Global Transport and Logistics
DSVs etiska regler för åkerier
- Road Haulier Code of Conduct
Då DSV är en global koncern som anlitar
ett stort antal olika leverantörer är det
viktigt att ha en gemensam uppsättning av
etiska regler. Dessa etiska regler för DSVs
åkerier (Road Haulier Code of Conduct) är
en sammanfattning av den fullständiga
versionen ”Etiska regler för leverantörer
till DSV”. Den beskriver vad DSV anser vara
lämplig företagsetik hos sina leverantörer
och därmed även lämpligt agerande och
beteende. För ytterligare information
vänligen läs den fullständiga versionen på
www.se.dsv.com. Som leverantör till DSV
förväntas du att läsa, förstå och göra affärer i
enlighet med följande regler:
Säkerhet
• Det är inte tillåtet att konsumera eller vara under
påverkan av alkohol, droger eller stark medicin när
du utför transporttjänster för DSV.
• Innan du påtar dig ett uppdrag måste du säkerställa
att du har tillräcklig träning och kunskap för att
kunna uppfylla det.
• Du måste respektera och följa samtliga rättsliga
krav avseende transporter, särskilt vad gäller regler
kring kör- och vilotider, hastighetsbegränsningar,
transport av livsmedel och farligt gods, avstånd,
hands-free utrustning för mobiltelefon etc.
• Du är skyldig att uppfylla EU’s samt nationell
lagstiftning gällande cabotage.
• Du är skyldig att bidra till trafiksäkerheten genom
att se till att all transportutrustning som används vid
uppdraget uppfyller juridiska krav samt tillverkarens
•
•
•
•
•
•
•
•
specifikationer. Dina uppdrag måste planeras så
att alla nationella och internationella regler följs,
inklusive men inte begränsat till bromsprov och
besiktningar.
För att undvika olyckor vid högersväng ska du
dagligen kontrollera att speglarna är korrekt
inställda. Stanna alltid och titta innan du svänger, ha
noggrann uppsikt när du kör i tätortsområden och
håll förarhytten städad för att försäkra dig om tydlig
sikt åt alla håll.
Rökning är inte tillåtet vid handhavande av eller
i närheten av farligt gods. Du ska använda sunt
förnuft om du måste röka i närheten av DSVs kunder.
Du ska försäkra dig om att det finns generell
säkerhetsutrusning i fordonet såsom säkerhetsskor,
reflexvästar och nödvändig utrustning för säkring av
godset.
Du ska försäkra dig om att godset är korrekt bandat
och säkrat inför och under transporten.
Du ska försäkra dig om att själva godset är korrekt
lastat med hänsyn till säkerhet på väg samt inför
lossning.
Du ska alltid uppföra dig på ett artigt och korrekt
sätt och får aldrig föra negativa diskussioner med
kunderna. Om du och en tredje part har avvikande
åsikter ska du vända dig till din chef eller till DSV för
vidare instruktioner.
Vid olycka eller större godsskada ska du omedelbart
informera din kontaktperson på DSV.
Om en DSV anställd utfärdar en transportorder
som innebär att du kommer att bryta mot lagar och
regler ska du vägra ta uppdraget och omedelbart
informera DSVs ledning.
DSV Road Haulier Code of Conduct - januari 2015 - 1
Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
• Alla anställda ska ges likvärdiga möjligheter.
Diskriminering eller trakasserier på grund
av ras, kön, religion, civilstånd eller sexuell
läggning tolereras inte under några som helst
omständigheter. Tvångsarbete och barnarbete
accepteras inte.
• Anställdas rätt till fritt umgänge, medlemskap
i fackförenig och/eller arbetsråd samt kollektiv
förhandling måste respekteras. Lagkrav gällande
arbetsmiljö, minimilöner och arbetstid för de
anställda måste följas.
Affärsintegritet
• Bestickningserbjudande innebär att du erbjuder
eller accepterar en gåva, ett lån, en avgift, en
ersättning eller något annat av värde till eller från
en annan person eller enhet, privat eller offentligt,
för att påverka eller främja en viss handling som inte
hade kunnat genomföras utan mutan. När du gör
affärer med eller arbetar för DSV accepteras aldrig
mutor oavsett vad det gäller.
• Laglig användning av underlättande av betalningar
accepteras och innebär att man betalar en liten
summa pengar till en offentlig tjänsteman för
att påskynda en administrativ statlig åtgärd
såsom utfärdande av en licens eller ett visum.
När du arbetar med DSV, är du strängt förbjuden
att erbjuda, ge eller ta emot någon form av
underlättande betalning, gåva eller förmån avsedd
att påverka ett affärsbeslut. Om du ställs inför
ett sådant krav ska du omedelbart kontakta din
chef eller din kontaktperson på DSV för vidare
instruktioner.
Påföljd vid brott mot DSVs etiska regler för åkerier
Bristande efterlevnad av DSVs etiska regler för åkerier
tas på stort allvar.
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser
förbehåller sig DSV rätten, utan ansvar, att avsluta
affärsförbindelsen med omedelbar verkan.
Frågor
Om du har frågor gällande innehållet i detta dokument
eller är i tvivel om hur du ska uppföra dig i en viss
situation, ska du vända dig till din lokala DSV kontakt
eller till DSV Group Compliance på:
[email protected] eller tel: +45 43 20 30 40
Implementering av DSVs etiska regler för åkerier
DSV förbehåller sig rätten att kontrollera att du
uppfyller angivna normer enligt DSVs etiska regler
för åkerier.
Detta dokument ska användas som en riktlinje. Det
innebär inte att det befriar dig som leverantör till
DSV från att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder
gällande dina handlingar och ditt ansvar som beskrivs
här om du finner det nödvändigt i en viss situation.
DSV Road Haulier Code of Conduct - januari 2015 - 2