Ladda ner ansökningsblanketten här - Trygg

advertisement
TRYGG-HANSAS FORSKNINGSFOND
Ansökan om forskningsanslag och bilagor ska skickas in i två exemplar
Namn
Född år
Adress
Examina
Titel
Projekttitel
Institution
E-post
Telefon
Forskningsuppgift, kort definition. Bifoga en särskild bilaga med detaljerade uppgifter:
- Bakgrund, Syfte/frågeställning
- Studiedesign
- Material (inkl beskrivning av studiepopulationen)
- Metod (inkl inklusions- och exklusionskriterier)
Arbetet beräknas påbörjas
- Urvalsstorlek i beräknad poweranalys (om tillämpligt)
- Planerade statistiska analyser (om tillämpligt)
- Studiens betydelse
Arbetet beräknas slutfört
Beräknad totalkostnad
Belopp som söks
Arbetet ska utföras vid/hos (plats och sätt)
Etiskt tillstånd med diarienummer
Sökt forskningsanslag kommer att omhänderhas och redovisas av
sökanden själv
institution för sökandens räkning
Övriga medsökande – namn, titel och institution
Löner
Personal (utbildning och anställningens art).
Särskild redovisning för sökandens egen beräknade lön.
Tjänstgöring
antal månader
timmar/dag
Totala lönekostnader per
månad inkl. LKP
Summa
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Summa Lönekostnad
Material
Material
Kostnad
kr
kr
kr
kr
kr
Summa Materialkostnad
Övrigt t.ex. OH-kostnader, resor etc.
Övrigt
Kostnad
Summa Övriga Kostnader
kr
kr
kr
kr
kr
TOTALKOSTNAD
kr
Säte: Stockholm
Org nr: 516404-4405
Trygg-Hansa Försäkring filial
Postadress
106 26 Stockholm
Telefon
075-243 10 00
Internet
www.trygghansa.se
Om du har sökt eller fått bidrag för samma forskningsändamål från annat företag/stiftelse ange från vem och aktuell summa
Andra upplysningar (ev. bilaga)
Ange senast datum när slutredogörelse för arbetet kommer att ges till fondens vetenskapliga nämnd
Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Säte: Stockholm
Org nr: 516404-4405
Trygg-Hansa Försäkring filial
Postadress
106 26 Stockholm
Telefon
075-243 10 00
Internet
www.trygghansa.se
Download