Revidering
Senaste revisionsdatum för detta dokument är 31-01-2017.
_______________________
Hållbarhetspolicy
Denna policy beskriver vårt förhållningssätt till miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt ansvar.
Övergripande principer
Vi verkar i en värld som förväntar sig att företag är medvetna och tar ansvar för sin samhällspåverkan utifrån
sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer.
StayAt ska genom passion, omtanke, och kompetens möta detta ansvar och vidmakthålla samt utveckla en
lönsam, långsiktigt hållbar och etisk affärsverksamhet. Vår affärsidé att vara ”The Stay Of The Future” och verksamheten bygger på långvariga och sunda relationer genom hela värdekedjan, god etik och respekt för miljön
och sociala aspekter, såväl inom företaget som vid externa relationer med våra intressenter. Vi realiserar detta
genom medarbetarnas passion, omtanke och drivkraft att prestera goda och långsiktigt hållbara resultat. Denna
policy har sin grund i vår affärsidé och våra medarbetares gemensamma värderingar och framtidstro och riktar
sig till ledningen, styrelsen och alla medarbetare i koncernen. I tillägg till detta förväntar vi oss att leverantörer
och affärspartners tar del av denna policy lever upp till liknande förhållningssätt i sina respektive verksamheter.
Socialt ansvar
StayAts sociala ansvar är att aktivt sträva mot att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en pålitlig
och ansvarstagande arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för långsiktiga relationer som grund för att skapa mervärden
för våra kunder, gäster, anställda, och leverantörer.
Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd samt internationella standarder
Vi tillgodoser våra gästers välbefinnande inom ramen för vår verksamhet
Vi tar avstånd från barnarbete, tvångsarbete och illegalt arbete
Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter, rättvisa villkor till utbildning och utveckling samt konkur
renskraftiga förmåner oavsett hudfärg, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, politiska åsikter, eller civilstånd.
Vi bidrar till våra medarbetares professionella utveckling och strävar även efter att bidra till deras person
liga välmående.
Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier.
Vi erbjuder en säker, hälsosam, och laglig arbetsmiljö där ohälsa förebyggs genom ett systematiskt för
bättringsarbete.
Våra tjänster, produkter och marknadsföring skall vara transparenta och möta lagstadgade krav.
Alla medarbetare har rätt att bli medlemmar eller avstå från medlemskap i gällande fackföreningar.
Vi ska arbeta med leverantörer och affärspartners som delar våra sociala värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare. För mer information kring våra generella förväntningar på leverantörer vänligen referera till vår Uppförandekod för leverantörer.
_______________________
Etik och integritet
God etik för StayAt innebär att vi alltid håller en betryggande marginal till gränsen för det godtagbara. Gränserna är inte alltid självklara, utan vi är ibland hänvisade till vårt goda omdöme och sunda förnuft. För oss baseras
långvariga relationer mellan kund, gäst, medarbetare, och leverantör på ömsesidigt förtroende och respekt
genom etiskt agerande, samt mervärde genom StayAts modell av feedback, självgående, äkthet, och affärsmässighet. Vi förväntar oss att våra medarbetare alltid ska agera med integritet och uppfattas och behandlas som
goda representanter för företaget och samhället.
Vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet och följa alla relevanta lagar och förord
ningar där vi gör affärer.
Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt.
Samtlig personal ska vara lojala till företaget och inte se till egen vinning framför företagets. Det är varje medarbetares skyldighet att motverka handlingar och beteenden som kan skada företagets ekonomiska
ställning och anseende.
Vi tar inte emot gåvor, representationer eller favörer som riskerar påverka, eller kan tolkas ha en påver
kan på vår förmåga att ta beslut på affärsmässiga grunder. De gåvor av mindre värde som är i linje med god affärspraxis tar vi emot med måttfullhet och öppenhet.
Vi uppmuntrar till en fri och öppen konkurrens där vi konkurrerar energiskt men ärligt.
Vi respekterar och säkerhetsställer konfidentialitet för våra anställda, kunder, och affärspartners.
Vi tar avstånd från all olagligt aktivitet så som mutor, korruption, bedrägeri och penningtvätt.
Inom ramen för lagstiftning, interna riktlinjer och träffade avtal ska bolaget både internt och externt eftersträva största möjliga transparens om organisationens verksamhet och ekonomiska utveckling.
Vi behandlar kunderna och gästerna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav, och kommer hela tiden att sträva efter att utveckla kvalitet och effektiv service i iscensättandet av upplevelsen.
Vi behandlar leverantörer och affärspartners rättvist, ärligt, och ansvarsfullt och syftar till att bygga rela
tioner och bestående värden för parterna, grundade på ömsesidig tillit.
Ekonomisk hållbarhet
Ett ekonomiskt ansvar gentemot StayAts intressenter, och en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling samt god
intern kontroll, är en förutsättning för bolagets fortlevnad och möjlighet till hållbarhetsarbete i begreppets övriga breda perspektiv. StayAt skall alltid följa gällande lagar och regler gällande ekonomisk förvaltning och aktuella
kollektivavtal för personal.
I upphandlingar med leverantörer för såväl tjänster som produkter stävjar StayAt genom sin internkontroll och
uppförandekod för leverantörer att motverka oetiskt uppförande och andra ekonomiska oegentligheter.
Miljö
Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår drift och utveckling av verksamheten. Vi
har genom Svanen och KRAV satt upp mål och riktlinjer i vår värdegrunds- och tillväxtvision för hur vi ska arbeta
för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.
_______________________
Vår miljöpolicy (sprungen ur de fyra systemvillkoren/hållbarhetsprinciperna):
Miljötänkande ska genomsyra hela StayAts verksamhet.
Vi ska uppfylla eller överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.
Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:
Avfall: Verksamheten är till största delen av hotellkaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av
olika slag, exempelvis hushållssopor, papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar ständigt efter att minska mängden avfall proaktivt genom effektiviseringsåtgärder, och reaktivt genom att det som
uppkommer ska källsorteras och återvinnas på ett miljöriktigt sätt. StayAt har som ansvar att genom upplevelsen och pågående dialoger påverka gäster och leverantörer i minimering av avfallsmängd och hållbar avfallshantering.
Vatten & Avlopp: Verksamhetens vattenförbrukning skall löpande minskas, och vid utbyte och nyetableringar skall särskild uppmärksamhet riktas mot att installera miljöeffektivare lösningar.
Kemikalier & Metaller: Vi skall ständigt förbättra oss genom miljömedvetenhet i vårt val av produkter och
samarbetspartners, både vid försäljning och vid inköp genom aktiva val i bl.a. NORES.
Vid inköp av kemikalier kopplade till verksamheten, skall endast Svanen-märkta produkter användas.
Vid utbyte eller nyetablering skall utbytta inventarier återvinnas på miljöriktigt sätt, och ersättas med miljömärkta och effektivare alternativ i bästa möjliga mån.
Transport: Vid resor i tjänst övervägs alltid om det är rimligt att genomföra ett val av miljövänligare
färdmedel, exempelvis tåg istället för flyg. Eller att använda alternativ till fysiskt resande, såsom telefon-/videokonferenser. StayAt skall aktivt eftersträva samarbete med leverantörer som erbjuder miljömärkta transporter
och leveranser, samt i övrigt noggrant planera sitt egna transportbehov, sin verksamhet, och sina inköp för att
minimera transporter och klimatpåverkan.
Energi & Värme: Onödig energiförbrukning skall undvikas så långt som möjligt. Datorer, bildskärmar,
skrivare och kopieringsmaskiner bör stängas av i slutet av varje arbetsdag för att inte slösa med ström. Belysning
bör stängas av nattetid i utrymmen som inte används. Våra val av energi skall vara tydligt miljöprofilerade (sol,
vind och vatten) och minska användandet av fossila och nukleära energikällor. Vid utbyte och nyetableringar
skall miljöeffektiva installationer prioriteras för att minimera användningen av ändliga naturresurser.
Styrning och efterlevnad
StayAts hållbarhetspolicy skall kommuniceras till samtliga anställda inom företaget.
Det åligger varje medarbetare en skyldighet att ta del av denna policy samt följa de regler och rutiner som företaget har satt upp inom ramen för sitt hållbarhetsarbete.
Miljöhanteringen i bolaget sköts av ledningen och respektive regionchef. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.
Att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, och minska företagets miljöpåverkan, är ett fortlöpande arbete med
ständiga förbättringar. Årligen görs en revidering av denna policy, och utifrån den omsätts de identifierade aspekterna i miljö- och övriga hållbarhetsmål med interna handlingsplaner för att nå dessa. Ansvarig för denna egenkontroll är ledningen och respektive regionchef. Om du har frågor eller synpunkter på denna policy eller StayAts
hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta Daniel Stendahl, VD.
_______________________