egen ansökan om förordnande av god man

EGEN ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN
SÖKANDE
Namn:
___________________________________________________
Personnummer:
___________________________________________________
Adress:
___________________________________________________
Telefonnummer:
___________________________________________________
FORUM (RÄTT DOMSTOL)
Ansökan ska ges in till tingsrätten på den ord där huvudmannen har sitt hemvist (rätt domstol hittar Ni på
domstolsverkets hemsida, www.domstol.se, sök domstol, sök på postnummer).
ANSÖKAN
På grund av (kryssa för tillämpligt/tillämpliga alternativ)
_____ sjukdom
_____ psykisk störning
_____ försvagat hälsotillstånd
_____ liknande förhållande
behöver jag hjälp med att (kryssa för tillämpligt/tillämpliga alternativ)
_____ bevaka sin rätt
_____ förvalta sin egendom
_____ sörja för sin person
Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: 08-561 695 01 • [email protected] • www.attundatingsratt.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30
Jag ansöker härmed om anordnande av godmanskap och förordnande av god man.
Utveckling av skälen för ansökan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Som god man föreslår jag (ej obligatoriskt)
Namn:
___________________________________________________
Personnummer:
___________________________________________________
Adress:
___________________________________________________
Telefonnummer:
___________________________________________________
Jag bifogar följande handlingar
_____ personbevis avseende mig själv (ej äldre än tre månader)
_____ skriftligt åtagande från eventuell föreslagen god man samt lämplighetsintyg för denne
_____ läkarintyg
_____ annan utredning utvisande behovet av god man, t.ex. social utredning
_____ jag anger nedan istället namn, adress och telefonnummer till läkare, biståndshandläggare eller annan
som jag brukar ha kontakt med.
Namn:
___________________________________________________
Titel:
___________________________________________________
Adress:
___________________________________________________
Telefonnummer:
___________________________________________________
Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: 08-561 695 01 • [email protected] • www.attundatingsratt.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30
Angående samtycke och utredning
Någon form av utredning utvisande behov av god man måste alltid finnas i ärendet för att god man ska
kunna utses. Utredningen behöver inte bestå av läkarintyg utan kan utgöras av t.ex. social utredning. Har
Ni problem med att själv få fram utredningen kan Ni istället uppge namn, adress och telefonnummer till
läkare eller biståndshandläggare som Ni brukar ha kontakt med så tillskriver tingsrätten denna person.
För mer information, se bifogat informationsblad.
___________________________________
Ort och datum
___________________________________
Sökandens namnteckning
Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: 08-561 695 01 • [email protected] • www.attundatingsratt.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30