Märkning av livsmedel
Slutrapport från projekt 2015
Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås
Sida 1 av 12
Innehållsförteckning
Märkning av livsmedel ............................................................................................... 1
Innehållsförteckning ............................................................................................... 2
Sammanfattning ..................................................................................................... 3
Syfte och mål.......................................................................................................... 4
Syfte ................................................................................................................... 4
Mål ..................................................................................................................... 4
Projektgrupp ........................................................................................................... 4
Projektets genomförande ........................................................................................ 4
Resultat ................................................................................................................... 6
Vad kontrollerades? ........................................................................................... 7
Fanns det avvikelser? ......................................................................................... 8
Uppföljning vid nästa planerade kontroll ........................................................... 9
Ingen uppföljning behövs ................................................................................... 9
Analys av avvikelser ............................................................................................ 10
Avvikelser som gällde förpackade livsmedel .................................................. 10
Diskussion om resultaten för förpackade livsmedel ............................................ 10
Avvikelser som gällde oförpackade livsmedel ................................................ 11
Diskussion om resultaten för oförpackade livsmedel .......................................... 11
Avvikelser som gällde livsmedel som förpackades på kundens begäran eller
förpackat för direkt försäljning ........................................................................ 12
Diskussion om resultaten för livsmedel som förpackades på kundens begäran
eller förpackat för direkt försäljning .................................................................... 12
Sida 2 av 12
Sammanfattning
23 av 41 kontrollmyndigheter har deltagit i projektet. Sammanlagt kontrollerades
526 livsmedel fördelade på 54 % oförpackade livsmedel, 31 % färdigförpackade
livsmedel och 15 % livsmedel som förpackades på kundens begäran eller förpackat
för direkt försäljning. Kontrollerna gjordes främst i butik och restaurang/storkök.
8 % av kontrollerna skedde hos tillverkande företag.




299 av de kontrollerade livsmedlen var så bra märkta att inga avvikelser behövde följas upp.
259 avvikelser skulle följas upp vid nästa planerade kontroll. I många fall
skedde uppföljningen pga. flera avvikelser i samma livsmedelsmärkning.
30 livsmedel hade avvikelser som kontrollmyndigheten valt att följa upp
med en extra offentlig kontroll.
13 livsmedel hade så många eller så allvarliga avvikelser att de lett till
sanktion.
De vanligaste avvikelserna i förpackade livsmedel gällde kontrollpunkterna:




Allergener framhävs.
Ingrediensförteckning.
Läsbarhet.
Beteckning.
Den vanligaste avvikelsen i oförpackade livsmedel gällde kontrollpunkten:

Får kunden uppgift om ingående allergener.
De vanligaste avvikelserna i livsmedel som förpackades på kundens begäran eller
förpackat för direkt försäljning gällde kontrollpunkterna:


Får kunden uppgift om ingående allergener.
Ingående ingredienser.
Nedanstående avvikelser är så allvarliga att projektgruppens deltagare anser att de
bör generera en sanktion om inte företagaren gör en frivillig rättelse omgående.



Avsaknad av ingrediensförteckning på förpackade livsmedel och oläslig ingrediensförteckning.
Svensk märkning saknas på förpackade livsmedel.
Ofullständig ingrediensförteckning.
Vid några tillfällen har kontrollmyndigheter uppgett att de upptäckt att verksamheter gett felaktig information om innehåll i oförpackade livsmedel när de frågat. Projektgruppen vill poängtera att det är en viktig del i kontrollen att bekräfta att muntlig information är korrekt.
Sida 3 av 12
Syfte och mål
Syfte
 Rätt märkta livsmedel och rätt information till de som utformar märkning.
 Samsyn och trygghet hos inspektörer som bedömer märkning.
 Sprida kunskap i samhället om konsumenternas rätt till korrekt information
om livsmedel.
 Uppmärksamma märkningens betydelse för konsumenterna.
Mål






Minst hälften av kontrollmyndigheterna i Halland och Västra Götaland deltar i tillsynskampanjen.
Det finns ett lättillgängligt informationsmaterial riktat till företag och många
kontrollmyndigheter använder det.
Vi vet i vilken omfattning det finns avvikelser i märkning och vilka avvikelser i märkningen som är vanligast. Vi kan fokusera vår kontroll på ett riskbaserat sätt.
Livsmedelsverket har fått underlag för att prioritera framtida informationssatsningar riktade till företag.
Livsmedelsverket har fått underlag för vilka gränsdragningsfrågor som är
svåra och arbetat in dem i vägledningsmaterial.
Vi vet vilka avvikelser i märkning som är så allvarliga att kontrollmyndigheterna vidtar ytterligare åtgärder.
Projektgrupp
Projektledare var Maria Nylén, Länsstyrelsen. Projektgruppen bestod av:









Annelie Närlundh, Alingsås
Erica Danielsson, Orust
Sofie Gyllenstedt, Lilla Edet
Annelie Sundblad, Trollhättan
Eva Rehnberg, Mariestad Töreboda Gullspång
Hannah Krause, Ulricehamns & Tranemo kommun
Sonja Eriksson, Miljösamverkan Östra Skaraborg
Jovanka Lazic, Halmstad
Elaine Larsson, Herrljunga
Projektets genomförande
Projektgruppen tog fram checklistor och vägledningar till stöd för miljökontoren som
deltog i projektet, samt gjorde en kort presentation för att stimulera deltagande i pro-
Sida 4 av 12
jektet. Dessa dokument finns på www.miljosamverkanvg.se under projekt/Märkning av
livsmedel.
Kontrollmyndigheterna rapporterade in sina iakttagelser och bedömningar för olika
kontrollerade livsmedel efter genomförd kontroll. Denna projektrapport innehåller en
sammanställning av resultaten.
Projektgruppen har också besvarat en remiss om vägledning för kontroll av märkning
och tipsat kontrollmyndigheterna om befintligt informationsmaterial till företagare.
Sida 5 av 12
Resultat
23 kontrollmyndigheter har deltagit i projektet, och rapporterat om kontroll av 526
livsmedel. I Västra Götaland och Halland finns 41 kontrollmyndigheter.
Sida 6 av 12
Vad kontrollerades?
Nästan hälften av kontrollerna (49 %, 258
av 526) gjordes i storkök, dvs restaurang,
kommunalt kök eller liknande. 43 % (228
av 526) av kontrollerna gjordes i butik.
Knappt 8 % (40 av 526) gjordes vid tillverkande företag.
54 % (285 av 526) av kontrollerna gjordes
på oförpackade livsmedel, 31 % (161 av
526) på färdigförpackade livsmedel och
15 % (80 av 526) på livsmedel som förpackades på kundens begäran eller förpackat för direkt försäljning.
Typ av produkt som
kontrollerats
Färdigförpackat livsmedel
Oförpackat livsmedel
På kundens begäran/för direkt försäljning
15%
31%
54%
Hamburgare i tre olika kategorier: (foton Elaine Larsson)
Färdigförpackad
Oförpackad
Sida 7 av 12
Förpackad på kundens begäran
Fanns det avvikelser?
Avvikelser som medfört sanktion
Färdigförpackat: Svensk märkning
Läsbart
Beteckning
Ingrediensförteckning
Allergener framhävs
Hållbarhetstid
Ursprungsland/härkomstplats
Kontaktuppgifter
Oförpackat: uppgift om beteckning
Oförpackat: uppgift om allergener
Direkt försäljning: uppgift om allergener
1
1
4
4
4
1
3
1
1
3
1
13 av 526 kontrollerade livsmedel hade avvikelser som kontrollmyndigheten bedömde vara så allvarliga att de beslutade om föreläggande, förbud eller saluförbud.
Sammanlagt sågs 24 olika avvikelser (vissa livsmedel hade avvikelser på flera
punkter). I fyra fall vardera gällde avvikelsen beteckning, ingrediensförteckning
respektive allergener framhävs i förpackade livsmedel. Tre fall gällde ursprungsland/härkomstplats i förpackade livsmedel. Tre fall gällde uppgift om allergener i
oförpackade livsmedel. Sex av de 13 livsmedlen hade mer än en avvikelse i märkningen.
Varje kontrollmyndighet har egna rutiner för när en avvikelse ska leda till ett beslut.
Vi ser att vissa kontrollmyndigheter fattar betydligt fler beslut om sanktioner än
andra i förhållande till antal kontroller. Den kontrollmyndighet som fattat störst
andel sanktionsbeslut har beslutat om sanktion vid fem av 20 kontroller, dvs. vid
25 % av kontrollerna. Detta kan jämföras med att de fyra kontrollmyndigheter som
har kontrollerat fler än 40 livsmedel vardera, har fattat beslut om en (hos tre myndigheter) eller ingen sanktion, dvs. 2 %, 2 %, 2 % respektive 0 % av kontrollerna
har lett till sanktionsbeslut.
Sida 8 av 12
30 kontrollerade livsmedel hade totalt 59 avvikelser som kontrollmyndigheten ansåg behövde följas upp med en extra offentlig kontroll. Dessa avvikelser för förpackade livsmedel gällde oftast läsbarhet (12 avvikelser), ingrediensförteckning (12
avvikelser) och allergener framhävs (9 avvikelser). För oförpackade livsmedel
gällde det främst uppgift om allergener (11 avvikelser). Ungefär hälften av dessa
livsmedel hade mer än en avvikelse i märkningen.
Uppföljning vid nästa planerade kontroll
Vid kontrollerna sågs sammanlagt 259 avvikelser som skulle följas upp vid nästa
planerade kontroll. Dessa gällde främst uppgift om allergener för oförpackade
livsmedel (73 avvikelser) och att allergener framhävs på förpackade livsmedel (39
avvikelser).
På många företag är detta första kontrollen av märkning enligt de nya märkningsreglerna. Projektgruppen tror att detta har gjort att avvikelser i flera fall inte lett till
sanktion. Istället förutsätter kontrollmyndigheten att företaget vidtar rättelse frivilligt. Om avvikelsen kvarstår vid nästa kontroll antar projektgruppen att flera kontrollmyndigheter går vidare med sanktion.
Ingen uppföljning behövs
Vid 299 av de kontrollerade livsmedlen bedömde kontrollmyndigheten att inga avvikelser behövde följas upp.
Sida 9 av 12
Analys av avvikelser
I rapporteringen har kontrollmyndigheterna fått möjlighet att specificera varje avvikelse. Detta ger bland annat en tydligare bild av var behovet av kontroll är störst
och var de största problemen finns när det gäller otillräckliga kunskaper hos företagarna.
Avvikelser som gällde förpackade livsmedel
Kontrollmyndigheterna rapporterade in 161 utförda kontroller på förpackade livsmedel. Alla punkter kontrollerades dock inte för alla livsmedel, så nedanstående
analyser baseras på 144-157 rapporter.
De vanligaste avvikelserna, och de vanligaste anledningarna till bedömningen var




Allergener framhävs – 45 avvikelser
o Allergenerna framhävdes inte: 24
o Fler ämnen än listade allergener framhävdes: 7
Ingrediensförteckning – 41 avvikelser
o Ingrediensförteckningen var inte fullständig: 15
o Felaktiga beteckningar/kategoribeteckningar: 6
o Ingrediensförteckning saknas: 3
Läsbarhet – 26 avvikelser
o Textstorlek för liten: 22
Beteckning – 18 avvikelser
o Beteckningen var ett fantasinamn: 6
o Vilseledande på annat sätt: 4
Ett exempel på fantasinamn (foto Elaine Larsson)
Diskussion om resultaten för förpackade livsmedel
Att allergener ska framhävas är en del av de nya reglerna som ska underlätta för de
konsumenter som handlar till allergiker. Att det var så pass vanligt att allergener
inte framhävdes visar att reglerna inte fått genomslag ännu.
Att fler ämnen än allergener framhävs kan bero på en hög servicenivå hos företaget
som utformar märkningen. De vill underlätta för de konsumenter som är överkänsliga mot andra ämnen än de listade allergenerna. Att det bara är de listade allergenerna som ska framhävas kan bero på att det annars skulle bli väldigt många ämnen
som skulle framhävas, och därmed skulle det förlora sin verkan.
Sida 10 av 12
Att ingrediensförteckningen saknas helt är allvarligt. Denna avvikelse upptäcktes
bara vid tre kontroller. Det är också allvarligt om ingrediensförteckningen inte är
fullständig, då kan allergiska konsumenter invaggas i en falsk trygghet.
Märkningsreglerna ger inte utrymme för riskbaserad tolkning. Projektgruppen har
resonerat kring vilka avvikelser som är så allvarliga att livsmedlet inte bör få säljas.
Nedanstående avvikelser är så allvarliga att projektgruppens deltagare anser att de
bör generera en sanktion om inte företagaren gör en frivillig rättelse omgående.



Avsaknad av ingrediensförteckning på förpackade livsmedel (3 av 526
livsmedel i projektet). Projektgruppen anser att det även ska gälla oläslig ingrediensförteckning.
Svensk märkning saknas på förpackade livsmedel (4 av 526 livsmedel i projektet).
Ofullständig ingrediensförteckning (15 av de kontrollerade förpackade
livsmedlen samt 3 av de som förpackas på kundens begäran av 526 livsmedel i projektet).
Avvikelser som gällde oförpackade livsmedel
Kontrollmyndigheterna rapporterade in 285 utförda kontroller på oförpackade livsmedel.
De vanligaste avvikelserna, och de vanligaste anledningarna till bedömningen var

Får kunden uppgift om ingående allergener – 106 avvikelser
o Information om ingående allergener når inte samtliga konsumenter:
51
o Samtliga allergener angavs inte: 29
Diskussion om resultaten för oförpackade livsmedel
Företagen ska aktivt upplysa konsumenten om att hen kan få uppgift om allergener
i livsmedlen. Många företag gör detta genom en skylt, men det kan också vara serveringspersonal som upplyser i anslutning till beställning eller någon annan lösning. Att det var så pass vanligt att upplysningen saknades visar att reglerna inte
fått genomslag ännu.
Att samtliga allergener inte anges kan medföra allvarliga hälsorisker för överkänsliga personer. Vid fem tillfällen har kontrollmyndigheter uppgett att de upptäckt att
verksamheter gett felaktig information om innehåll i oförpackade livsmedel när de
frågat. Projektgruppen vill poängtera att det är en viktig del i kontrollen att bekräfta
att muntlig information är korrekt.
Sida 11 av 12
Avvikelser som gällde livsmedel som förpackades på kundens begäran
eller förpackat för direkt försäljning
Kontrollmyndigheterna rapporterade in 80 utförda kontroller på livsmedel som förpackats på kundens begäran eller för direkt försäljning. Alla punkter kontrollerades
dock inte för alla livsmedel, så nedanstående analyser baseras på 73-80 rapporter
De vanligaste avvikelserna, och de vanligaste anledningarna till bedömningen var:


Får kunden uppgift om ingående allergener – 22 avvikelser
o Kunden kunde inte få uppgift om ingående allergener: 4
o Samtliga allergener angavs inte: 4
o Annat: 9, dock har ingen förklaring lämnats
Ingående ingredienser – avvikelse vid 7 kontroller
o Ingrediensförteckningen var inte fullständig: 3
Diskussion om resultaten för livsmedel som förpackades på
kundens begäran eller förpackat för direkt försäljning
Det är allvarligt om ingrediensförteckningen ger sken av att vara fullständig men
inte är det. Då kan överkänsliga konsumenter invaggas i en falsk trygghet. Antingen
ska endast allergener anges, eller så ska ingrediensförteckningen vara fullständig.
Sida 12 av 12