsultstödet framgå tidsperiod och antal timmar. Fakturan ska
ange Säljarens kostnadsställe.
Säljaren ska efter överenskommelse kunna hantera fakturering via e-faktura.
Betalar inte Köparen i tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen
(1975:635).
9
Fel eller brist
För den händelse att Säljaren brister vid utförandet av uppdraget, alternativt levererar en
felaktig tjänst, ska Köparen anmäla felet eller bristen inom skälig tid efter det att han märkt
felet eller bristen. Säljaren ska utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Detta sker genom att
Säljaren fullgör alternativt korrigerar felet eller bristen.
Sker inte rättelse utan oskäligt uppehåll, har Köparen rätt till nedsättning av den avtalade
ersättningen med ett belopp som rimligen kan antas motsvara felet eller bristen. Köparen
har då rätt att dra av det nedsatta beloppet på nästkommande faktura. Nedsättning av den
avtalade ersättningen ska avräknas från eventuellt skadestånd.
Är felet eller bristen av väsentlig betydelse för Köparen och har rättelse inte skett inom 30
dagar från det att Köparen reklamerade felet/bristen kan Köparen med omedelbar verkan
häva avtalet i dess helhet eller den del av avtalet som är hänförlig till felet/bristen.
10 Sekretess
Säljaren får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift. Säljaren är i förekommande fall
skyldig att informera sig om innebörden av offentlighets- och sekretesslagens (2009:400)
bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt.
11 Utnyttjande i marknadssyfte
Säljaren äger inte rätt att använda Köparens namn i reklam- eller
marknadsföringssammanhang utan att ha hämtat in skriftligt medgivande från Köparen.
12 Ansvar för underleverantör
Om säljaren använder underleverantör för åtagandet eller en del av åtagandet, ansvarar
Säljaren för underleverantörens arbete såsom för sitt eget.
13 Ansvarsförsäkring
Säljaren ska ha en giltig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp under hela
avtalstiden.
14 Rätten till resultatet
Köparen förvärvar full ägande- och upphovsrätt till resultatet av uppdraget, inkluderande
eventuell kod. Detta innebär att Köparen fritt får ändra i resultatet och överlåta
rättigheterna till annan. Säljaren får inte utan skriftligt medgivande publicera eller på annat
sätt utnyttja utredningsmaterialet eller resultatet.
AD 1837/2011
Del C
Leveransavtalsvillkor
2011-12-04
5 (5)
15 Förtida upphörande
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Säljaren, företrädare för
Säljaren eller underleverantör enligt en lagakraftvunnen dom döms för
 brott enligt 10 kap 1 § LOU gällande deltagande i kriminell organisation,
bestickning, bedrägeri eller penningtvätt, eller
 brott avseende yrkesutövningen.
Köparen har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Säljaren eller
underleverantör:
 Försätts i eller är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning
eller blir föremål för ackordsförhandlingar eller annat liknande förfarande, beläggs
med näringsförbud, eller
 inte fullgör sina skyldigheter avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter, eller
 lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelningen av avtalet.
16 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och
undertecknas av behöriga företrädare för bägge parter.
17 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Tvist som parterna inte kan lösa genom förhandlingar ska
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
För Köparen
För Säljaren
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download