Projektplan 2014
En Brandstation För Alla
Linda Granqvist
Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG
Version
Datum
Projektplan 2014
Bakgrund
Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,
färre olyckor och insatser, ett bredare uppdrag och minskning av hot och våld är några
exempel på frågor som är nära kopplade till mångfaldsfrågan. Om vi ska klara dessa
utmaningar, och tillgodose behoven hos våra medborgare, måste vi öka andelen kvinnor
och medarbetare med annan etnicitet, men också skapa en inkluderande kultur där
trakasserier och kränkningar inte förekommer.
Syftet är att på ett bättre sätt;
- Nå visionen om ett olycksfritt samhälle och de övergripande effektmålen som förbundet
har fastställt utifrån uppdraget från medlemskommunerna,
- Skapa förutsättningar att uppnå en personalsammansättning som bättre speglar det
samhälle vi verkar i,
- Möjliggöra för alla anställda att vara respekterade och värdefulla, oavsett kön, bakgrund,
religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Projektmål 2015
Projektmålet 2015 är att distrikt Lund är en jämställd arbetsplats med tre operativa arbetslag
av fem möjliga numerärt jämställda, ha en god arbetsmiljö samt att arbetsplatsen skall vara
fri från diskriminerande och kränkande behandling.
Effektmål 2015
• Att ha skapat en bättre och mer anpassad verksamhet utifrån medborgarnas behov för att
nå ökad trygghet och säkerhet för vår befolkning. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid.
• Att ha nått resultat i det förbyggande och operativa arbetet, minskat olyckorna och ökat
den enskildes förutsättningar till ett aktivt förebyggandearbete.
• Ökat och attraherat intresset för att arbeta inom Räddningstjänsten.
• Bidragit till att skapa ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män, flickor och pojkar.
• Vi vill genom en Brandstation För Alla pröva, testa och förverkliga de tankar och idéer
som finns både personal och ledning kring jämställdhet och mångfald. Genom det arbetet
bli ett föredöme och en ledande organisation inom jämställdhet och mångfald.
2
En brandstation för alla
Projektorganisation
Styrgrupp
Lena Brunzell, MSB
Gunilla Jansson, sammankallande och coach, Räddningstjänsten Syd
Ulf Nilsson/Maya Söndergaard Ståhl, Räddningstjänsten Syd
Martin Gertsson, Räddningstjänsten Syd
Sabine Kutzner, Räddningstjänsten Syd
Linda Granqvist, Adj
Joakim Gustafsson, Adj
Joakim Goldmann, Adj
Arbetsgrupp 2014
Linda Granqvist, Projektledare
Joakim Goldmann, Distriktschef Hyllie
Malin Sjöberg, Kommunikatör
Johan Claesson, HR
Linda Granqvist
Joakim Goldmann
Malin Sjöberg
Johan Claesson
100%
20%
20%
20%
Projektledare BFA
BFA
BFA
BFA
3
En brandstation för alla
En Brandstation för alla har som uppgift att leda, fördela, granska och utvärdera arbetet i de
olika aktiviteterna under 2014. Även under 2014 bör aktivieternas arbetsgrupper fördelas i
en så jämställd grupp som verksamheten tillåter. Detta för att fortsätta arbetet med att på
sikt förändra allmänhetens syn av att brandmannen måste vara man.
Arbetsgruppen kommer från mars månad 2014 att arbeta tillsammans på Lunds distrikt på
heldagar en dag per vecka. Detta för att få kraft, hållbarhet och mer engagemang i projektet,
synliggöra projektet och sprida information på mer ett strukturerat och tydligt sätt än
tidigare.
Normer och Attityder
Jämställdhets- och arbetsmiljöarbete
-Projektledaren deltar i en kurs vid Karlstad Universitet (KAU) Strategiskt
Jämställdhetsarbete som är på 15 Hp mellan tiden maj 2013-mars 2014. Förutom träffarna
som sker i Stockholm vid ett tillfälle vid ungefär var 5e vecka så förläggs 1 dag i veckan åt
studier på hemmaplan.
-Projektledaren tillsammans med en grupp medarbetare deltar i en konferens i USA i
februari med syfte att hämta hem kunskap och nytänk kring arbetet med kvinnliga
brandmän, nätverkande samt hur de arbetar med jämställdhet. Syftet är även att stärka de
individer som fortsättningsvis kommer att driva arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet
vidare i de operativa schema på distrikt Lund i linje med sin styrkeledartjänst.
Konferensen är förlagd i Tuscon- Arizona 26-28 februari 2014.
S.O.N.A- Samtal Om Normer och Attityder
Det aktiva systematiska jämställdhetsarbetet där en person från varje distrikt förutom
projektgruppen bildar SONA-gruppen som är en jämställd grupp med deltagare från olika
delar och yrkesgrupper i organisationen. Denna grupp har budget, fäste och
rapporteringsskyldighet i En brandstation för alla och har som ansvar att arbeta med ett
system för att för att skapa och underhålla jämställdhetsarbetet:
-Synliggörande av normer, attityder och arbetet med den positiva och stärkande
arbetsmiljön. Det interna fortsatta arbetet med avsprång i The Drip och Dave Baigents
forskning, med stöd från konsulter, forskare, KiR (Nätverket Kvinnor i Räddningstjänst)
samt interna erfarenheter.
-Ytterligare kompetenshöjning av styrkeledare och medarbetare med förstärkt ansvar och
ledande roller.
-Arbete med olika case tagna från organisationen i små sammansatta grupper utifrån ett
jämställt men också ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Uppstartmöte i januari 2014 med ett
underlag från undersökningar kring bemötande och synliggörande av de normer och den
inre kultur vi möter och upprätthåller dagligen. I undersökningen som sker i enkätform
samt intervjuform tillfrågas alltifrån externa besökare som t ex medborgare som utbildas
hos oss och träffar oss vid ett tillfälle till medarbetare från den egna organisationen som
besöker oss mer frekvent. Detta för att ha en utgångspunkt i vart organisationen befinner
sig utvecklingsmässigt och hur vi ser på oss själva kontra hur andra uppfattar oss.
4
En brandstation för alla
-Granskande av dokument och arbetssituationer i samråd med HR utifrån Mångfalds och
Jämställdhetsperspektiv som vi i Räddningstjänsten Syd kallar MOJ-Checkning. Vara en
”fluga på väggen” för att lyssna av och kritiskt granska möteskultur, arbets- och
utbildningssituationer.
Rekrytering
Skapa Rekryteringsunderlag/ Skapa Intresse
Fortsatta intressehöjande aktiviteter för vår målgrupp både i form av prova på dagar samt
att synliggöra yrket ytterligare genom bland annat utbildningskatalogen Framtidsvalet,
deltagandet vid mässor, festivaler och liknade arrangemang i jämställda grupper.
Samverkan med arbetsförmedling, förskolor etc
Vi vill under 2014 skapa, prova och utvärdera en process kring nätverkande och
mentorskap mellan elever på MSBs skolor och representanter från flera olika
yrkesinriktningar inom Räddningstjänsten Syd. Detta för att tidigt fånga upp blivande
medarbetare och synliggöra Räddningstjänsten Syd som den självklara arbetsgivaren.
Vi vill under 2014 arbeta med bilden av oss själva som organisation för att på sikt bli den
attraktiva arbetsgivaren för vår målgrupp.
Mentorskap
Det pågående mentorskapet skall under 2014 avslutas och utvärderas.
5
En brandstation för alla
Ergonomi
Dörrforcering- Mekanisk
Efter att ha utvärderat den utbildning 2 brandmän deltog vid i delprojekt dörrforcering
inom ramen för En brandstation för alla beslutades av styrgruppen att fler skulle få ta del av
detta koncept.
Deltagarna skall efter godkänd utbildning kunna presentera och förevisa Piketpolisens
vedertagna metod av dörrforcering samt vara goda ambassadörer för Räddningstjänsten Syd
i denna metod, att känna sig trygga i att ge konstruktiv feedback och agera
motivationshöjare i övningar gällande dörrforcering.
Utbildningen genomfördes den 17+18 mars med 6 deltagare i en jämställd grupp.
Dörrforcering-Hydraulisk
Vi vill fortsätta prova , testa och utveckla den hydrauliska metoden med fäste i BFA. .
Slangutläggning
Övrigt område som identifierats som ett tungt arbetsmoment inom räddningstjänstarbetet
är slangutläggning. Detta område kommer BFA att vilja titta närmare på tillsammans med
en arbetsgrupp som identifierar, testar och utvärderar eventuella komplement eller nya
metoder och tekniker i en jämställd arbetsgrupp.
Aktiviteter 2014
Området dörrforcering med inriktning den mekaniska delen är nu avslutatd med
utbildningen. Den hydrauliska delen fortlöper under våren 2014.
SONA startar med förarbete och dialog i April, därefter följer kickoff maj-juni 2014.
Intresseskapande aktiviteter löper under hela året.
Metod-och teknikutvecklingsområdet startar upp våren 2014 och fortlöper under året.
Spridning och kommunikation både internt och externt sker kontinuerligt under året för att
synliggöra projektet, Räddningstjänsten Syd som en attraktiv arbetsgivare samt att skapa
intresse för målgruppen unga kvinnor.
Det pågående mentorskapet avslutas och utvärderas våren 2014.
Kunskapshöjning för projektets medverkande i form av ex studieresa, konferenser samt
föreläsningar.
Kickdown av de delprojekt som drevs och färdigställdes under 2013-2014 för att officiellt
avsluta delprojekten samt sprida de erfarenheter som dragits.
6
En brandstation för alla
Aktiviteter 2014
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Dörrforcering
SONA
Skapa Intresse
Metod och Teknik
Spridning
Mentorskap
KAU
Kunskapshöjning
Kickdown/Spridning
Budget 2014
Kommentarer
Resor: Erfarenhetsinhämtning, Erfarenhetsutbyte, Projektledarens
kompetenshöjning/utbildning
Annonser: Framtidsvalet, Målgruppsanpassade intresseskapande aktiviteter
Konferens: KickDown med lärande och spridning av delprojekten 2013, Delaktighet för
projektledaren vid konferenser, utvecklingsinsatser för personal på station Lund, projektets
erfarenhetsspridning
Konsult: Konsulter för jämställdhetsintegrering, metod och materialutveckling,
processutvärdering
Förbrukningsmaterial: Spridningsmaterial, Utbildningsmaterial
Representation: Extern/Intern representation
7
En brandstation för alla
8
En brandstation för alla