Kognitiv psykologi, 6hp 1

advertisement
2010−07−01
KURSPLAN
Kognitiv psykologi, 6hp
Kurskategori Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
Kurskod 729G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− redogöra skriftligen för centrala teorier, modeller, metoder och forskningsfynd inom kognitiv psykologi,
− beskriva den kognitiva psykologins framväxt som vetenskaplig disciplin samt hur den förhåller sig till angränsade discipliner som
neurovetenskap, lingvistik, filosofi och datavetenskap,
− förklara beteenden utifrån kognitiva teorier,
− jämföra olika förklaringar av samma fenomen och kunna
diskutera kritiskt kring sådana skillnader.
Kursinnehåll
Under kursens gång fokuseras följande områden:
− Psykologins historiska framväxt
− Grundläggande neuropsykologi
− Informationsbearbetning
− Fokuserad och delad uppmärksamhet, automatiserade och kontrollerade processer
− Medvetande och minne
− Sensorik och perception
− Representation och operationer
− Språk och tänkande, samt språkinlärning, produktion och förståelse
− Kontextualiserad och distribuerad kognition
− Problemlösning, beslutsfattande och logiskt tänkande
− Kreativitet och olika sorters intelligens, intelligenstest, arv och miljöpåverkan
− Kognitiv och sociokulturell utveckling samt kognitivt åldrande
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt
eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen och aktivt deltagande på seminarier.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
samt de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild
blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten
lämnas till StudentCentrum
1
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall
därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Kognitiv psykologi
Cognitive psychology
Kursansvarig är: IBL − Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Dnr: 984/06−41
Kurskod: 729G02
Provkoder: (se förteckning i LADOK)
Ämne: Psykologi − PSA
Nivå
G1X
Utbildningsnivå
Ämneskod
Utbildningsområde
PSA
SA
Fastställd av kursplanenämnden 2007−06−18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
2
Download