SV SV Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om

EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 2.6.2014
COM(2014) 405 final
Rekommendation till
RÅDETS REKOMMENDATION
om Danmarks nationella reformprogram 2014,
med avgivande av rådets yttrande om Danmarks konvergensprogram 2014
{SWD(2014) 405 final}
SV
SV
Rekommendation till
RÅDETS REKOMMENDATION
om Danmarks nationella reformprogram 2014,
med avgivande av rådets yttrande om Danmarks konvergensprogram 2014
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2
och 148.4,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den
ekonomiska politiken1, särskilt artikel 9.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation2,
med beaktande av Europaparlamentets resolutioner3,
med beaktande av Europeiska rådets slutsatser,
med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande,
med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande,
med beaktande av yttrandet från kommittén för socialt skydd,
med beaktande av yttrandet från kommittén för ekonomisk politik, och
av följande skäl:
(1)
Den 26 mars 2010 antog Europeiska rådet kommissionens förslag till en ny strategi
för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, som bygger på en ökad samordning av
den ekonomiska politiken med inriktning på ett antal nyckelområden där åtgärder
behövs för att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU.
(2)
Den 13 juli 2010 antog rådet på grundval av kommissionens förslag en
rekommendation om de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens
ekonomiska politik (2010–2014) och den 21 oktober 2010 ett beslut om riktlinjer för
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, vilka tillsammans utgör de integrerade
riktlinjerna. Medlemsstaterna uppmanades att beakta de integrerade riktlinjerna i sin
nationella ekonomiska politik och sysselsättningspolitik.
(3)
Den 29 juni 2012 beslutade stats- och regeringscheferna om en tillväxt- och
sysselsättningspakt, som ger ett enhetligt ramverk för insatser på nationell nivå, EUnivå och euroområdesnivå med hjälp av alla tänkbara medel, instrument och politiska
åtgärder. De beslutade om åtgärder som ska vidtas på medlemsstatsnivå och uttryckte
1
2
3
SV
EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.
COM(2014) 405 final.
P7_TA(2014)0128 och P7_TA(2014)0129.
2
SV
i synnerhet sitt helhjärtade åtagande att uppnå målen i Europa 2020-strategin och
genomföra de landsspecifika rekommendationerna.
(4)
Den 9 juli 2013 antog rådet en rekommendation om Danmarks nationella
reformprogram 2013 och avgav ett yttrande om Danmarks uppdaterade
konvergensprogram för 2013–2016.
(5)
Den 13 november 2013 antog kommissionen den årliga tillväxtöversikten4, som
markerar inledningen av 2014 års europeiska planeringstermin för samordning av
den ekonomiska politiken. Samma dag antog kommissionen, på grundval av
förordning (EU) nr 1176/2011, rapporten om varningsmekanismen5, i vilken
Danmark identifierades som en av de medlemsstater som skulle bli föremål för en
fördjupad granskning.
(6)
Den 20 december 2013 godkände Europeiska rådet prioriteringarna för att säkerställa
finansiell stabilitet, budgetkonsolidering och åtgärder för att främja tillväxt.
Europeiska rådet betonade behovet av att eftersträva differentierad och tillväxtvänlig
budgetkonsolidering, återställa en normal utlåning till ekonomin, främja tillväxt och
konkurrenskraft, bekämpa arbetslöshet och krisens sociala följdverkningar samt
modernisera den offentliga förvaltningen.
(7)
Den 5 mars 2014 offentliggjorde kommissionen resultatet av sin fördjupade
granskning av Danmark6, i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/2011.
Av sin analys drog kommissionen slutsatsen att Danmarks makroekonomiska
problem med privat skuldsättning och extern konkurrenskraft inte längre kan anses
vara obalanser enligt förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det verkar
framför allt som man har kontroll över anpassningarna på bostadsmarknaden,
effekterna på den reala ekonomin av en hög skuldsättning i den privata sektorn och
den finansiella sektorns stabilitet. Emellertid bör utvecklingen för dessa faktorer och
för drivkrafterna för den externa konkurrenskraften fortsätta att övervakas.
(8)
Den 15 april 2014 lade Danmark fram sitt konvergensprogram 2014 och sitt
nationella reformprogram 2014. I syfte att beakta deras inbördes samband har de
båda programmen bedömts samtidigt.
(9)
Målet för den finanspolitiska strategi som beskrivs i 2014 års konvergensprogram är
att säkerställa att korrigeringen av det alltför stora underskottet förblir hållbar och att
hålla det strukturella budgetsaldot på eller över det medelfristiga målet. Det
medelfristiga målet på -0,5 procent av BNP stämmer överens med stabilitets- och
tillväxtpaktens krav. Danmark har på ett varaktigt sätt fått ner sitt offentliga
underskott till under 3 procent av BNP 2013. Enligt programmet siktar man på ett
totalt offentligt underskott på 1,3 procent av BNP för 2014 och 2,9 procent för 2015,
vilket är förenligt med ett (omräknat) strukturellt saldo på eller över det medelfristiga
målet. Därför ligger den finanspolitiska strategin i programmet i stort sett i linje med
stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Skuldkvoten, som var 44,5 procent av BNP år
2013, ska enligt planerna tillfälligt öka under 2015 för att därefter sjunka. Det
makroekonomiska scenario som ligger till grund för prognoserna i programmet är
rimligt. Enligt scenariot blir BNP-tillväxten 1,6 procent för 2014 och 1,9 procent för
2015 och det ligger i stort sett i linje med kommissionens vårprognos 2014 på
1,5 procent respektive 1,9 procent. På grundval av bedömningen av 2014 års
4
5
6
SV
COM(2013) 800 final.
COM(2013) 790 final.
SWD(2014) 77 final.
3
SV
konvergensprogram och kommissionens prognos, i enlighet med rådets förordning
(EG) nr 1466/97, anser rådet att Danmarks offentliga finanser är sunda och att man
kan anta att konvergensprogrammets mål uppnås.
(10)
Danmark har ännu inte gjort tillräckliga framsteg när det gäller situationen för
grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden och utbildningssystemets
kostnadseffektivitetet. Reformen av förtidspensionen och flexjobbssystemet har
börjat visa resultat, kontanthjälpsreformen har trätt i kraft, man har kommit överens
om en reform av sjukdagpengen och regeringen har i april lagt fram ett förslag till
reform av de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna. Återstående problem är att se till att
det finns tillräckligt med lärlingsplatser, förbättra kvaliteten och status för denna typ
av utbildning, uppvärdera yrkesutbildningen och fortbildningssystemen och ta itu
med de många förtida skolavhoppen. Reformerna har bara börjat genomföras så det
återstår att se vilket genomslag de får. När det gäller yrkesutbildning och fortbildning
enades man i februari 2014 om en reform som förväntas träda i kraft i mitten på
2015, i syfte att genom flera olika initiativ förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen.
(11)
Ett ständigt problem för den danska ekonomin är att få fart på produktiviteten.
Europeiska kommissionens bedömning ligger i stort sett i linje med
produktivitetskommissionens
slutsatser.
I
april
2014
offentliggjorde
produktivitetskommissionen 25 huvudrekommendationer och över 100 konkreta
förslag, till exempel om konkurrens, offentlig upphandling, utbildning,
internationalisering, innovation, beskattning och infrastruktur. Problemet med låga
produktivitetsökningar kommer att åtgärdas genom att produktivitetskommissionens
rekommendationer genomförs.
(12)
Kommissionen har inom ramen för den europeiska planeringsterminen gjort en
omfattande analys av Danmarks ekonomiska politik. Den har bedömt
konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet. Kommissionen har
beaktat inte bara programmens relevans för hållbarheten i finanspolitiken och den
socioekonomiska politiken i Danmark utan också i vilken mån EU:s regler och
riktlinjer har iakttagits, mot bakgrund av behovet att stärka den övergripande
ekonomiska styrningen i unionen genom att framtida nationella beslut fattas med
beaktande av synpunkter på EU-nivå. Kommissionens rekommendationer inom den
europeiska planeringsterminen återspeglas i rekommendationerna 1–3 nedan.
(13)
Mot bakgrund av denna bedömning har rådet granskat Danmarks
konvergensprogram och dess yttrande7 återspeglas särskilt i rekommendation 1
nedan.
HÄRIGENOM REKOMMENDERAS Danmark att vidta följande åtgärder under perioden
2014–2015:
1.
Fortsätta att efter korrigeringen av det alltför stora underskottet driva en
tillväxtvänlig finanspolitik och bevara sunda offentliga finanser och se till att man
fortsätter att uppnå det medelfristiga budgetmålet under den period som
konvergensprogrammet omfattar.
2.
Vidta ytterligare åtgärder för att förbättra anställbarheten för människor med svag
anknytning till arbetsmarknaden. Förbättra utbildningsresultaten, särskilt för unga
med invandrarbakgrund, och yrkesutbildningens effektivitet. Underlätta övergången
från utbildning till arbetsmarknad, bland annat genom en större användning av
arbetsbaserad utbildning och lärlingsplatser.
7
SV
Enligt artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 1466/97.
4
SV
3.
Öka satsningarna på att undanröja hinder för inträde på marknaden och minska
regelbördan i syfte att öka konkurrensen i den inhemska tjänstesektorn, i synnerhet
inom detaljhandel och byggsektorn, i enlighet med produktivitetskommissionens
rekommendationer.
Utfärdad i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
5
SV