MSS 320 Slitageskydd WS ”B” - Skandinavisk Industriutveckling

advertisement
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
----------------------------------------------------------------------------1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Handelsnamn
: MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
Företag
Telefonnummer
Telefax
: Svensk Industriutveckling
Jönköpingsvägen 76
563 22 Gränna
: 0390-560 80
: 0390-560 81
Produktbeskrivning
: Slitagehållfast sammansättning vid blandning med ”A”
------------------------------------------------------------------------------2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
Kemiskt namn
EG Nr/CAS nr
Halt %
Klassificering
Talloljefettsyra, reaktionsprodukt med tetraetylenpentamin
273-201-6/68953-36-6
>12
203-986-2/112-57-2
<4
Tetraetylenpentamin
Övriga beståndsdelar, ej klassificerade
Alifatisk/amidoaminer
Xn,C,N R21/22,R34
R43, 551/53
upp till 100
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan
-----------------------------------------------------------------------------3. FARLIGA EGENSKAPER
Klassificering
: Irriterande (Xi)
Kan ge allergi vid hudkontakt
Akuta hälsoeffekter
Förtäring
Ögonkontakt
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
: Förtäring kan orsaka huvudvärk, illamående, blödning
i mag- tarmkanalen eller blodig kräkning.
: Kontakt med ögonen kan orsaka kraftig irritation och
smärta, ånga kan orska tårbildning, samt
bindhinneinflammation och hornhinneödem vid absorption
via ögats vävnad från atmosfären.
Hornhinneödem ger en förnimmelse av blå dimma eller dis
runt ljus. Detta är övergående och har ingen känd
kvarstående effekt.
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
------------------------------------------------------------------------------Hudkontakt
: Hudkontakt kan orsaka irritation, rodnad och obehag vilken
är övergående. Långvarig och upprepad hudkontakt kan orsaka
allergi.
Inandning
: Risk för exponering för farliga koncentrationer av
ånga är inte trolig.
Kroniska hälsoeffekter
: Upprepad och/eller långvarig exponering kan orsaka
skadliga effekter på huden (avfettning, utslag eller
allergiska reaktioner samt skadliga effekter på ögat,
bindhinneinflammation.
Miljöeffekter
: Produkten innehåller ett ämne som är klassificerat
som miljöfarligt.
-------------------------------------------------------------------------------4. FÖRSTA HJÄLPEN
Ögonkontakt
: Håll isär ögonlocket och skölj omedelbart med ögonbad
eller rent vatten under en längre period, 15 minuter
rekommenderas. Kontakta läkare.
Hudkontakt
: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och
vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.
Inandning
: Flytta patienten från exponeringsområdet. Kontakta
läkare vid andningsbesvär.
Förtäring
: Framkalla inte kräkning. Ge aldrig något via munnen
till en medvetslös person. Skölj munnen med vatten och
låt patienten dricka flera glas vatten. Kontakta läkare.
------------------------------------------------------------------------------5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Farliga egenskaper vid brand
: Kan frigöra giftiga, irriterande och brandfarliga
sönderdelningsprodukter vid brand.
Kan frigöra kolmonoxid. Kan frigöra ammonikgas.
Personal i närheten eller som vistas på vindsidan
skall evakueras.
Brandsläckningsmedel
: Antändning kan ge en klass B brand. Vid stor brand:
vattendimma, skum. Vid mindre brand: koldioxid, pulver
eller sand.
Instruktioner vid brandbekämpning
: Vid brand skall andningsapparat med lufttillförsel och
lämpliga skyddskläder bäras.
----------------------------------------------------------------------------------
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
-------------------------------------------------------------------------------6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Försiktighetsåtgärder
: Använd skyddskläder, stövlar, handskar och ögonskydd.
Metoder för rengöring
: Om återvinning inte är möjlig, blanda med fast material,
sand eller icke reaktivt absorberande material, och
placera i behållare för kemikalieavfall. Skölj området
med vatten.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid
omhändertagande av spill.
--------------------------------------------------------------------------------7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering
: Undvik kontakt med ögon och hud.
Tvätta alltid händerna före rökning, matraster och
toalettbesök. Undvik användning vid sprutapplicering
om inte samtliga regler för elektricitet och ventialtion
följs.
Lagring
: Förvars svalt och torrt samt i väl ventilerat
utrymme. Förpackningen förvaras väl tillsluten när
den inte används. Undvik kontakt med oxiderande
ämnen och syror.
--------------------------------------------------------------------------------8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Hygieniska gränsvärden
: Hygieniskt gränsvärde inte fastställt.
Teknisk kontroll
: Vanlig luftgenomströmning är generellt acceptabelt.
Vid slutna utrymmen skall utsugningsanordning finnas
i enlighet med god industriell praxis.
Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd
: Vid lämplig ventilation krävs ej andningsskydd.
Ögonskydd
: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Skyddshandskar
: Använd lämpliga skyddshandskar. Neoprengummi,
butylgummihandskar med manschett, nitrilgummi eller PVC.
Skyddskläder
: Använd lämpliga långärmade skyddskläder.
-------------------------------------------------------------------------------9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form
Lukt
Kokpunkt
Smältpunkt
Flampunkt
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
:
:
:
:
:
pasta
ammoniakaktig
>205 °C
Inga data.
>195 °C
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Explosionsgränser
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Utgivningsdatum: januari 2006
: Lägre, inga data. Övre, inga data.
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
---------------------------------------------------------------------------------Ångtryck
: <10 vid 20°C (mmHg)
Densitet
: 2,00
Löslighet
: Något löslig i vatten. (0,1-2,5%)
Något löslig i etanol. (0,1-1%)
Fullständigt löslig i oktanol. (100%)
pH-värde
: alkalisk
Fördelnings: Inga data
koefficient
VOC
: <0,5%
----------------------------------------------------------------------------------10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Farliga reaktioner (förhållanden som skall undvikas)
: Ej tillämplig.
Farliga reaktioner (material som skall undvikas)
: Oxiderande ämnen, natrium- och kalciumhypoklorit,
mineralsyror, organisk syror, reaktiva metaller.
Farliga sönderdelningsprodukter
: Kolmonoxid, koldioxid kväveoxider och saltpetersyra
vid brand. Ammoniak vid uppvärmning. Irriterande och
giftiga ångor vid förhöjda temperaturer. Kväveoxid
kan reagera med vattenångor och omvandlas till
salpetersyra.
Farliga omvandlingsprodukter
: Uppstår inte.
---------------------------------------------------------------------------------11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Akuta hälsoeffekter
LD50 oralt råtta
: Inga data
LD50 dermal, kanin
: Inga data
LC50 inandning, råtta: Inga data
Förtäring
: Förtäring kan orsaka huvudvärk, illamående, blödning
i mag- tarmkanalen eller blodig kräkning.
Ögonkontakt
: Kontakt med ögonen kan orsaka kraftig irritation och
smärta, ånga kan orska tårbildning, samt
bindhinneinflammation och hornhinneödem vid absorption
via ögats vävnad från atmosfären.
Hornhinneödem ger en förnimmelse av blå dimma eller dis
runt ljus. Detta är övergående och har ingen känd
kvarstående effekt.
Hudkontakt
: Hudkontakt kan orsaka allergi, rodnad och obehag vilken
är övergående. Långvarig och upprepad hudkontakt kan
orsaka allergi.
---------------------------------------------------------------------------------Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
-------------------------------------------------------------------------------Inandning
: Risk för exponering för farliga koncentrationer av ånga
är inte trolig.
Kroniska hälsoeffekter
: Upprepad och/eller långvarig exponering kan orsaka
skadliga effekter på huden (avfettning, utslag eller
allergiska reaktioner samt skadliga effekter på ögat,
bindhinneinflammation.
-------------------------------------------------------------------------------12. EKOLOGISK INFORMATION
Rörlighet
: Produkten är något löslig i vatten.
Ekotoxicitet
: Produkten innehåller ett ämne som är klassificerat som
miljöfarligt.
-------------------------------------------------------------------------------13. AVFALLSHANTERING
Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala och
nationella föreskrifter. Överskottsmaterial skall
reageras med härdare enligt normala blandningsförhållande
för att erhålla fast material som kan avyttras.
Tömda behållare bör skickas för återvinning/återanvändning.
-----------------------------------------------------------------------------14. TRANSPORTINFORMATION
Vägtransport ADR/RID
Ej klassificerad som farligt gods.
Sjötransport IMDG
Ej klassificerad som farligt gods.
Flygtransport ICAO/IATA
Ej klassificerad som farligt gods.
---------------------------------------------------------------------------------15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Klassificering
: Irriterande (Xi)
Riskfraser
: Kan ge allergi vid hudkontakt (43)
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (R52/53)
Skyddsfraser
: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten
och kontakta läkare. (S26)
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. (S26/37)
----------------------------------------------------------------------------------
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Utgivningsdatum: januari 2006
SÄKERHETSDATABLAD
MSS 320 Slitageskydd WS ”B”
-------------------------------------------------------------------------------16. ANNAN INFORMATION
Fullständig ordalydelse av de R-fraser som hänvisas till i avsnitt 2
: Farlig vid hudkontakt och förtäring (R21/22)
Frätande (R34)
Kan ge allergi vid hudkontakt (R43)
Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön. (R51/53)
----------------------------------------------------------------------------------
Skandinavisk Industriutveckling AB
Klangfärgsgatan 8
426 52 Västra Frölunda
Telefon 0706-575788
Telefax 031 - 222563
[email protected]
www.skiu.se
Download