Åsele Byaråd
Styrelsemöte Åsele Byaråd
Datum:
2014-11-04
Plats:
Vuxenskolan
Deltagare: Raquel Johansson
Ingvar Lindberg
Vivi-Ann Bäcklund
Sven-Gunnar Håkansson
Karin Scherdin
§ 1 Mötets öppnande
Raquel Johansson öppnade mötet.
§ 2 Val av justerare
Ingvar Lindberg valdes att justera protokollet
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 4 Rapporter
Ekonomi
Karin Scherdin redovisade det ekonomiska läget. Det finns 16.752:- i kassan.
SLU-kurs Lärande i utveckling
Raquel redovisade senaste kurstillfället i Jokkmokk med besök i Vuollerim som
är en mycket aktiv by med ca 800 invånare. Se http://www.vuollerim.se/
Eldsjälsdagen i Lycksele 27/9
Raquel och Linnea deltog på denna dag som hade kulturell inriktning.
Bredbandsutbyggnad i Åsele kommun
Ingvar redovisade kontakt med kommunen om planerna för
bredbandsutbyggnaden. 48% av kommuninvånarna har tillgång till fiber. Nya
statsmedel är på gång och en prioritetslista har upprättats. Borgsjö, Tallsjö och
1
Åsele Byaråd
norra Fredrikabyarna ligger först. De byar som är intresserade ska utse två
kontaktpersoner från varje by.
Strategiarbete Region 8
Raquel hade deltagit på ett möte om strategiarbete i Region 8:s kommuner.
Några strategiska fördelar listades som värdskapet, mångsidigheten –
engagemang, naturen.
Lokal utvecklingsstrategi i Åsele kommun
Jenny och Raquel är med i arbetsgruppen och första mötet hölls i oktober med
ett 15-tal deltagare.
§ 5 Kommunikationsstrategi
Beslöts att starta en Facebooksida som Jenny administrerar
Distributionslista till medlemmarna upprättas för utskick av nyhetsbrev. Raquel
ansvarig.
§ 6 Medlemsmöte
Medlemsmöte den 25/11 eller alternativt 26/11 med följande innehåll.
- Civilförsvarsförbundet om 72 timmars egen beredskap. Medborgarskolan i
Vilhelmina organiserar Civilförsvarsförbundets föredragsturné.
- Redovisning av genomförda aktiviteter under året.
- Verksamhetsplan för 2015
- Uppdatering av utvecklingsplaner för byarna?
§ 7 Nästa möte
Den 3 december kl 18.00 på Vuxenskolan
Raquel Johansson
Sven-Gunnar Håkansson
Ordförande
Sekreterare.
Ingvar Lindberg
Justerare
2