Uploaded by User507

Informatik-SKL

advertisement
Informatik
Patrik Georgii-Hemming
Chefläkare medicinsk informatik
076-113 26 67
[email protected]
Rätt information, på rätt plats, i rätt tid och på rätt sätt
Relevans
Korrekthet
Informationskvalitet
Enkelhet &
tydlighet
Aktualitet
Konsistens
Kommunikation och informationsöverföring
Samlat stöd för patientsäkerhet
Vårdskador relaterade till användning av
vårdinformationsystem
JAMA. 2018 Mar 27; 319(12): 1276–1278.
Användare får klara
sig på egen hand
Olika sätt att hantera datakvalitet
Arkitektur – en ritning av en organisations struktur och sätt att arbeta.
Vårdenheter skapar nytta för...
Lagar & föreskrifter
Informationssäkerhet
Organisation
Mottagare
….och består av...
Verksamhetsfunktioner
….som erbjuder...
Tjänster
….som levereras med hjälp av en eller flera...
Processer
Vårdprocesser
….som i sin tur består av...
Information
….där informationsobjekt skapas, läses, ändras och tas bort
...vilket kräver stöd från...
Verksamhetsaktiviteter
Informationsobjekt
Applikationsfunktioner
Applikationer
IT Infrastruktur
….som kommer från...
Applikationskomponenter
….som driftas på en...
Infrastruktur
Vår ”horisontella” utmaning
Stöd för användning av nationell informationsstruktur (NI)
Tobakskonsumtion 1
Hjärtsvikt
KOL
Diabetes
Reumatoid artrit
Tobakskonsumtion
Tobakskonsumtion 2
1
RÖKER
DAGLIGEN
RÖKER
A
2
RÖKER
IBLAND
3
PASSIV
RÖKNING
PASSIV RÖKNING
B
4
F.D.RÖKARE
F.D. RÖKARE
C
5
ALDRIG RÖKT
ALDRIG RÖKT
C
6
ICKERÖKARE,
TIDIGARE
RÖKVANOR
OKÄNT
ANNAT
E
7
ANNAT
Vår grundläggande ”vertikala” utmaning
hyperkolesterolemi
behov
Begreppsmodell
Referensinformationsmodell
Kodverk
2.
Extern
app.
Vårdinformationssystem
GUI
3.
Extern
app.
Extern
app.
API
API
Applikationslogik
Databas(er)
Blodtryck-systoliskt|PQ|mmHg
Blodtryck-diastoliskt|PQ|mmHg
Blodtryck-kroppsläge|CD.CV|sittande
Informationsspecifikationer
för integrationer
Vårdinformationssystem
1.
Skapa
FHIR-profiler
GUI
Applikationslogik
Databas(er)
Extern
app.
1. TakeCares
”termkatalog”
3. Tjänstekontrakt
förutsättningar
Konfigurera
skärmvyer
LIM
Dataflöde
Datalagring
Ett bibliotek av kliniska modeller
"A HCIM is a model in the information layer, which defines the way in which (with regard to coding, unit of measurement,
attributes etc.) a set of related data elements can be recorded in a system within a process, to allow interoperability at semantic
level, if these data elements also need to be available in other processes (and associated systems) (such as allergies, present
medication or current pregnancy).” Registratie aan de bron, Architecture Volume 1 - Basic document
Sätt informationen i centrum
Grundprincip 1: Patienterna kommer först
•
•
•
Designa vårdprocesserna utifrån patienternas behov
Patientdelaktighet
…
Grundprincip 2: Alla vårdgivare samverkar i vårdkedjan
•
•
•
•
•
Säkra vårdövergångar
Remisshantering
Läkemedelslista
Sammanhållen vårdinformation
…
Grundprincip 3: Registrera information en gång, använd den flera gånger
•
•
•
•
Minska administrativ börda
Öka patientsäkerhet
Bättre rapportering, analys och uppföljning
…
Grundprincip 4: Information hanteras säkert, flexibelt och hållbart
•
•
Informationshanteringen måste stödja ständig förändring & utveckling
Skilj på användningsfallsspecifik information, byggklossar och kodverk
Grundprincip 5: Vårdprocesserna är grunden för kvalitetsarbetet
•
SS-EN 15224:2017 – ledningssystem för kvalitet
Principer för informationshantering
1.
2.
3.
4.
Vi vill hålla ihop informationsstrukturen mellan skärmvyer, APIer och integrationer
Informationshanteringen måste kunna vara oberoende av vårdinformationssystemet
Informationshanteringen introduceras gradvis, domän för domän, i prioritetsordning
Informationshanteringen följer principen ”bättre en acceptabel struktur i vårdinformationssystemet
än en perfekt på papperet”
5. …
Från LIM till konfigurationsunderlag
En LIM, en FHIR-profil, flera dataelement
Ex från: mCODE™: Minimal Common Oncology Data
Elements
Informationsstyrning
Policies & riktlinjer
Exempel: ”Utdata till rapporter, register, forskning etc ska bygga på information
som rutinmässigt samlas in i den dagliga verksamheten”
Styrstruktur
Ärendehantering, beslutsvägar
Metodstöd &
tillämpningsanvisningar
Hur ska verksamheten tillämpa de policies, riktlinjer & standarder som informatikrådet tar fram och beslutar
om?
Standarder: begreppslista,
datakatalog, kodverk,
masterdata
Ta fram, besluta om och förvalta de standarder som behövs för informationsförsörjningen
Uppföljning, rapportering,
förbättring
Följsamhet till policies & riktlinjer, uppföljning av datakvalitet etc
eHälsa utmaning 1: Hur långt är ett snöre?
1. Vilket problem ska vi lösa?
2. Hur vet vi om vi har lyckats?
eHälsa utmaning 2: Verksamhet, informatik
och teknik tillsammans
NI begreppsmodell
ContSys
NI referensinformationsmodell
ISO13606 RIM
openEHR RIM
Tillämpade informationsmodeller
ISO13606 arketyper
openEHR arketyper
Konfigurationsunderlag?
FHIR?
API
GUI
API
GUI
Logik
Logik
Data
Data
Kodverk
Konfigurationsunderlag?
grad av verksamhetsstöd
Hur mycket struktur behöver vi?
Kunskapsstyrning
Klinisk forskning
beslutsstöd
samlad dokumentation
”pärm på skärm”
grad av informationsstruktur
Information är motorn i hälso- & sjukvården
3
Operativa beslutsstöd (gör saker rätt)
2
Hälsoproblem
1
Primärvård
Specialiserad
öppenvård
Vårdcentral
Barnmottagning
Hemsjukvård
Slutenvård
Vårdavdelning
Utfall
ASIH
individer
mikro
grupper
meso
system
makro
Analytiska beslutsstöd (gör rätt saker)
1
2
3
4
Kommunikation inom vårdteam & med patient
Vårdövergångar
Underlag för beslutsstöd
Uppföljning på individ, grupp & systemnivå
3
4
Download