Bli deltids- brandman! - Räddningstjänsten Dala Mitt

advertisement
Jobba inom räddningstjänsten
Det finns flera olika möjligheter att jobba inom räddnings­
tjänsten. Du kan jobba som deltidsbrandman (numera
beredskapsbrandman), heltid som brandman, brandingenjör,
instruktör, brandinspektör eller inom den administrativa en­
heten.
Bli brandman
Du är viktig för
samhällets säkerhet
och trygghet!
Utbildningen till brandman kallas utbildning i skydd mot olyc­
kor (SMO) och är en tvåårig utbildning. Om du är brandman
kan du läsa vidare inom räddningsledning i två steg, Rädd­
ningsledare A och Räddningsledare B. Du kan också välja att
arbeta förebyggande med utbildning, tillsyn, försäkrings­
frågor m.m.
Bli beredskapsbrandman
Utbildningen till beredskapsbrandman (tidigare deltidsbrand­
man) består av en förberedande utbildning efter anställnings­
tester om två veckor. Efter denna introduktion kan du börja
tjänstgöra vid någon av våra deltidsstationer och senare gå
kurs räddningsinsats som är en utbildning om 5 skolveckor
och 8 distansveckor.
Du kan i framtiden även vidareutbilda dig till räddningsledare
eller arbeta med förebyggande arbete.
Det finns alltid en insatsledare i tjänst. Han eller hon har jour
med 90 sekunders anspänningstid och ska bland annat kun­
na leda större insatser när fler än en styrka ingår i räddnings­
arbetet. Insatsledaren rör sig fritt inom räddningstjänstområ­
det och är inte knuten till någon station.
Bli brandingenjör
Du kan läsa till brandingenjör i Lund och i Luleå. Utbild­
ningen tar 3,5 år och för att få kompetens som räddningsle­
dare i räddningstjänsten krävs ytterligare ett års påbyggnad.
Som brandingenjör har du många valmöjligheter. Du kan ar­
beta inom räddningstjänsten, på försäkringsbolag, på större
företag som brand­ och säkerhetsexpert eller som konsult
med brand­ och säkerhetsfrågor. Mer om utbildningarna på
www.dalamitt.se
Varför skall man bli
deltidsbrandman?
Som deltidsbrandman är man mycket uppskattad och be­
hövd av människorna som lever och vistas på landsbygden.
Känslan av att hjälpa medmänniskor i svåra stunder som akut
sjukdom, olycka eller vid en brand ger stor meningsfullhet.
Deltidsbrandmännen som finns på landsbyden i hela Sverige
är mycket viktiga för att ge människor trygghet i vardagen.
Intresserad?
Kontakta oss!
Räddningstjänsten Dala Mitt
Lugnetleden 3 • 791 38 Falun
023­48 88 00
[email protected] • www.dalamitt.se
Bli
deltidsbrandman!
Fakta Räddningstjänsten Dala Mitt:
Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i
Borlänge, Falun, Gagnefs och Säters kommuner. Medlems­
kommunerna har drygt 127 000 invånare tillsammans.
Borlänge och Falun är jämnstora med runt 50 000 och 57
000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med
sina drygt 10 000 invånare (2014 års värden).
Räddningsstationer med bemanning och anspänningstid*
*Anspänningstid är tid från det att larmet går från SOS till dess att
utryckningsstyrkan lämnar räddningsstationen.
Det finns alltid en insatsledare i tjänst. Han eller hon har
jour med 90 sekunders anspänningstid och ska bland an­
nat kunna leda större insatser när fler än en styrka ingår i
räddningsarbetet. Insatsledaren rör sig fritt inom räddnings­
tjänstområdet och är inte knuten till någon station.
Vision
Alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Borlänge, Falun, Gag­
nef och Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg
och säker miljö.
Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de
som bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom
skapande av en interkommunal helhetssyn på det samlade
olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kost­
nadseffektivt för att i första hand förhindra olyckor och
därefter, genom effektiva insatser, begränsa dess följder.
Bli deltidsbrandman!
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt organi­
serar räddningstjänsterna i Gagnef, Säter, Borlänge och Faluns
kommuner. Förbundet har ca 300 anställda varav ca 200 är
deltidsbrandmän. Idag har vi 10 kvinnor som är deltidsbrand­
män och vi anställer gärna kvinnor och personer med annan
etnisk bakgrund.
Deltidsbrandmannajobbet är en bisyssla till ett ordinarie ar­
bete och i genomsnitt tjänar en brandman ca 70.000 kr/år vid
regelbunden beredskap.
Beredskapstjänst innebär att man inom fem­sju minuter från
larm skall hinna förflytta sig till brandstationen, byta om och
vara beredd att göra en utryckning. Därför ska bostad och
helst även arbete vara beläget nära stationen.
Deltidsbrandmännens beredskap omfattas också av de lagar
som styr arbetslivet samt pensions­ och avtalsförsäkringarna
AKAP­KL, AGS­KL, TFA­KL och TGL.
Beredskapstiden kan läggas på olika sätt beroende på sta­
tion. Vissa har hela jourveckor, andra delade dygn (önske­
schema) osv.
Som deltidsbrandman övar man minst 50 timmar per år. Om
brandmannen beordras att genomgå kurs inom verksamhets­
området utgår ersättning.
De anställningsvillkor och ersättningar som gäller för deltids­
brandmän regleras i ett kollektivavtal om lön och anställnings­
villkor för Räddningstjänstpersonal i Beredskap.
Innan anställning genomgår man tester för att bedöma kondi­
tion, styrka, simförmåga samt några yrkesrelaterade tester som
t.ex. höjdrädsla. Dessutom genomförs en läkarundersökning.
Välkommen med din ansökan!
Resurser
Dala Mitts resurser är geografiskt fördelade på: två heltids­
stationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året,
tio deltidsstationer samt samarbetsavtal med Grycksbo Pa­
per industribrandkår med bemanning på deltid ett övnings­
område för övning och utbildning av personal.
Vår verksamhet är mycket mer än att släcka bränder. I vårt
olycksförebyggande arbete erbjuder vi utbildningar i brand­
skydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker
oss, vi medverkar vid olika evenemang i medlemskom­
munerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säker­
het till kommuner och andra verksamheter. Vi undersöker
olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en
del i vår strävan mot huvudmålet som är att:
• Färre olyckor ska inträffa
• Färre ska omkomma vid olyckor
• Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards