725G69 java fortsättning v04 - IEI

advertisement
Institution för Industriell och ekonomisk utveckling
Avdelning för Informatik
KURSPLAN (v0.3)
Fortsättningskurs i programmering, 8 hp
Kurskategori Kandidatprogrammet i systemvetenskap
Huvudområde Informatik - IKA
Ämnesområde
Kurskod 725G69
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- följa reglerna i programspråket Javas syntax,
- redogöra för grundläggande objektorienterade begrepp
- konstruera applikationer i programmeringsspråket Java
Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Kursens huvudsakliga innehåll är:
-
Fortsättning i objektorienterad programmering via klasser, inkapsling, överlagring, arv,
polymorfism
Händelsehantering, grafiskt användargränssnitt och undantagshantering.
Databaskopplingar och nätverksprogrammering, fil
Abstrakta klasser och metoder
Generiska programenheter och samlingar
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, laborationer i grupp och seminarier. De teoretiska momenten består av
föreläsningar och de praktiska momenten består av laborationer.
Examination
Laborationer, projektuppgift och individuell inlämningsuppgift
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan
examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre
betyg.
Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk
närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande programmering i Java motsvarande minst 6 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska
göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via
http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Institution för Industriell och ekonomisk utveckling
Avdelning för Informatik
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som
skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Download