Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR

Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Listan är helt redigerbar, skriv till egna moment respektive dokument, och ta bort ej relevanta från listan innan den överlämnas
Namn
Handledare (kan vara flera)
Egen inläsning
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning (kompletteras
av handledare)
Regionala läkemedelsrutiner, läs relevanta
delar som förberedelse inför genomgång med
handledare. Se hänvisning nedan
http://www.vgregion.se/lakemedelshan
tering
Förvaltningens läkemedelshanteringsrutin
lägg in lokal länk
Vårdenhetens/klinikens
läkemedelshanteringrutin
lägg in lokal länk
Generella ordinationer på vårdenheten
lägg in lokal länk
Spädningslista för förvaltningen, t ex
antibiotikaberedning
lägg in lokal länk
Spädningslista för vårdenhet/klinik
lägg in lokal länk
Förvaltningens rutiner för läkemedelsmodul
Melior
lägg in lokal länk, eventuell hänvisning
till Melior manual
lägg in lokal länk
Skyddsföreskrifter vid arbete med läkemedel
med toxisk effekt, enligt AFS 2005:5
2016-05-03 Version 1.0
Sida 1 av 6
Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Egen inläsning
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning (kompletteras
av handledare)
Se regional läkemedelshanteringsrutin
kap 6.3
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Vard-ochhalsa/Sa-styrs-varden/Halso--ochsjukvardsavdelningen/SjukhusapoteketVGR/Lakemedelshantering/6AdministreringOverlamnande/
Biverkningsrapportering
Samt utbildningsmaterial på
Läkemedelsverkets hemsida
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/
Halso---sjukvard/Rapporterabiverkningar/
Filmer med praktisk användarinformation,
välj de preparat som används på enheten
www.medicininstruktioner.se
http://host.learnways.com/sll/vardhygi
en/template.htm
Ping-pong-utbildning. Infoga lokal länk
Hygienkörkort
e-utbildning läkemedelshantering
e-utbildning gas (AGA)
Endast för gasansvariga
ssk / ev alla ssk på
"gasintensiva"
avdelningar. OBS måste
slutföras inom 12 mån
från 1 febr resp år.
http://lindehealthcare.onlineacademy.se/profile/re
gister/2388
Temperaturavläsning
Hur, när och av vem
Hållbarhetskontroll
Hur, när och av vem
2016-05-03 Version 1.0
Sida 2 av 6
Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Egen inläsning
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning (kompletteras
av handledare)
Beställning och mottagning av läkemedel till
läkemedelsförråd
Hur, när och av vem
Rutin för akutbeställning RGL/APL
Hur, när och av vem
Funktioner Hamlet
Bokning och hämtning av läkemedel i VNL
Utbytbara läkemedel
Placering av akutväska el motsv, samt rutin
för skötsel
Avfallshantering läkemedel
Kännedom om var manualer
(hjälpavsnitt) finns
Kännedom om var manualer
(hjälpavsnitt) finns
Genomgång av lokal rutin
(förvaltningsspecifik)
Lokal rutin för klinik/enhet
Regionala rutiner kap 9.
Rutiner för avfall.
Skötsel av läkemedelsvagn, rutiner
Hantering av vätskevagn inkl beställning i
Hamlet
Indragning och reklamation
Regional rutin kap 11.10 för kassation
av narkotika m m
Lokal rutin
Regionala rutiner kap 4
Vad är en indragning? Vad är en
reklamation? Vad gör jag när det
händer?
Övrigt
Licenshantering
Delegering / handräckning
Vad är ett licensläkemedel? Hur
hanteras detta på vår enhet?
Regionala rutiner kap 1.4: skillnaden
mellan delegering och handräckning,
och vad praktiseras på vår enhet
2016-05-03 Version 1.0
Sida 3 av 6
Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Egen inläsning
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning (kompletteras
av handledare)
Läkemedel vid flytt av patient mellan
avdelningar
Regionala rutiner kap 7.
Rutin för VNL-läkemedel,
slutenvårdsdos etc
Permissionsläkemedel/Jourdoser
Rutin för läkemedel vid hemgång
inkl rutin för narkotika, regionala rutiner
kap 11
Regionala rutiner kap 10.
Utlämning av läkemedel till annan vårdenhet
Avvikelsehantering läkemedel
Kurser/utbildningar/manualer
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Lokal utbildning
Komplettering med e-utbildning Melior
läkemedelsmodul
Praktiska moment med handledare
Ordination
Stöd vid inlärning (kompletteras
av handledare)
http://cerner.guidecloud.se/344.guide
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning / anvisning till
handledare
Regionala rutiner kap 2
Generella ordinationer
Muntlig ordination
Telefonordination
Iordningsställande av läkemedel inkl
märkning
Beredning av inhalationsvätska för
nebulisator
Regionala rutiner kap 5
2016-05-03 Version 1.0
Sida 4 av 6
Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Praktiska moment med handledare
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning / anvisning till
handledare
Beredning av oralt läkemedel (inkl oral
spruta)
Beredning av högriskläkemedel
Skyddsföreskrifter, se ovan
Beredning av TPN
Beredning av läkemedel för infusion
Beredning av en tvåstegsspädning
Beredning av injektion
Uttag av narkotika inkl dokumentation i
narkotikajournal
Regionala rutiner kap 11
Administrering
Regionala rutiner kap 6
Administrering av inhalationsvätska via
nebulisator
Administrering av oralt läkemedel (inkl oral
spruta)
Alltid med vätska
Skillnad mellan CVK och PVK
Risk för förväxling
Läkemedel via sond
Administrering av högriskläkemedel
Lokala skyddsförskrifter
Regionala rutiner kap 8.
Administrering av TPN
Administrering av läkemedel för infusion (inkl
anv av droppräknare, infusionspump)
Administrering av injektion (alla typer av
infarter som förekommer på enheten)
EDA: Byte av läkemedelspåse
2016-05-03 Version 1.0
Sida 5 av 6
Dokumentnamn
Mall 16 Introduktionschecklista för Läkemedelshantering på sjukhus i VGR
Praktiska moment med handledare
PCA: Byte av påse/kassett
Administrering av medicinsk gas
Datum
Sign sjuk- Sign
sköterska handledare
Kommentar
Stöd vid inlärning / anvisning till
handledare
Regionala rutiner kap 12.
Vårdhandboken
lokal gashandbok relevanta delar
Skötsel läkemedelsförråd
Regionala rutiner kap 4
Roller/ansvar
Regionala rutiner kap 1.
Kort genomgång av olika
befattningshavares arbetsuppgifter
(läkemedelsansvarig ssk,
läkemedelsansvarig läkare,
kontrollansvarig narkotika, gasansvarig
etc)
Mall för skötsel av läkemedelförråd, ska
finnas en fastställd upplaga på enheten
2016-05-03 Version 1.0
Sida 6 av 6