Lagar och etik

advertisement
Marknadsrätt
Skapa nöjda kunder
Följ spelreglerna så vinner du i
längden
För att skydda konsumenten finns det lagar.
• Konsumentköplagen
• Konsumenttjänstlagen
Krav som konsumenter och andra intressenter brukar ställa på
företagen.
• Konkurrens
• Produktion
• Marknadsföring
• Hantering efter köp
Konkurrens på lika villkor
´âśKonkurrenslagen
Förbjuder konkurrensbegränsande avtal mellan företag som inte
gynnar konsumenten. Som tex.
• Samarbete om prissättning
• Förbjuder att missbruka en dominerande ställning
• Vägra leverera varor till en återförsäljare som man tycker
håller för låga priser
• Sammanslagningar som påverkar att de blir för stora och
sätter konkurrensen ur spel
Produktion
Etik kan löna sig – även när varorna produceras
• Plågsamma djurförsök
• Underbetalda arbetare
• Förgiftade bananarbetare
• Barnarbete i mattfabrik
Företag kan ställa krav på sina underleverantörer, man kallar
dessa regler för uppförandekoder.
Produktion
Kvalitet på produkten
• Hållbarhet
• Hur livsmedel odlas
• Vilka tillsatser som används
Man använder sig av olika märken för att konsumenten skall hitta rätt
• Krav, livsmedlet är ekologiskt framställt
• Bra miljöval, följer miljökrav som är ställda av Natursskyddsföreningen.
Inte livsmedel.
• EU-blomman, visar att varan uppfyller krav på miljöbelastning under
hela livscykeln. Inte livsmedel.
• Svanen, miljömärke som Nordiska Ministerrådet instiftat. Finns på allt
från tvättmedel till möbler på hotellrum.
• Rättvisemärkt/Fairtrade, etisk och social märkning. Mänskliga
rättigheter.
• Rainforest Alliance, märkning för att aktivt sträva mot att bevara
jordens miljö.
Marknadsföringslagen
Marknadsföringslagen
• Varor och tjänster
• Annonser, hemsidor, produktblad och skyltar mm.
• Generalklausul
Marknadsföringen får inte vara otillbörlig. Med detta menas att
marknadsföringen inte får vara vilseledande eller aggressiv.
• Markandsföringen skall följa god marknadsföringssed
Kunden skall få den information som har betydelse för köpet.
Bryter man mot marknadsföringslagen kan man bli ålagd att
upphöra med marknadsföringen samt att tvingas att betala
marknadsstörningsavgift. I värsta fall även skadeståndsskyldig.
Vilseledande och aggressiv
marknadsföring
• Vildeledande marknadsföring
innebär att man påverkar kunden att fatta ett mindre väl
övervägt köpbeslut. Det kan vara ofullständig märkning, olika
vilseledande påstående.
• Aggressiva marknadsföringsmetoder
kan vara när försäljningsmetoden innefattar hot, tvång,
trakasserier eller andra aggressiva metoder.
Vilseledande
• Reklamidentifiering, måste gå att se att det är reklam och vem
som står bakom den.
• Vilseledande förpackningsstorlek, packet måste vara i rätt
storlekt till innehållet.
• Vilseledande efterbildning, man får inte kopiera populärar
produkter.
• Konkurrsutförsäljning, får bara användas vid riktig konkurs av
det egna företaget.
• Utförsäljning, måste vara slutförsäljning av hela eller delar av
varulagret under en begränsad tid och till ett betydlig lägre
pris.
• Realisation, säljer varor ur det egna sortimentet till ett kraftigt
nedsatt pris under en begränsad tid.
Säkerhet
• Produktsäkerhetslagen
Leksaker får inte innehålla små delar som barn kan svälja.
Alla elektriska apparater måste vara CE-märkta.
• Företaget måste lämna säkerhetsinformation
Brandfarligt
Kan innehålla smådelar
Om skaderisken är för stor kan produkten få säljförbud. Farliga
produkter som redan sålts kan företaget tvingas att återkalla.
Sedan får företaget reparera, byta ut varan eller återbetala
köparen.
RO
Reklamombudsmannen
Skall se till att företag sköter sig. Vill anmäla någon reklam gör
du det till RO.
RO kan fälla reklam om den är osann, diskriminerande eller på
annat sätt oetisk. För köndiskriminering gäller tre kriterier.
1. Om reklamen anses sexistisk, dvs. om kvinnor och män
framställs som sexobjekt.
2. Om reklamen konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna
och framställer kvinnor och män på ett nedvärderande sätt.
3. Reklamen på något annat nedvärderande sätt är uppenbart
könsdiskriminerande för kvinnor och män.
Villkor efter köp
• Öppet köp
Kunden kan lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka.
Vanligvis en vecka.
• Bytesrätt
Kunden kan byta varan mot en annan vara i butiken eller få ett
tillgodakvitto.
Distans och
hemförsäljningslagen
Gäller vid
Postorderförsäljning
Hemförsäljning
Telefonförsäljning
Internetförsäljning
Här gäller ångerrätt i 14 dagar. Säljaren ansvarar för att kunden
har fått rätt information.
Om det blir fel
• Konsumentköpslagen(företag till privatperson)
Fel på varan, säljaren ansvarar för fel som fanns vid leverans,
även ifall man upptäcker det långt senare.
6 månaders regeln.
3 år på sig att klaga på en felaktig vara.
• Garanti, är en förbättring av konsumentens rättighet. En
garanti innebär att fel som uppstår efter ett till två år anses
som ursprungliga.
• Försenad leverans, är förseningen stor kan man häva köpet
Om tjänsten inte blev bra
• Konsumenttjänstlagen
Fackmannamässigt utförd.
Prisuppgift får inte överskridas med mer än 15 %.
Lönar det sig inte att reparera produkten ska företaget avråda
från reperation.
Upptäcker säljaren ytterligare fel måste man underrätta köparen
innan man påbörjar tilläggsarbetet.
Om arbetet blir felaktigt utfört, kan kunden reklamera tjänsten
och kräva att hantverkaren gör om arbetet.
Reklameras inom 2 månader efter upptäckt.
Download