DTAA27 - sodergrann.se

advertisement
Kursplan - DTAA27
Page 1 of 2
Datateknik A, Databaser, 5 poäng
Database systems, 7,5 ECTS credits
Allmänna data om kursen
Kurskod:
Ämne:
Version giltig fr.o.m:
Inrättandedatum:
DTAA27
Datateknik
HT 2005
2001-05-22
Nivå:
Utbildningsområde:
ECTS-poäng:
Förändringsdatum:
A
Teknik
7,5 credits
2005-05-31
Ansvarig institution: Institutionen för Informationsteknologi och Medier
URL: http://www.miun.se/itm
Kursbeskrivning och syfte
Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, datamodellering och frågespråket
SQL. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering.
Lärandemål
Du skall efter avlutad kurs ha skaffat dig grundläggande kunskaper om ett databashanteringssystems
uppbyggnad och funktionalitet, om hur konceptuella databasmodeller skapas och sen översätts till
relationsmodellen, samt om hur ett frågespråk kan användas för att skapa, ändra på och bearbeta en
databas. Du skall dessutom ha skaffat dig kunskaper så att du kan förstå eventuella problem en
föreslagen eller existerande databas har, och ge förslag på hur dessa problem kan åtgärdas.
Innehåll
Introduktion och grundläggande begrepp.
Databasmodeller - relationsdatabaser.
Frågespråket SQL
Konceptuell modellering och databasschema.
Normalisering.
Undervisning
Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika
genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken
undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.
Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 32 timmar (16 %) föreläsningar och 32 timmar (16 %) handledda
laborationer. Cirka 136 timmar (68 %) av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt
inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt
förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.
Webbaserad distanskurs utan samlingar:
http://enchiridion.miun.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=DTAA27&termi... 2005-07-24
Kursplan - DTAA27
Page 2 of 2
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den
aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske
via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.
Förkunskapskrav
Standarbehörighet C.1 samt Matematik C.
Examination
3 poäng
L103: Laborationer.
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
2 poäng
T103: Tentamen.
Betyg: U,G eller VG. I Civ/Hög-ingjörskurs ges U, 3,4 eller 5.
Betyg
De betyg som ges är U,G eller VG. I Civ/Hög-ingjörskurs ges U, 3,4 eller 5.
Övrigt
Genomförs kursen som webbaserad distanskurs utan samlingar kan kursen ges på engelska
R3 Denna.
R2 2004-02-18. Fastställd av prefekten vid institutionen för Informationsteknologi och medier efter
förslag från ämneskollegiet i Datateknik. Gäller från och med HT04.
R1 200X-XX-XX.
Ny 2001-05-22. Fastställd av ämneskollegiet för datateknik vid Mitthögskolan.
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Connolly Thomas, Begg Carolyn (Kursen använder alltid senaste upplagan.) Database Systems - A
practical approach to design, implementation, and management.
Addison Wesley.
http://enchiridion.miun.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=DTAA27&termi... 2005-07-24
Download