Nedanstående villkor gäller vid fysisk eller juridisk persons köp av

Nedanstående villkor gäller vid fysisk eller juridisk persons köp av Scouternas Almanacka
genom Veberöds Scoutkår. Utöver vad som reglerats nedan tillämpas Köplag (1990:931).
I nedanstående avtal gäller följande definitioner
Köpare: fysisk eller juridisk person som avtalar om köp av varan enligt nedan.
Säljare: Veberöds Scoutkår såsom allmännyttig ideell förening är ej näringsidkare såsom
definierat enligt Konsumentköplag (1990:932)
Varan: Som vara avses Scouternas Almanacka, framställd och producerad av KFUKKFUM:s scoutförbund
Avtal om köp av varan tecknas muntligt eller skriftligt mellan köpare och säljare eller för
säljaren bemyndigat ombud. Beställning via säljarens webbplats är att betrakta som
skriftligt avtal.
Säljaren åtar sig att till köparen leverera varan i sådant antal som avtalats.
Leverans sker till köparens adress inom Veberöd, eller ort inom 5 km radie från säljarens
verksamhetsadress.
Leverans skall ske vid tid som avtalats mellan köpare och säljare dock senast 24 timmar
innan det årsskifte från vilket varan är gällande.
Köparen har att erlägga avtalad betalning för varan vid varans leverans. Betalning skall
ske kontant till säljaren eller av säljaren bemyndigat ombud.
Om säljarens är i dröjsmål med leverans och säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse
för köparen, och säljaren insåg eller bort inse detta vid tillfället för avtalets ingående, har
köparen rätt att häva avtalet.
Om köparen är i dröjsmål med betalning, och detta ej beror på säljaren eller något
förhållande på säljarens sida, har säljaren rätt att hålla inne varan tills full betalning erlagts.
Säljaren har därvid rätt att kräva att köpet fullgörs eller, om köparens dröjsmål överstiger
tio dagar eller köparen på annat sätt ej medverkar till fullgörande av köpet, häva köpet.
Köparen är skyldig att vid leverans kontrollera varan och utan dröjsmål reklamera
eventuella avvikelser avseende varans beskaffenhet i fråga om art, mängd, kvalitet eller
andra egenskaper.
Vid fel i varan är säljaren skyldig att avhjälpa felet eller omleverera varan. Avhjälpande
eller omleverans skall ske så skyndsamt.