Persondatorer med tillbehör Avtalsvillkor_b

advertisement
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
13010
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
Med köparen är kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Vännäs likställda.
Liksom de helägda bolagen med tillhörande dotterbolag Umeå Hamn AB, Umeå
Vatten och Avfall AB, Bostaden i Umeå AB, Umeå Parkerings AB, Umeå Energi AB är
likställda köparen.
KÖPAREN
Umeå kommun
901 84 Umeå
222000-2436
UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 11 30
KONTAKTPERSON UMEÅ KOMMUN
Namn
Peter Berg
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 59 03
SÄLJAREN
Företag
Adress
Postnummer Ort
KONTAKTPERSON:
Namn
e-post
Telefon
Fax
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Säljaren skall tillgodose försörjning av persondatorer till skolor och administrativ
verksamhet. Utöver detta ingår förekommande leveranser av till utrustningen
tillhörande tillbehör och/eller paketerade tjänster i samband med leveransen.
Säljaren skall särskilt agera så att genomförandet av uppdraget sker i enlighet med
angivna förutsättningar i dokument uppdragsbeskrivning i förfrågningsunderlaget.
3.0
AVTALSTID
Från och med 2014-01-01 till 2015-04-30 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader avseende elevdatorer och eventuella tjänster knutna till denna
leverans
Från och med 2013-05-01 till 2015-04-30 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader avseende övriga produkter och tjänster.
4.0
PRISER
Priser gäller enligt bilaga. Priserna är fasta t.o.m. 2013-12-31.
Köparen förbehåller sig rätten att under ovan angivna fastprisperiod och senare
under avtalsperioden överenskomna fastprisperioder, ompröva produktval eller
genomföra auktion för att fastställa ett nytt prisläge.
Umeå kommun
Upphandlingsbyrån
901 84 901 84
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 16 10 00
090 - 16 15 68
[email protected]
Org.nr:
Dnr:
212000-2627
13010
1(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
5.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan ske efter fastprisperiodens utgång.
Prisjustering sker för produkter 1 – 16 efter förhandling med hänsyn tagande till
valutakursändring, aktuell produkts värdestatus samt tillgång av komponenter på
marknaden.
Inga prisjusteringar sker för arvoden (påslags%).
Prisjustering för tjänster efter fastprisperioden sker genom index. Indexförändring
sker enligt följande Vid justering av priserna ska SCB Arbetskostnadsindex(AKI)
Löneindex för tjänstemän, privat sektor (LÖI) efter näringsgren SNI 2007 och tabell
(J) gälla. Justering får ske med 90 % av indexet. Basmånad är oktober 2012 som
utgör bastal. Prisjustering kan ske första gången under januari månad 2014 och
gällande from 1 januari 2014, med skillnaden mellan oktober 2012 och oktober
2013 och därefter årsvis. Justering av priser förutsätter att avtal förlängs.
Priset justeras endast om förändringen av index uppgår till mer än +- 2 %.
6.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
7.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra enstaka prov med
alternativa produkter/tjänster från annan säljare.
8.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
10.0
10.1
10.2
LEVERANSTID
LEVERANSER PRISMALLSPRODUKTER

Överenskommelse om leveransplan för fastställda enheter vid beställningar
överstigande 100 enheter skall bekräftas inom 2 veckor från begäran om
detta. Därmed är leveransdagen fastställd.

Överenskommelse om leveranstid för fastställda enheter vid beställningar <
100 enheter skall bekräftas inom 3 arbetsdagar från begäran om detta.
Därmed är leveransdagen fastställd.

Första leveransen eller minst 500 senare beställda enheter skall levereras inom
maximalt 8 veckor om inte annat överenskommits.

Mellanstora leveranser 100 - 500 lika enheter skall levereras inom maximalt 6
veckor.

Leveranstid för små beställningar såsom enstaka beställningar < 5
enheter/beställning och sammanlagt < 20 gånger per månad skall
leveranstiden vara maximalt 5 dagar.
LEVERANSER ÖVRIGT SORTIMENT
Lagerförda produkter levereras omgående efter mottagen beställning, dock senast
efter 3 arbetsdagar.
För icke lagerförda produkter ska leveranstid meddelas beställare inom 24 timmar.
Lagerleverans ordererkänd av säljaren med paketerad installation inom 5 dagar.
Umeå kommun
Dnr:13010
2(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
Produkter som inte återfinns på kommunens standardlista undantas från detta
avtal. Produkterna skall återfinnas i webbsystemet och vara nettoprissatta och
innefatta leverantörens arvode.
10.3
LEVERANSER AKUTA BESTÄLLNINGAR
När säljare på förfrågan inte kan leverera produkt inom stipulerad tid för en särskilt
kritisk leverans skall köparen ha möjlighet att annullera beställning och genomföra
avrop hos alternativ säljare. Denna situation avser endast enstaka enheter där en
akut lösning måste hittas.
10.4
STÖRNINGSKÄNSLIGA LEVERANSER
Köparen förbehåller sig rätten att för störningskänsliga leveranser ange särskilda
leveranskrav. Dessa särskilda krav framgår i den auktion som genomförs vid
aktuellt avrop, och innebär att säljaren kan ta väga in detta vid prissättningen.
11.0
LEVERANSVILLKOR
Produkterna ska levereras fritt till respektive leveransadress.
Leveranser till köparen ska föregås av en elektronisk leveransförteckning, minst en
dag innan.
12.0
GARANTITID
Säljaren ska lämna minst ett års garanti på levererad produkt. Garantitid börja
räknas från och med att fakturan är betald av beställaren. Garanti avser
inlämningsservice.
För bärbara datorer ska alltid gälla 36 månader på platsen-garanti.
Vid framtida kravställande för annan enhet inom ramen för genomförda auktioner
ska garanti ingå med den i kravdokumentet angivna tiden.
Garantiåtgärdstid från anmält ärende skall vara 10 arbetsdagar, alternativt skall
likvärdig lånedator/enhet tillhandahållas till dess ärende blir avslutat.
13.0
FÖRPACKNINGSÅTERVINNING
Återvinning av förpackningar är en angelägenhet som bäst handhas av de
materialbolag som bildats för ändamålet. Vi förutsätter att Ni har anslutit Er via
REPA och alltså sett till att förpackningarna omfattas av en fungerande återvinning.
Om så inte är fallet ber vi om besked hur återvinningen enligt Er mening istället bör
ordnas. Det åligger säljaren att lagen om producentansvar för förpackningar och
förpackningsmaterial.
Köparen har möjlighet att avropa att leverans skall ske helt eller delvis
emballagefritt.
14.0
CE-MÄRKNING
Tillverkaren har fullt ansvar över produkten. Det är tillverkaren eller den som
importerar produkten till EU/EES-området som ska intyga att samtliga direktivens
krav är uppfyllda. Detta intyg kan vara en CE-märkning. Intyg/dokumentation och
godkännande skall vid köp kunna delges köparen.
15.0
MILJÖASPEKTER
Köparen strävar efter att upphandla produkter/tjänster som är skonsamma mot
miljön. En grundprincip är att en produkt/tjänst inte bör bidra till några onödiga
eller för miljön skadliga ämnen för att uppfylla sitt syfte. Köparen strävar även att
inoperera andra att handla miljömässigt genom att vara ett gott exempel. En
miljöanpassad produkt skall efter att den har använts för sitt ursprungliga ändamål
helst vara biologiskt nedbrytbar eller kunna återanvändas.
Det åligger därför säljaren att kontinuerligt arbeta med miljöfrågor inom den
verksamhet som de verkar inom. Säljaren skall inneha samtliga miljötillstånd som
Umeå kommun
Dnr:13010
3(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
kan krävas för den verksamhet som bedrivs. Köparen förbehåller sig rätten att ta
del av säljarens egna miljövisioner samt delta vid revisioner av säljaren och dess
underleverantörer som nyttjas för att fullgöra detta avtal.
16.0
BESTÄLLNINGAR
Beställningar skall vara skriftliga via säljarens webbsystem.
17.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och beställnings/rekvisitionsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på varje faktura.
18.0
ELEKTRONISK FAKTURERING
Umeå kommun har målsättningen att öka de elektroniska fakturorna. Umeå
kommun kommer att följa fastställd föreskrift, VERVAFS 2007:1 som anger att
fakturorna ska följa specifikationen SFTI Basic Invoice version 1.0, i dagligt tal
Svefaktura. Det åligger er som säljare att säkerställa att detta villkor är uppfyllt
senast 6 månader efter att kommunen begärt detta. Införande av e-faktura ska
göras i samråd med kommunen för att säkerställa att fakturainnehållet
överensstämmer med Umeå kommuns kundunika fältvariabler enligt denna
standard.
19.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
20.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte. Säljaren äger inte rätt
att ackumulera dröjsmålsräntor från enskilt försenade fakturor och därmed
överstiga angivet belopp.
21.0
STANDARDVILLKOR
ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.
22.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
23.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
24.0
STATISTIK
Statistikuppgifter skall efter begäran utan kostnad delges Köparen under
avtalsperioden. Orderhistorik skall löpande kunna levereras minst per produktnamn
eller artikelnummer, kund-id, ert ordernummer, tidsperiod och intervall av dessa
parametrar.
Umeå kommun
Dnr:13010
4(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
25.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
26.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor.
Förfrågningsunderlaget (2013-02-08) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Standardavtal ALOS 05 förutom de delar som regleras av detta avtal
Säljarens anbud inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
27.0
VITE
Med avsteg från ALOS05 avsnitt 9 och 26 gäller att vite utgår vid försenad leverans
med 1 % per påbörjad arbetsdag och maximerat till 10 % av den del av leveransen
som uteblir. Förväntad leveransdag är den ursprungliga som låg till grund för
avropet.
Köparen förebehåller sig rätten att för störningskänsliga leveranser ange särskilda
krav om förstärkt vite.
Köparen har vid utebliven leverans efter 1 månad möjlighet att häva beställningen
men trots detta skall säljarens vite utgå enligt ovan.
Säljaren skall på eget initiativ beräkna vite för enskild leverans och automatiskt
reglera detta i samband med fakturering av leveransen.
28.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
29.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Köparen.
30.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
31.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
Umeå kommun
Dnr:13010
5(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
PERSONDATORER MED TILLBEHÖR
32.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
33.0

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2013För
UMEÅ KOMMUN
XXXXXX 2013För
(SÄLJARE)
Avtalsvillkoren ingår som en del
av förfrågningsunderlaget och
behöver inte medsändas i
anbudet.
Pia Wangberg
TF Upphandlingschef
Umeå kommun
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Dnr:13010
6(6)
Download