Uploaded by User2562

Översvämningar i Bangladesh

Översvämningar i Bangladesh
Bangladesh är ett av världens mest sårbara områden för översvämningar på grund av
monsunklimatet och landets stora, tättbefolkade och låglänta floddelta, där de två stora
floderna Ganges och Brahmaputra har sina utlopp i Bengaliska viken. Landet drabbas
ofta av svåra översvämningar där människor dör, skadas och förlorar egendom katastrofer som orsakar förödelse och kostar landet stora summor. Frågan är om det
blivit värre de senaste decennierna på grund av klimatförändringar orsakade av oss
människor?
80% av Bangladesh består av låglänt flodslätt, där också den största delen av
befolkningen lever och den mesta jordbruksmarken finns. Även i den höglänta norra
delen finns odlingar, där stora delar av den skog som funnits tidigare har fått ge plats åt
te-plantager. Men här finns också fyndigheter av naturgas, kol och en del mineraler.
De stora floderna har gett Bangladesh den goda jordbruksmarken, och tillför varje år ny
näring när de svämmar över i samband med snösmältningen i Himalaya.
Översvämningar är följaktligen en viktig förutsättning för försörjningen. Samtidigt är de
ett av landets största problem, särskilt när det kombineras med kraftiga monsunregn,
supercykloner och stigande vattenstånd i floder och hav på grund av smältande
glaciärer.
I år (2020) har Bangladesh, enligt Dagens Nyheter, drabbats av den värsta
översvämningen på årtionden på grund av kraftiga monsunregn och två cykloner, varav
en supercyklon. Senaste översvämningen av liknande omfattning var 1998.
Men det dör färre människor nu än förr. Saleemul Huq, chef för forskningsinstitutet
International Centre for Climate Change and Development förklarar, enligt
Aftonbladet, att "Bangladesh är väldigt bra på att rädda liv och vi förlorar inte alls lika
många som vi gjorde tidigare." Han menar dock att översvämningarna har blivit mer
frekventa och omfattande, och cyklonerna kraftfullare, och att det har en koppling till
klimatförändringarna: "Det är väldigt klart relaterat till klimatförändringarna.
Cykloner och översvämningar är normalt i Bangladesh, men magnituden är inte
normal. De är betydligt kraftigare och händer oftare, säger han och berättar att
Bangladesh har dokumenterat översvämningar som drabbat landet under hundratals
år."
Aftonbladet skriver att Bangladesh normalt drabbas av svåra översvämningar vart 20:e
år, men att det här är den femte översvämningen i större skala de senaste 20 åren.
En annan källa beskriver det "normala" annorlunda: "Up to 30% of Bangladesh’s land
mass is in danger of flooding during monsoon season, with more than two-thirds of the
country lying fewer than five metres above sea level. Severe flooding occurs every four
to five years and covers more than 60% of the country."
Man brukar säga att "klimat" är det genomsnittliga vädret under minst 30 år. Men för att
få en uppfattning om vad som är "normalt" klimat behöver man data för en betydligt
längre period, minst 100 år, men ännu hellre 200 eller 1000 år. Då inser man oftast att
det inte finns något "normalt" klimat, bara ett samspel mellan flera olika klimatcykler av
olika längd.
På 1800-talet har jag hittat 15 dokumenterade, och därför antagligen särskilt svåra,
översvämningar:
Datakällor: Wikipedia och Banglapedia
Det är tydligt att översvämningarna inte fördelades jämnt över seklet och att de kunde
komma i tät följd på kort tid även under 1800-talet. Under de 20 åren 1865–1885
inträffade exempelvis sex svåra översvämningar. Det finns dock inga exakta uppgifter
om hur omfattande översvämningarna på 1800-talet var.
Från 1900-talets första hälft hittar jag konstigt nog inga data alls (åtminstone inga som
är fritt tillgängliga), men från 1950-talet är dokumentationen detaljerad. Här ser man
hur enormt stora översvämningarna i Bangladesh har kunnat vara:
Dödstal, skador och kostnader är vanliga mått på hur svår en naturkatastrof varit, men
det är inte så användbart om man vill förstå den klimatrelaterade aspekten av en
översvämning. De beror ju på folkmängd, bosättning, byggnadskvalitet, infrastruktur,
räddningsorganisation, sjukvårdsresurser och mycket annat som inte har med klimatet
att göra. Antalet översvämmade kvadratkilometer behöver å andra sidan inte säga så
mycket om hur svåra konsekvenser en katastrof fick, men ur klimatvetenskaplig
synvinkel är det högst relevant.
Här är den statistik jag funnit avseende hur stor procent av landets yta som
översvämmats under åren 1954–2020. Tre kraftiga översvämningar står ut i grafen
under de 21 åren 1988–2009:
Data:1954-2004 plus 2012 från M.S.Uddin et al 2017, 2005-11 och 2013-2017 från Flood Observatory i
Colorado, 2020 från OCHA Reliefweb (blått, 24%) och The Indian Express, uppskattningar mellan 24%
och 37% (i rött). Data saknas för 2018 och 2019. Datasammanställning: här.
Som helhet ser det ut som en klimatcykel. Det är tydligt att det skedde ett skifte på 1980talet, efter 35 år med måttliga översvämningar och en minskande trend. Det kan mycket
väl hänga samman med en naturlig global klimatcykel. Det är ingen tvekan om att den
globala medeltemperaturen steg under 1900-talets sista två decennier. Mycket talar
också för att den sjönk under 35 år dessförinnan, både enligt samtida mätningar och
data för havsis och glaciärer, efter en period av uppvärmning 1910–1940, då det blev
ungefär lika varmt som idag. Det som beskrivs som en oroande utveckling från 1980talet och framåt kan mycket väl ha skett tidigare under 1900-talet, helt naturligt och
utan hjälp av växthuseffekten.
Men i avsaknad av data för 1900-talets första hälft kan jag inte bekräfta de. Å andra
sidan, med tanke på dokumentationen från 1800-talet, behöver det faktiskt inte vara
något onormalt eller onaturligt att det kommer fler svåra översvämningar under en 50årsperiod än under en annan.
Extrema översvämningar kan dock orsakas av flera andra faktorer, både naturliga och
antropogena, som inte har något med global uppvärmning att göra (FloodWorld).
Antropogena orsaker
1. Snabb och tilltagande urbanisering med modern bebyggelse och vägar gör att
vattnet sprids över större områden. Städer är 6 gånger mer sårbara för
översvämningar än andra landområden. Städerna i Bangladesh är också väldigt
utbredda geografiskt, med låg bebyggelse.
2. Avskogning för jordbruk och bränsle uppströms har gjort avrinningen av
regnvatten snabbare, och att vattenmassorna orsakar mer jordskred.
3. Ett växande behov av sötvatten för bevattning, konsumtion och industriella behov
har sänkt grundvattennivån med 2,5 cm per år, vilket inte bara ökat risken för att
saltvatten ska tränga in i brunnarna, utan också har orsakat landsänkning.
4. Myndigheterna har ibland haft svårt att hinna med (och ha råd) att reparera
skador på invallningar och andra anordningar som ska skydda mot
översvämningar.
5. Invallning av kanaler i floddeltat bidrar till större variationer av tidvattnet genom
att tränga ihop vattenflödena.
6. Uppodling av ny mark i floddeltat ökar sårbarheten för översvämningar, eftersom
plöjd åkermark sköljs bort lättare av monsunregnen. Under 34 år i slutet av 1900talet minskade landytan utefter floderna Jamuna, Ganges och Padma 1 544 km2.
men det beror alltså inte nödvändigtvis på att översvämningarna blivit värre.
Naturliga orsaker
1. Landsänkning. Syvitski et al (2009) uppskattade att deltaområdena i Bangladesh
sjunker med mellan 8 och 18 mm/år.
2. Häftiga monsunregn sammanfaller med en kraftig cyklon och/eller snabb
snösmältning i Himalaya.
3. Havsvattenståndet anses stiga snabbare i Bangladesh än i resten av världen.
Minst hälften, antagligen mer, beror dock inte på att havsytan stiger, utan på
andra faktorer. Jag återkommer till det nedan, liksom frågan om människan
förvärrar problemet genom att bidra till global uppvärmning.
4. När den globala medeltemperaturen stiger ökar risken för kraftiga monsunregn,
ökad snösmältning och intensivare cykloner. Sådana klimatsvängningar sker helt
naturligt över decennierna, och beror inte nödvändigtvis på utsläpp av
växthusgaser. Om havsvattenståndet fortsätter att stiga som det gjort i minst 150
år kommer det också att öka risken för allt svårare översvämningar. Den globala
medeltemperaturen går jag in på senare i boken.
Temperatur
Den lokala temperaturen i Bangladesh har egentligen ingen betydelse alls för hur landet
eventuellt kan komma att drabbas av global uppvärmning. Det är inte den som styr
monsunen, cyklonerna eller havsvattenståndet. Men den har betydelse för jordbruket,
som antas komma att drabbas hårt av stigande temperatur i ett redan varmt tropiskt
klimat:
Källa: Time&Date
Frågan är om man kan se några tecken på global uppvärmning i Bangladesh. NASAGISS har data från 8 glest utspridda aktiva stationer i sin databas, men också en hel del
från stationer som slutat rapportera:
Källa: NASA-GISS
Det är få dataserier som är kompletta eller täcker hela 1900-talet. Väderstationen i
Barisal i södra Bangladesh har dock data ända från 1890:
Den gula linjen visar vilka temperaturer som uppmäts, den ljuslila (nedre) den
korrigering som NASA-GISS gjort, och som presenteras som den verkliga, officiella
temperaturen. Av någon anledning har man sänkt temperaturen med ungefär 1°C. Enligt
originaldata blev det ungefär 1°C varmare från 1910 till mitten av 1950-talet, följt av en
snabb sänkning av temperaturen som höll i sig till mitten av 1970-talet, och därefter kom
en ny uppvärmning till 1985, då kurvan gör ett uppehåll. Sen finns det data först 2015–
2020, då kurvan visar en snabb och kraftig uppvärmning som landar på samma nivå
som toppen 1955.
Efter homogenisering visar kurvan för Barisal istället en oroande uppvärmning under
hela 1900-talet, där den uppmätta temperatursänkningen mellan 1955 och 1975 istället
blivit till en platå. Vad som såg ut som en naturlig klimatcykel med omväxlande
uppvärmning och avsvalning har förvandlats till oroande temperaturstegring, som lätt
kan kopplas till global uppvärmning och antropogena orsaker.
Är det en rimlig och vetenskapligt grundad korrigering? Homogenisering innebär att
man justerar data-anomalier från en station med hänsyn till stationerna omkring. Den
närmaste stationen, Majde Court, ligger 76 kilometer från Barisal, och slutade
rapportera på 1990-talet:
Här ligger de uppmätta temperaturerna mycket riktigt lägre än i Barisal, men trenden är
sjunkande under hela perioden. Det är inte lätt att se hur dessa data skulle kunna
motivera att justera kurvan för Barisal till närmast konstant uppvärmning. Efter
justering hamnar dock temperaturerna i Maijde Court överlag på ungefär samma nivå
som 1935–1960 i originalkurvan i Barisal, utan några tecken på en oroande
uppvärmning (avkylningen är borta, dock).
Den näst närmsta väderstationen är Khulna, som ligger 83 kilometer från Barisal:
Här har NASA-GISS också ändrat de uppmätta temperaturerna, som visar uppvärmning
till 1965, och därefter avsvalning tillbaka igen, men som efter homogenisering har en
svag trend uppåt. Data före 1980 har justerats ner, men därefter upp.
Här är ytterligare ett exempel från den aktiva väderstationen i Bogra, i norra Bangladesh
(ljuslila linje=uppmätt, svart=justerat):
Återigen en kurva med stora luckor, och där NASA-GISS sänkt temperaturerna på ett
sätt som får uppvärmningen i slutet, mellan 2010 och 2020, att framstå som en
fortsättning på en trend från 1930-talet., medan den inte alls framstår som exceptionell
jämfört med de uppmätta temperaturerna från tidigare.
Till sist en station vid havet i sydöstra Bangladesh där uppmätta data faktiskt visar en
uppvärmning de senaste decennierna, Shah Amanat Intl:
Efter 50 år av oförändrad temperatur blev det plötsligt ungefär 1°C varmare (svårt att
säga exakt när på grund av luckan i grafen) under 2000-talet. Global uppvärmning? Nja,
det här är alltså data från den näst största internationella flygplatsen i Bangladesh, civil
och militär, i utkanten av den stora industri- och hamnstaden Chittagong med 9,5
miljoner invånare:
Google Maps
På Wikipedia kan man läsa om flygplatsen, att: "In March 1998, a major renovation and
expansion began, which ended in December 2000".
Smältande glaciärer i Himalaya
De stora floderna som bildat det delta där Bangladesh ligger transporterar vatten från
hela Himalaya. Både Ganges och Brahmaputra följer bergsmassivet från väster till öster.
Brahmaputra rinner upp i västra Tibet på den norra sidan, medan Ganges ligger söder
om, och även avvattnar stora delar av norra Indien. Det blir stora vattenmassor när det
regnar mycket och snön smälter, men det är också tack vare allt näringsrikt slam de för
med sig som Bangladesh existerar över huvud taget.
Ny forskning (Maurer et al 2019) talar för att smältningen accelererat i Himalaya 2000–
2016 jämfört med 1975–2000: "Our results indicate that glaciers across the Himalayas
experienced significant ice loss over the past 40 years, with the average rate of ice loss
twice as rapid in the 21st century compared to the end of the 20th century."
Tyvärr finns det dåligt med data för tiden innan dess, och det gör det omöjligt att
bedöma om detta är en del av en naturlig klimatcykel eller en anomali orsakad av
antropogen global uppvärmning. Glaciärer har minskat i hela världen sedan den lilla
istiden.
Det historiska perspektivet är, som alltid, avgörande. Precis som andra glaciärer i
världen började Himalayas glaciärer sannolikt också minska långt innan människan
börjat släppa ut växthusgaser i någon nämnvärd utsträckning, och under 1900-talet har
de troligen både vuxit och minskat av helt naturliga skäl. Ser man bara till perioden
1975–2016 ser det ut som en pågående katastrof, som kan kopplas till utsläppen av
växthusgaser. Men man får hela bilden blir det uppenbart att det bara är en del av en
naturlig klimatvariation.
Enligt Maurer et al 2019 har temperaturen i Himalaya dock stigit i stort sett konstant
från 1900 till 2016, framför allt sedan 1980-talet:
Totalt refererar Maurer et al 2019 till nästan 200 väderstationer i Hindu Kush via den
kinesiska vädertjänsten (China Meteorological Administration), varav 94 ska ha långa
dataserier för hela 1900-talet (gula linjen i övre grafen). De följer den den globala
medeltemperaturen från NASA-GISS närmast exemplariskt:
Det kan låta förtroendeingivande - om det bara vore så att man kunde lita på data från
NASA-GISS. Att deras homogeniserade data inte är tillförlitliga är jag helt övertygad om.
Inte heller tror jag på att det finns 94 kvalitetskontrollerade stationer i Himalaya som
har data kontinuerligt ända från 1900. Jag kan tyvärr inte kontrollera dessa data på den
kinesiska vädertjänsten i detalj, men jag har gjort några stickprov från databasen vid
NASA-GISS för att se vilka temperaturer som uppmätts och hur de har justerats. Här är
data från fem stationer, där den gula linjen visar vilka temperaturer som faktiskt
uppmätts, och den ljuslila hur NASA-GISS ändrat dem:
Jag hittar ingen rimlig vetenskaplig förklaring till hur de uppmätta temperaturerna
sänkts så kraftigt, och därmed gett upphov till global uppvärmning istället för naturliga
klimatvariationer under 1900-talet. Eftersom homogeniserade data från den kinesiska
vädertjänsten stämmer överens med homogeniserade data från NASA-GISS har jag inget
förtroende för dem heller.
Andra orsaker till smältning
Det finns även andra anledningar än global uppvärmning till att glaciärer smälter i
Himalaya, exempelvis sot från ved- och koleldning. Lokalt används ved som bränsle för
uppvärmning och matlagning, och i Kina har användningen av dåligt renad kolkraft
ökat, vilket sprider sot över Himalayas glaciärer. Det innebär att isen blir mörkare och
absorberar mer värme och smälter snabbare.
Nederbörd
Monsunregnen står för 80% av nederbörden i Bangladesh. Den genomsnittliga mängden
regn i juli, som normalt är den regnrikaste månaden, har under perioden 1901-2016
varit 517,45 mm, enligt Världsbankens klimatdatabas:
Jämför man den genomsnittliga nederbörden i juli under fyra olika perioder under
denna tid (3 på 30 år + en på 26 år) ser man att nederbörden inte ökat, utan minskat:
Alltså: Genomsnittlig regnmängd i juli under fyra perioder 1901–2016
1901–1930 530,68 mm
1931–1960 513,23 mm
1961–1990 523,53 mm
1991–2016 500,05 mm
De senaste decennierna har det alltså regnat mindre i genomsnitt under juli månad än
under någon av de tidigare 30-årsperioderna. Värst var det i början av 1900-talet. Även
genomsnittet för juni månad är mindre än för de tidigare perioderna. I augusti regnade
det i genom snitt mer 1901–1960 än 1961-2016. För övriga månader är skillnaderna små
och oregelbundna.
Någon ökad torka kan man inte heller se.
Stigande havsvattenstånd
Enligt Världsbanken kommer Bangladesh att drabbas hårt av stigande havsvattenstånd i
framtiden:
"In Bangladesh, 40% of productive land is projected to be lost in the southern region of
Bangladesh for a 65cm sea level rise by the 2080s. About 20 million people in the
coastal areas of Bangladesh are already affected by salinity in drinking water. Rising
sea levels and more intense cyclones and storm surges could intensify the
contamination of groundwater and surface water causing more diarrhea outbreaks."
I NOAA:s databas Sea Level Trends finns inga data från någon vattenståndsmätare alls i
Bangladesh. Men det intryck man får av media och olika rapporter är att havet stiger
mer där än på andra håll. Stämmer det, och vad beror det i så fall på?
Forskarna John Pethick vid Newcastle University och Julian D. Orford vid Queens
University i Belfast har undersökt höjningen av havsvattenståndet i sydvästra
Bangladesh i studien Rapid rise in effective sea-level in southwest Bangladesh: Its
causes and contemporary rates.
Mätningar av den relativa stigningen av vattenståndet (RMSLR, Relative Mean Sea Level
Rise) varierar beroende på var man mäter, till exempel mellan 7,9 mm/år vid utloppet
och 2,8 mm/år 10 mil uppströms. Redan det betyder ju att andra faktorer än global
uppvärmning spelar in, exempelvis landsänkning, men studiens poäng är att maxnivåerna (ESLR, Effective Sea Level Rise) vid högvatten är betydligt högre än så.
"However, the figures for the RMSLR disguise the fact, shown by the tide gauge
records, that the high water levels are rising much more rapidly: at 10.7 mm a-1 at the
mouth of the estuary and at 17.2 mm a-1 at 100 km inland."
Det har naturligtvis stor betydelse vid översvämningar, men vad beror de höga nivåerna
på?
"The rate of increase in ESLR is shown to be due to a combination of deltaic subsidence,
including sediment compaction, and eustatic sea level rise, but principally as a result of
increased tidal range in estuary channels recently constricted by embankments."
I den utsträckning som översvämningarna i Bangladesh ökar i omfattning eller frekvens
är orsakerna alltså betydligt mer komplicerade än att havsvattenståndet stiger på grund
av global uppvärmning.
Havsvattenståndet i världen stiger visserligen också med några millimeter per år. Och
det beror på den globala uppvärmning som pågått ända sedan den 500 år långa "lilla
istiden" började tina upp på 1700-talet. När isarna smälter ökar vattenmängden i haven,
och det allt varmare vattnet expanderar. Generellt i världen finns det dock inga tecken
på att havsvattenståndet stiger på grund av en accelererande global uppvärmning. Det
har stigit i samma takt ända sedan mätningarna började.
Cykloner
Wikipedia listar 68 svåra cykloner som drabbat Bangladesh sedan 1800. 17 stycken på
1800-talet, 38 på 1900-talet och 13 på 2000-talet fram till i år. I den mån man kan lita
på dokumentationen under 1800-talet så verkar de sannerligen ha blivit fler, vilket är
rimligt eftersom haven blivit varmare. Det är också intressant att se hur de
dokumenterade cyklonerna fördelar sig:
11 av de 17 cyklonerna på 1800-talet inträffade mellan 1822 och 1852, ofta i flera år i
följd: 1822, 1823 och 1824. Och fem cykloner 1844–1952. På 1900-talet var det 18
cykloner på 19 år mellan 1958 och 1977, varav 5 år med cykloner både vår och höst
(1958, 1960, 1965, 1971 och 1974). Under de 17 åren från 1983 till 1998 inträffade 13
cykloner. Det kan inte tolkas som en ökning.
Under 2000-talet har det inträffat 13 cykloner på 20 år. Åren 2007, 2009, 2016 och 2019
kom det två cykloner. Det framstår som ganska normalt. Trenden kan i alla fall inte
beskrivas som ökande.
Jag har tyvärr inga data som gör det möjligt att på något systematiskt sätt jämföra hur
kraftfulla cyklonerna varit.
Globalt sett finns det i alla fall inga tecken på att orkaner/cykloner och stormar blivit
vare sig fler eller kraftigare.