Titel: Databaser för Business Intelligence. 7,5 högskolepoäng

advertisement
Titel: Databaser för Business Intelligence.
7,5 högskolepoäng
Databases for Business Intelligence, 7.5 points.
Kursen ingår i masterprogrammet IT och management med kurskod 725A42 årskurs 2 och
kan även läsas av studerande på Systemvetenskapliga programmet årskurs 3 med kurskod
725A42.
MÅL (ingående lärandemål)
Den studerande skall efter godkänd kurs:
• kunna utföra analys och design för att förhöja dataintegriteten utöver vad relationsmodellen
i sig medger och realisera det med triggers och store procedures
• kunna utföra analys och design för att kunna använda triggers och stored procedures för att
skapa transaktioner som effektiviserar driften av databasen och upprättahålla
dataintegriteten
• kunna använda databashanterarens funktioner för transaktionshantering för att skapa
batchkörningar
• kunna använda databashanterarens funktioner för säkerhet, vilka inkluderar
behörighetssystemet, stored procedures och vyer, för att skydda databasen från oavsiktlig
och illasinnad påverkan.
• förstå principerna och målen för distribuerade databaser samt kunna designa och
implementera en datastruktur för en distribuerad databas och designa transaktioner som
exekveras i denna
• förstå principerna och målen för multidatabaser samt kunna designa och implementera
tillämpningar i en sådan data- och systemmiljö
• förstå behoven, målen och designprinciperna för business intelligence, vilket inkluderar
Data Warehouse, OLAP och Data Mining
• kunna göra en analys och design för hur data ska hanteras för att ge gott stöd åt business
intelligence samt implementera och använda denna lösning
• kunna skapa SQL-frågor som enskilt och i kombination med varandra är till hjälp i
ovanstående situationer, särskilt med avseende på prestanda och datakvalitet, vilket
inkluderar avancerade element i SQL.
• förstå behoven och målen för databasadminastration och kunna använda
databashanteranerens verktyg för rollen som databasadministratör (DBA).
Den studerande skall förvärva förståelse och färdigheter beträffande hur databaser och deras
funktionaliet kan användas för att säkerställa att en verksamhet har en samling data av god
kvalitet och hur beslutstödsinformation kan utvinnas ur databaserna.
INNEHÅLL
Kursinnehållet består av tre huvuddelar:
• Funktioner och verktyg hos databashanteraren som används för transaktionshantering och
informationsutvinning.
• Databasadministratörens roll och tillhörande funktioner och verktyg hos
databashanteraren.
• Utvinning av information ur databaser för beslutsstöd (business intelligence).
Kursen är tillämpnings- och laborationsorienterad. Det teoretiska innehållet exemplifieras och
tillämpas i form av laborativa övningar. Den studerande förväntas tillägna sig kunskap genom
teori och praktisk tillämpning i laborationer samt genom självständig sökning i ytterligare
kunskapskällor.
UNDERVISNING/ARBETSFORMER
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer samt handledning. Utöver
undervisningen hör till studentens arbetsinsats att komma väl förberedd till föreläsningar,
laborationer,och handledning. Studentens arbetsinsats uppskattas till 40 timmar per vecka.
Obligatoriska moment framgår av schemat.
EXAMINATION
I kursen ingår två examinationsmoment: laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen, vilken
avser det behandlade teoretiska och laborativa kursinnehållet.
Respektive examinationsmoment är relaterat till kursens mål.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att
begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får inte delta i förnyat prov för högre betyg.
FÖRKUNSKAPER
För tillträde till kursen krävs allmän behörighet samt godkänd grundkurs om databaser och
datamodellering.
BETYG
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Internationella
studenter får dessutom betyg enligt ECTS-skalan.
KURSBEVIS
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den
studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta
på Centrala studerandeexpeditionerna eller via
http://www.liu.se/gf/studc/examen/. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
KURSLITTERATUR
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
ÖVRIGT
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om
hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.
Download