antikroppar mot klamydia - Universitetssjukhuset Örebro

,
ANTIKROPPAR MOT KLAMYDIA
Bakgrund
Vid kliniskt misstänkt C. Psittaci (Psittacos-Ornithos), C. pneumoniae (TWAR) och C. trachomatis (Lymphogranuloma venereum)-infektion. Vid genital C. trachomatis-infektion ställs
diagnosen säkrast genom Klamydiaodling eller DNA-detektion. Vid akut ögoninfektion ställs
Klamydiadiagnosen säkrast genom Klamydiaodling.
Analys/metod
Komplementbindningstest med antigen som är gemensamt för hela Klamydiagruppen.
Indirekt mikroimmunofluorescens (MIF) med preparationer specifika för C. psittaci, C.
pneumoniae respektive C. trachomatis.
Provmaterial
Blod utan tillsats. Rekommenderad mängd blod: >= 3 mL.
Provtagningrör: Vakuumrör pl 4 mL med gel, röd/gul propp.
Provtagningsanvisningar
Ett första prov tas i sjukdomens akuta skede och ett andra prov 2-4 veckor efter insjuknandet.
För artspecifik diagnostik förordas också oftast ett tredje prov 7- 8 veckor efter insjuknandet
(se nedan).
Remiss
Analysbeställning, Mikrobiologi och immunologi, USÖ.
Svarsrutiner
Analys utförs normalt 1 g/vecka.
Bedömning
Med komplementbindningstest kan normalt antikroppar inte påvisas. Signifikanta titerstegringar eller antikroppstitrar på > 80 kan som regel påvisas vid Psittacos-Ornithos och
Lymphogranuloma venereum. Sådana titervärden kan också påvisas vid komplicerad genital
C. trachomatis-infektion, t ex vid salpingit eller artrit, men inte vid/efter ytligare infektion.
Vid C. pneumoniae-infektion av mer djupgående natur (t.ex. pneumoni) torde i många fall en
titerstegring kunna konstateras med komplementbindningstest.
För att nå artspecifik diagnos krävs undersökning med MIF-teknik. Observera att artspecifika
antikroppar kommer fram i testet senare i förloppet jämfört med de gruppspecifika, och att
också ett andra konvalescentprov 7-8 veckor efter insjuknandet därför är viktigt att analysera.
IgM-antikroppar som påvisas med MIF i en titer (spädningsfaktor) 16 eller högre är förenlig
med diagnos på aktuell/nylig infektion. Signifikant, d.v.s. 4-faldig eller större, stegring av
IgG-antikroppar är likaså diagnostisk.
Pris
Se prislista.
1 (1)
Kontaktperson
Professor/Överläkare
Per Olcén
Tfn 019-602 15 20
Laboratoriemedicinska länskliniken
Immunologi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 ÖREBRO
Referenser
Grayston JT, Kuo CC, Wang SP, Altman J. A new Chlamydia psittaci strain, TWAR, isolated
in acute respiratory tract infections. N Engl J Med 315:161-8, 1986.
Kallings I, Falck G, Frydén A, Gnarpe H, Kalin M, Mårdh PA, Persson K, Ripa T, Sundelöf
B, Vene S. Chlamydia pneumoniae (TWAR) - vanlig orsak till luftvägsinfektioner. Läkartidningen 88:2143-5, 1991.
Persson K. TWAR och hjärtsjukdom. Ett samband med frågetecken. Läkartidningen 91:70810, 715, 1994.
2 (2)