Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Dnr:
Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier vid DSV, Stockholms universitet
Namn:
Personnummer:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
E-postadress:
Program på DSV:
Information om utlandsperioden
Jag har studerat vid (ange universitet, land, terminstid och eventuellt utbytesprogram)
Universitet/högskola:
Land:
Utbytesperiod (start- och slutdatum):
Utbytesprogram (t.ex. Erasmus, North2North):
Jag ansöker om att utlandsstudierna ska bli tillgodoräknade som:
Grundnivå
Avancerad nivå
Inom data- och systemvetenskap
Breddningsstudier (annat ämne)
Jag ansöker om att följande kurser blir tillgodoräknade till mitt program på DSV:
Kurskod
Kurs
Poäng från
utländskt
universitet
ECTS/hp
Kurs vid DSV (ifall
tillgodoräknande avser en
specifik kurs vid DSV)
Till din ansökan ska följande bifogas:
 Vidimerad kopia av original av Transcript of records. Betygs- och poängsystem måste framgå.
Dokumentet måste vare ett officiellt intyg med signatur och stämpel eller ha verifieringskod.
 Learning Agreement
 Changes to Learning Agreement (Om vi har godkänt ändringar i ditt kursval.)
Vill du ansöka om tillgodoräknande av en kurs som inte finns på Learning Agreement?
Du ska bifoga information om kursen, t.ex. kursplan, kursbeskrivning, litteraturlista. Dessutom underlag som
klargör terminstid, poäng- och betygssystem om de avviker från förhållandena i Sverige.
Datum:
Namnteckning:
Mejla komplett ansökan till Internationell koordinator på [email protected]
Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV
Stockholms universitet