Psykologins Historiska Framväxt

Psykologins historiska
framväxt
Ordet psykologi:
• Psyke = själ eller sinne
• Logos = Logik
• Psykologi betyder läran om sjalen
• Psykologi är en vetenskap som försöka beskriva och förklara hur och varför
människor känner, tänker och handlar.
Den vetenskapliga psykologin växte fram ur bland annat:
• Vardagspsykologi (personligt vetande om människans tänkande, känslor och
beteende)
• Filosofiska tankar om själen och kroppen
• Religiösa föreställningar om människors medvetande
• Naturvetenskapliga studier och vetenskapliga experiment på människor och djur
• Under 1800-talet delades psykologin in i 2 olika riktningar av hur psykologi skulle studeras:
Filosofiska studier och naturvetenskapliga studier.
Psykoanalys kontra Behaviorism
Med tiden utvecklades fler inriktningar inom psykologin
• Det humanistiska perspektivet
• Det kognitiva perspektivet
• Det biologiska perspektivet
• Det socialpsykologiska perspektivet