Töm blanketten
Skriv ut blanketten
ANSÖKAN
Ansökan ska skickas till adressen:
1/2
nytt tillstånd
Skatteförvaltningen / punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT
ändring av tillstånd
att bli godkänd upplagshavare och / eller att driva ett skatteupplag
att bli registrerad mottagare
att bli registrerad avsändare
att bli skatterepresentant vid distansförsäljning
Till ansökan ska fogas (1 st):
Ansökan gäller:
-
1) alkohol och alkoholdrycker
öl
viner
mellanprodukter
ombudets specificerade fullmakt
I ansökans bilageblankett lämnas en redogörelse för:
-
2)
utrymmen avsedda som skatteupplag
punktskattepliktiga produkters mängder
bokföringssystemet
Sökande (företagets namn)
läskedrycker
3)
dryckesförpackningar
4)
tobak
5)
flytande bränslen
6)
stenkol
7)
naturgas
8)
etylalkohol
smörjoljor och –medel
Hemort
FO-nummer / personbeteckning
Postadress (faktureringsadress)
Besöksadress
E-postadress för EMCS-meddelanden
Huvudsakliga ägare och ägarandelar
Sökandens tidigare firmanamn
Grundat (år)
Antalet anställda
Företag vars verksamhet sökanden fortsätter med
Kryssa för de punkter som beskriver Er affärsverksamhet
Tillverkning och bearbetning av punktskattepliktiga produkter
Partihandel med punktskattepliktiga produkter
Användning eller leverans av punktskattepliktiga produkter för att användas för ändamål som enligt punktskattelagstiftningen är
skattefria
Butik för skattefria varor
Uthyrning av lagerlokaler eller -tjänster för någon av de ovan nämnda verksamheterna
Annan verksamhet, vilken
Mottagning av punktskattepliktiga produkter från ett annat EU-land eller från en importplats i Finland
Avsändning av punktskattepliktiga produkter efter att de övergått till fri omsättning
Skatterepresentant som utsetts av en distansförsäljare
Utsedd av
Beskrivning av sökandens punktskattepliktiga verksamhet
VEROH 1300r 1.2017
ANSÖKAN
2/2
Har sökanden tillstånd av Valvira för
c) annat tillstånd, vilket
a) partiförsäljning av alkohol / alkoholdrycker
ja
nej
ansökan har lämnats in
b) lagring av alkohol / alkoholprodukter
ja
nej
ansökan har lämnats in
Ansökan om tillstånd att
avge en gemensam skattedeklaration för skatteupplag
Vilka upplag
Motivering
Ytterligare uppgifter
Sökandens officiella underskrift, namnförtydligande och datum
Sökandens kontaktperson / ombud
(namnförtydligande)
tfn / e-post
Töm blanketten
VEROH 1300r 1.2017
Skriv ut blanketten