FAKTA HAR
BETYDELSE
Reaktion från Europeiska
kommissionen på det ungerska
nationella samrådet
I april 2017 inledde den ungerska regeringen ett nationellt samråd riktat till alla ungerska
hushåll med titeln ”Stoppa Bryssel” och med fokus på sex frågor. Flera av de påståenden som
görs i samrådet är oriktiga eller missvisande. Europeiska kommissionen vill på grundval av
konkreta fakta korrigera dessa påståenden.
Europeiska unionen handlar inte och har aldrig handlat om ”Bryssel”, utan är ett projekt som
drivs och utformas av dess medlemsstater, som var och en demokratiskt och självständigt har
beslutat att detta är den väg som de önskar gå, så även Ungern. Var och en av dessa
medlemsstater, inklusive Ungern, får ta både ansvar och ära för de beslut som fattas
gemensamt.
1
FALSKT PÅSTÅENDE: ”Bryssel vill tvinga oss att avskaffa nedsatta avgifter för
allmännyttiga tjänster”
SANNINGEN: Kommissionen delar den ungerska regeringens mål att
tillhandahålla energi till överkomliga priser för alla hushåll. Det bästa sättet att
uppnå detta är att skapa konkurrenskraftiga energimarknader och främja
energieffektivitet och innovation samt att arbeta tillsammans på europeisk nivå
för att trygga försörjningen.
Väl fungerande marknader ger människor möjlighet att välja mellan leverantörer som konkurrerar
med lägre priser och bättre tjänster. Ungerska företag som köper och säljer sin energi på
konkurrenskraftiga marknader kan dra fördel av och erbjuda sjunkande elpriser. I andra EU-länder
där energipriserna inte är reglerade har hushållen sett sina elpriser minska. Dessutom kan
medlemsstaterna använda andra metoder för att minska avgifterna för allmännyttiga tjänster än
reglerade priser.
2
FALSKT PÅSTÅENDE: ”Bryssel vill tvinga Ungern att släppa in irreguljära invandrare”
SANNINGEN: Europeiska unionen bekämpar irreguljär migration och hjälper
medlemsstaterna att förvalta sina yttre gränser.
Den nya europeiska gräns- och kustbevakningen kommer att förstärka de gemensamma
ansträngningarna för att förvalta gränserna på ett mer effektivt sätt. EU arbetar också med de länder
som migranterna kommer från eller passerar genom i syfte att ta itu med orsaken till problemet.
Exempelvis så minskade uttalandet från EU och Turkiet antalet anlända migranter i Grekland med
98 %. Vi arbetar även med att höja andelen återvändande bland de irreguljära migranter som inte
har rätt att stanna i EU.
Irreguljär migration är inte samma sak som att söka asyl. För verkliga asylsökande lever Europeiska
unionen upp till de internationella skyldigheter som alla demokratier har att skydda de människor –
män, kvinnor och barn – som tvingas lämna sina hem på grund av krig. Eftersom Europa nu är ett
område där alla medborgare har möjlighet att röra sig fritt och bo och arbeta i andra länder, är
ansvaret för att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter något som delas mellan
medlemsstaterna. Ministerrådet, där Ungern har lika mycket att säga till om som andra regeringar,
har slagit fast villkoren för ett värdigt mottagande och ett rättvist förfarande för asylsökande.
Kommissionen föreslog att upp till 54 000 asylsökande skulle omplaceras från Ungern till andra
medlemsstater, men den ungerska regeringen motsatte sig detta förslag. Ungern har därför
ombetts att ta emot ett mycket begränsat antal asylsökande (1 294) – inte ”irreguljära migranter”
– från de två mest belastade medlemsstaterna, Grekland och Italien. Dessa personer har noggrant
kontrollerats och uppfyller med stor sannolikhet verkligen kraven för flyktingstatus. Omplacering
görs efter ett noggrant förfarande och säkerhetskontroll från det framtida värdlandets sida.
FALSKT PÅSTÅENDE: ”Irreguljära invandrare på väg till Ungern uppmanas att
begå olagliga handlingar, inte bara av människohandlare utan också av vissa
internationella organisationer ”
SANNINGEN: Europeiska unionen har nolltolerans för människohandel och har
under många år vidtagit åtgärder för att bekämpa detta exploaterande brott.
Att rädda liv till havs och ta hand om utsatta människor som har flytt från krig och blodsutgjutelse
och är i behov av internationellt skydd är inte samma sak som att främja irreguljär migration. Det
finns inga belägg för att de icke-statliga organisationer som arbetar mot kriminella nätverk för
människosmuggling hjälper migranter att komma in i EU. Vid varje fall av misstanke har
medlemsstaterna – och inte EU – befogenhet att utreda saken. Ungern har rätt att förvänta sig att
dess lagar respekteras, med fullt stöd av kommissionen och EU:s organ, såsom Europol.
Icke-statliga organisationer och andra internationella organisationer är tvärtom bland de mest
tillförlitliga och värdefulla partner i hanteringen av flyktingkrisen. De ger asylsökande information
och juridisk rådgivning, och upprättar också anläggningar för mottagande och hjälp som bidrar till
att minska bördorna för medlemsstaterna.
FALSKT PÅSTÅENDE: Allt fler organisationer med stöd från utlandet är
verksamma i Ungern i syfte att blanda sig i ungerska inre angelägenheter på ett
icke-transparent sätt ”
SANNINGEN: Villkoren för hur icke-statliga organisationer bedriver sin
verksamhet är i princip en fråga för nationell lagstiftning. Europeiska unionen
har för sin del stränga regler om öppenhet och lobbyverksamhet inom EU:s
institutioner.
Icke-statliga organisationer är ett viktigt inslag i det civila samhället och ger värdefullt stöd till ett
demokratiskt styrelseskick. EU:s institutioner, precis som nationella regeringar och internationella
organisationer runt om i världen, för en öppen, transparent och regelbunden dialog med det civila
samhället. Ibland är dessa organisationer överens med EU:s politik och ibland inte, men vi är aldrig
rädda för att förklara vårt arbete och låta dem göra sitt. Det skulle vara bra att se samma
utrymme för diskussion på nationell nivå.
Var och en som vill påverka EU:s politik via institutionerna är skyldiga att offentliggöra sin budget
för det senaste räkenskapsåret, inbegripet den finansiering de får från EU. EU:s regler om öppenhet
gäller för alla intressegrupper och alla behandlas lika. Denna öppenhet gör det möjligt för
allmänheten – i Ungern och i hela EU – att bedöma vårt arbete, och denna offentliga debatt bidrar
till att stärka demokratin.
5
FALSKT PÅSTÅENDE: ”Bryssel attackerar våra sysselsättningsskapande åtgärder ”
SANNINGEN: Varken kommissionen eller Europeiska unionen attackerar Ungerns
sysselsättningsskapande politik.
Tvärtom, EU stöder i mycket hög utsträckning skapandet av arbetstillfällen i Ungern. Till exempel
bidrog EU med mer än 21 miljarder euro till Ungern för att stödja tillväxt och sysselsättning genom
regionalpolitiska åtgärder bara under perioden 2007–2013. De ungerska myndigheterna har
rapporterat att detta bidrog till att skapa mer än 150 000 arbetstillfällen. Inom ramen för
Junckerplanens europeiska fond för strategiska investeringar (Efsi)
har hittills 26 miljoner euro anslagits till verksamhet i Ungern, något som förväntas generera 626
miljoner euro i totala investeringar i landet. EU är en viktig källa till finansiering. Under perioden
2007–2013 finansierade EU 57 % av alla offentliga investeringar i Ungern (den högsta andelen i
EU). Ungern kommer att ta emot mer än 25 miljarder euro i EU-medel under perioden 2014–2020,
vilket motsvarar
368 euro per ungersk medborgare och år.
Dessutom är den ungerska regeringen ansvarig för sin egen nationella ekonomiska politik. EUlagstiftningen föreskriver enbart en samordning av den ekonomiska politiken mellan
medlemsstaterna. Alla eventuella riktlinjer diskuteras och godkänns av finansministrarna eller
ministrarna för sysselsättning i alla medlemsstater, med full medverkan av den ungerska regeringen.
FALSKT PÅSTÅENDE: ”Bryssel attackerar vårt land på grund av skattesänkningar”
SANNINGEN: Europeiska kommissionen lägger sig inte i medlemsstaternas
skattepolitik, och vill inte heller göra detta. EU:s skatteregler måste godkännas
enhälligt av samtliga medlemsstater, vilket innebär att alla nuvarande regler har
godkänts av den ungerska regeringen.
Fastställande av bolagsskatt och inkomstskatt är varje medlemsstats rätt och EU har inte för avsikt
att blanda sig i detta. Alla frågor som rör skatt kan endast godkännas av EU om alla
medlemsstater, inklusive Ungern, är överens. Och medan EU:s medlemsstater endast har enats om
miniminivåer för momsen, har den ungerska regeringen beslutat att fastställa momsen till 27 %.
Detta är den högsta momsen i hela EU.
EU:s regler om minimiskatt kan bara ändras om alla medlemsstater är överens, så någon ändring
kan inte göras utan medgivande från den ungerska regeringen. Ungern har infört en reducerad
moms för internettjänster som strider mot de regler som Ungern har samtyckt till på EU-nivå. Detta
är anledningen till att kommissionen har påmint Ungern om de regler man har kommit överens om.
Kommissionen kommer i år att lägga fram förslag om att ge medlemsstaterna större frihet när det
gäller momssatser. Detta kommer att kräva ett enhälligt stöd från samtliga medlemsstater.