Webbdesign 120 poäng

advertisement
Utbildningsplan för:
Webbdesign 120 poäng
Programme of Webdesign
Allmänna data om programmet
Programkod
TDESK
Diarienummer
2005:07
Programnamn
Webbdesign
Poäng
120
Utbildningsområde
Teknik
Organisatorisk hemvist
Institutionen för informationsteknologi och medier
Fastställd
2005-11-18
Senast reviderad
2006-01-20
Giltig fr.o.m.
2006-09-04
Programbeskrivning
Inriktningar
Innehåll
Basblock 80 poäng
Matematik A 10 poäng
Algebra och Diskret Matematik, 5 p
Matematisk statistik och Linjär algebra, 5 p
Datateknik A 25 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs, 5 p
Operativsystem, introduktionskurs, 5 poäng
Java I, 5 p
Datornät, 5 p
Objektbaserad programmering i C++, 5 p
Datateknik B 15 poäng
Programkonstruktion i Java, projekt, 5 p
Databaser, design och implementering, 5 p
Internet-fördjupningskurs, 5 p
Datateknik C 20 poäng
Människa Dator Interaktion, 5 p
Webbtjänster, 5 p
Examensarbete, 10 p
Journalistik 5 poäng
Kommunikation i tal och skrift, 5 p
Informatik A 5 poäng
Systemutvecklingsprocessen 5p
Kurserna i påbyggnadsblocket är i princip valfria. OBSERVERA!
Om man efter examen önskar läsa en påbyggnadsutbildning till magisternivå, måste dock
ytterligare 10p matematik ingå för att man skall vara behörig att söka utbildningen. Dessa
kurser kräver då matematik D som förkunskapskrav.
Profilblock 40 poäng
Datateknik A 5 poäng
Introduktion till .net, 5 p
Datateknik B 10 poäng
Nätverksdrift och adm av nätverkstjänster, 5 p
Interaktiva multimedier, projektkurs, 5 p
Journalistik 10 poäng
Journalistik och webbdesign, 5 p
Berättarformer i medierna 5 p
Grafisk design 15 poäng
Typografi och form, 5 p
Funktionell design, 5 p
Digital bildhantering och illustration, 5 p
Mål och syfte
Att förbereda för arbete med utveckling och drift av webbplatser. Utveckling av
webbplatser kräver ett helhetsperspektiv och programmet är därför tvärvetenskapligt.
Programmet behandlar teknisk och visuell problemlösning, samt användbarhet och
informationsförvaltning. Programmet skall dessutom ge kunskaper om hur man sätter
upp webbservrar och underhåller webbtjänster som erbjuds över Internet och intranät.
Säkerhetsaspekter för nutida och framtida webbtjänster behandlas ingående.
Utbildningen skall ge även utgöra en grund för forskarutbildning i datateknik
Förkunskapskrav
Standardbehörighet(Sb): D.4.1
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen
Spärrar i utbildningen
För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid
inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng inom utbildningen.
Studerande som ej uppfyller dessa krav skall kontakta institutionens studievägledare för
individuell studieplanering.
Undervisning och examination
Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner,
seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är
obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.
Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska
teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd,
Godkänd eller Väl godkänd.
Examensbenämning
Kandidatexamen
Övrig information
Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat uppfyller
kraven för en kandidatexamen med huvudämnet datateknik.
Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar,
se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.
Styrelsen för Mittuniversitetet har 2002-10-21 inrättat ett utbildningsprogram med
benämningen Webbdesign 135/140 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av
Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-10-10, reviderad 200303-20 och 2003-10-20. Senast Rev 2005-03-10. Reviderad 2005-09-22
Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2006.
För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för
examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en
praktikperiod omfattande minst 5 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet
förbereder för.
Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden
genomgå förändringar.
Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall
genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas
till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in
vid för få sökande.
Download