Till nästa sida - Medarbetarportalen

advertisement
1
Diarienr: 2005:01
Utbildningsplan för Webbdesign 135/140 poäng
Programme of Webdesign
Beslut om inrättande
Styrelsen för Mittuniversitetet har 2002-10-21 inrättat ett utbildningsprogram med
benämningen Webbdesign 135/140 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av
Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-10-10, reviderad
2003-03-20 och 2003-10-20. Senast Rev 2005-03-10. Utbildningsplanen gäller fr o m
höstterminen 2005.
Mål
Att förbereda för arbete med teknisk och visuell problemlösning vid produktion av
webbplatser. Utveckling av webbteknik kräver både programmering/logisk lösning
och kreativ lösning av problem. Programmet är därför tvärvetenskapligt och
profilerat mot utveckling av tillämpningar i Internetmiljö med inriktning mot
informationsförvaltning, kunskapsorganisation och grafisk design. Programmet skall
dessutom ge kunskaper om hur man sätter upp webbservrar och underhåller
webbtjänster som erbjuds över Internet och intranät.
Säkerhetsaspekter för nutida och framtida webbtjänster behandlas ingående.
Utbildningen skall ge även utgöra en grund för forskarutbildning i datateknik.
Utbildningens organisation
För programmet ansvarar Institutionen för informationsteknologi och medier inom
Fakulteten för teknik, naturvetenskap och medier.
Förkunskapskrav
Standardbehörighet: C.1 samt matematik B
2
Utbildningens innehåll
Matematik basblock
10 poäng
Matematik Baskurs C
5 poäng
Matematik Baskurs D
5 poäng
Kurserna utgör behörighetsgivande förutbildning och är därför inte
examensgrundande. Ett separat intyg utfärdas för godkända kurs. Studerande som ej
har behörighet i matematik motsvarande minst gymnasiekurs Matematik C respektive
Matematik D, skall läsa Matematik Baskurs C respektive Matematik Baskurs D.
Valbar kurs
10 poäng
Valbara kurser i matematik eller datateknik.
Kurserna läses av de som inte läser Ma D eller basblocket omfattande 10p
Matematik A
Algebra och Diskret Matematik
Linjär algebra I
10 poäng
5 poäng
5 poäng
Datateknik A
Datavetenskaplig introduktionskurs
Operativsystem
Internet
Grundläggande programmering i Java
Internet och datakommunikation
Introduktion till .net
30 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
5poäng
5 poäng
Datateknik B
Programkonstruktion i Java
Interaktiva multimedier, projektkurs
Internet-fördjupningskurs
Databaser, design och programmering
Nätverksdrift och adm av nätverkstjänster
25 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
Datateknik C
Människa dator interaktion MDI
Webbtjänster
Examensarbete
20 poäng
5 poäng
5 poäng
10 poäng
Journalistik 5 p
Kommunikation i tal och skrift
Journalistik och webbdesign
Radio & TV
15 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
3
Grafisk design
Typografi och form
Funktionell design
Digital bildhantering och illustration
15 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
Arkivvetenskap
10 poäng
Medie- och kommunikationsvetenskap A
Organisation och kommunikation
5 poäng
5 poäng
Undervisning och examination
Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner,
seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och
projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i
utbildningen.
Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina,
obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande
examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen
Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Spärrar i utbildningen
För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den
studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng inom utbildningen.
För att få påbörja studierna i åk2 krävs avklarad kurs motsvarande Matematik C.
Studerande som ej uppfyller dessa krav skall kontakta institutionens studievägledare
för individuell studieplanering.
Urvalsregler
Urval till programmet görs enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets
antagningsordning.
Examensbenämning
Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat
uppfyller kraven för en kandidatexamen med huvudämnet datateknik.
Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av
examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.
4
Övrigt
För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för
examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en
praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som
programmet förbereder för.
Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i
tiden genomgå förändringar.
Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet
skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program.
För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara
kurser kan ställas in vid för få sökande.
Granskad:
…………………………………………………….
Mattias O´Nils, Ordförande i grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier.
___________________________________________________________________________
Utbildnings- och forskningsbyrån har granskat och godkänt texten om förkunskapskrav, urvalsregler
och examensbenämning 2005-04-15
Download