9549rv15 Ansökan om tillstånd att hålla skatteupplag

advertisement
Töm blanketten
ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT HÅLLA
SKATTEUPPLAG MomsL 72 k §
Skatteförvaltningen
PB 560
00052 SKATT
Sökandens namn
Postadress
Telefonnummer
Hemort
Personbeteckning eller FO-nummer
Momsskyldig
Ja
Nej
Var ligger platsen som planeras bli skatteupplag (bifoga planritning)?
Skatteupplagets adress
Ägarförhållande
Egen
Datum då skatteupplaget tas i bruk (dd.mm.åååå)
Area
2
Hyrt
m
Specificera varorna som införs i upplagringsförfarandet
Ekonomiska grunder för behovet av upplagring
9549
För vilka ändamål används varorna i upplagringsförfarandet?
Var och för vem är det meningen att sälja varorna som omfattas av upplagringsförfarandet?
Gemensam upplagring av olika varuslag
Förvaras det andra varor i samma utrymmen som de varor som omfattas av upplagringsförfarandet?
Nej
Ja, vilka varor?
Varuslag som kan komma att lagras tillsammans
Beskriv lagerbokföringen och platsen där den förvaras
Har sökanden tidigare beviljats tillstånd för skatteupplag?
Nej
Ja, vilka tillstånd?
Om sökanden tidigare har haft tillstånd, har omständigheterna för dessa ändrats och i så fall hur? T.ex. är det meningen att upplaget
ska ersätta ett tidigare skatteupplag eller vill sökanden att det tidigare tillståndet ska återkallas som obefogat eller ändras till följd av
ändrade omständigheter?
Tilläggsuppgifter
Datum
VEROH 9549r 6.2015
Underskrift och namnförtydligande
Skriv ut blanketten
Töm blanketten
Download