Leveransvillkor - Åsljunga Pallen

advertisement
ALLMÄNNA
LEVERANSVILLKOR
ÅSLJUNGA PALLEN AB
FÖR
1 Tillämplighet
Dessa allmänna leveransvillkor (”Villkoren”) skall tillämpas
på alla avtal som Åsljunga Pallen AB, (”Säljaren”) ingår
med köparen (”Köparen”) (gemensamt ”Parterna” eller var
för sig ”Part”) avseende försäljning och leverans av
produkter tillverkade av Säljaren med den vid varje tillfälle
överenskomna standarden (”Varan”).
Köparen bekräftar att denne har läst och godkänt
Villkoren genom sin beställning av Varan till Säljaren. Ett
bindande avtal mellan Parterna uppkommer när Säljaren
skriftligen eller via e-post översänder en orderbekräftelse till
Köparen (”Orderbekräftelse”).
Villkoren har företräde framför alla eventuella
leveransvillkor som kan tänkas bifogas av Köparen.
Avvikelser från Villkoren är endast giltiga om Parterna
undertecknar en skriftlig överenskommelse härom och äger
endast företräde framför Villkoren i de delar den särskilt
anger det.
2 Leverans, riskövergång m.m.
Varan levereras vid den leveranstidpunkt som anges i
Orderbekräftelsen. Såvida inget annat anges levereras
Varan ”Ex Works” i enlighet med den vid Orderbekräftelsen
gällande versionen av Incoterms, innefattandes den däri
angivna tidpunkten för riskens övergång för Varan.
Köparen är skyldig att ta emot beställd leverans av
Varan. Skulle så inte ske skall Säljaren äga rätt att lagerhålla
Varan på Köparens bekostnad till dess leverans av Varan
sker.
Om Säljaren, oavsett anledning, inte kan leverera Varan
inom angiven leveranstid skall Säljaren skriftligen, via e-post
eller telefon underrätta Köparen härom. Om dröjsmålet varar
mer än tre (3) månader från angiven leveranstidpunkt, har
Köparen som enda påföljd rätt att häva köpet och återfå
eventuell erlagd betalning för Varan.
3 Betalning, betalningssätt, äganderättsförbehåll
m.m.
Priset för Varan (i SEK exklusive mervärdesskatt eller, i
förekommande fall annan angiven valuta, och eventuella
övriga skatter samt avgifter) (”Priset”), betalningssättet, och
förfallodatum för betalning framgår av Orderbekräftelsen.
Om Köparen inte erlägger full betalning för Varan inom
föreskriven tid har Säljaren rätt till en årlig dröjsmålsränta
om 12 % från angiven förfallodag och tills full betalning har
erlagts. Äganderätten till Varan övergår från Säljaren till
Köparen när full betalning har erlagts.
4 Köparens undersökningsplikt
Köparen skall vid leveranstidpunkten inspektera Varan för
att fastställa om Varan överensstämmer med den kvalité och
kvantitet som angivits i Orderbekräftelsen. Köparen skall
omedelbart, dock senast inom en (1) vecka från
leveranstidpunkten, skriftligen eller via e-post reklamera
eventuella avvikelser till Säljaren. Sker inte reklamationen
inom denna tid förfaller Köparens rätt att göra gällande
anspråk enligt denna punkt. Om eventuella avvikelser har
påtalats inom angiven frist har Köparen som enda påföljd rätt
att få Varan utbytt eller reparerad av Säljaren.
5 Felaktig vara, produktansvar m.m.
Säljaren garanterar att Varan är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leveranstidpunkten. Konstateras ändå att
en felaktig Vara föreligger p.g.a. material- och/eller
fabrikationsfel (”Felaktig Vara”), skall Säljaren ha rätt och
skyldighet att byta ut eller reparera den Felaktiga Varan.
Säljaren ansvarar dock endast för Felaktig Vara som visar sig
inom tre (3) månader från leveranstidpunkten och under
Vemmentorp 520
S-286 92 Örkelljunga
all rights reserved
förutsättning att Varan har använts på ett korrekt sätt och för
avsett ändamål. Köparen skall omgående, dock senast två (2)
veckor från det att Köparen fick kännedom om felet,
skriftligen eller via e-post reklamera detta till Säljaren. I
annat fall förfaller Köparens rätt att göra gällande anspråk
enligt denna punkt.
Köparen har inte rätt till skadestånd, ersättning för
utgifter, prisskillnader, utebliven vinst/intäkt, utebliven
användning, produktions- eller omsättningsbortfall eller
annan följdskada eller varje indirekt förlust som Köparen
kan tänkas åsamkas till följd av Säljarens ansvar enligt
Villkoren såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
Säljarens ansvar är, under alla förhållanden, begränsat till ett
belopp motsvarande Priset för Varan.
Säljaren ansvarar endast för eventuella skador på person
eller egendom som orsakats av Varan i den omfattning som
föreskrivs av tvingande svensk lag. Köparen skall omgående
underrätta Säljaren om eventuella skador som orsakats av
Varan.
6 Befrielsegrunder
Om en Part är förhindrad att fullgöra viss förpliktelse p.g.a.
ett hinder som låg utanför dennes rimliga kontroll och Parten
inte borde ha tagit risken för hindret i beaktande vid
tidpunkten för Orderbekräftelsens, eller därtill anknutna
överenskommelsers, ingående och hindret inte rimligen
borde ha undvikits eller undanröjts, är denna Part berättigad
att skjuta upp fullgörelsen och befriad från eventuell påföljd
under den tid som krävs för att undanröja sådant hinder. Ett
sådant hinder föreligger och omfattar, men inte begränsat till;
allmänna arbetsstörningar (t.ex. bojkott, strejk, lockout);
förstörelse av maskiner, utrustning, fabriker och andra typer
av installationer; långvariga störningar av nödvändiga
transporter och/eller strömförsörjningar; explosion, brand
eller översvämning; krig; myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, eller därmed jämställda omständigheter.
Om Part vill åberopa befrielsegrund enligt ovan som har
hindrat denne från att fullgöra sin förpliktelse, skall Parten
omedelbart, och senast inom en (1) veckan från det att
omständigheten först uppkom, skriftligen eller via e-post
underrätta den andra Parten härom. I annat förfaller den
förhindrade Partens rätt att undgå ansvar enligt denna punkt.
Skulle Parts fullgörelse uppskjutas med stöd av denna
bestämmelse under en tid överstigande (3) månader från dess
uppkomst äger Part rätt att häva köpet av Varan genom att
snarast, och senast en (1) vecka från det att förutnämnd
tremånads period löpt ut, underrätta den andra Parten härom.
Part ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå för
den andra Parten p.g.a. att fullgörandet i enlighet med det
ovan sagda skjuts upp eller återgår.
7 Tvist och tillämplig lag
Svensk lag skall tillämpas på dessa Villkor. Emellertid skall
dessa Villkor, i alla delar, äga företräde framför eventuella
motstridiga lydelser angivna i köplagen (1990:931). Förenta
Nationernas konvention angående avtal om internationella
köp av varor (CISG) skall inte tillämpas på dessa Villkor.
Tvist i anledning av Villkoren och överenskommelser
hänförliga till detsamma skall slutligt avgöras genom
skiljeförfarande
administrerat
av
Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut
(”Institutet”).
Skiljeförfarandet skall äga rum i Helsingborg, Sverige, och
det svenska språket skall användas i förfarandet.
Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall
gälla om inte Institutet med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall
tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet
också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en (1) eller
tre (3) skiljemän.
www.asljungapallen.se
Download