Metaller i vattendrag

advertisement
Metaller i vattendrag
En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006
ISSN 1401-243X
R 2007:3
VI SKALL STRÄVA EFTER
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!
Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.
För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva.
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag,
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.
Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som
goda förebilder.
Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan.
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp.
Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete.
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan.
Bli ledande
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra.
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete.
Samarbete med andra
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer.
Vi själva som resurs
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
METALLER I VATTENDRAG 2006.
En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen
utfördes hösten 2006 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl, på uppdrag av Miljöförvaltningen
och Kretsloppskontoret i Göteborg.
Provpunkten i Böneredsbäcken, Hisings Kärra
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
1
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Innehållsförteckning
Sid
Sammanfattning…………………………………………………………..3
Bakgrund………………………………………………………………….5
Metoder…………………………………………………………………...6
Genomförande……………………………………………………………7
Resultat…………………………………………………………………...8
Slutsatser………………………………………………………………...14
Referenser……………………………………………………………….15
Bilageförteckning:
Bilaga 1: Resultat lokal för lokal
Bilaga 2: Metallhalter i vattenmossa 2006
Bilaga 3: Metallhalter i vattenmossa 1993-2006
Bilaga 4: Bedömningsgrunder för metallundersökningar
2
17
47
53
63
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Sammanfattning
Medins Biologi AB har under hösten 2006 undersökt metallbelastningen vid 28 olika
provpunkter i Göteborgsområdet. Metallundersökningen gjordes genom analys av tolv olika
metaller i vattenmossan Fontinalis antipyretica. Målsättningen med undersökningen var att
bedöma metallföroreningsläget i de olika provpunkterna.
Resultatet i årets undersökning visade på låga eller måttligt höga metallhalter vid de flesta
provpunkter under provtagningsperioden. Dessa provpunkter bedömdes därför inte heller vara
speciellt belastade av någon lokal föroreningskälla.
Några provpunkter var dock högre belastade. I Krogabäcken uppmättes en hög halt av zink
och i Äsperedsbäcken (vid trumman) uppmättes en hög halt av bly. I Önneredsbäcken (övre)
och i Stora ån (uppströms golfbanan) samt även i tillflödet till Stora ån vid Siba (punkt 19)
uppmättes höga halter av koppar. I bäcken vid skjutbanan i Säve, i Otterbäcken vid
skjutbanan i Askim, samt i utloppet från våtmarken till Rällsjön vid skjutbanan i Bergum,
uppmättes höga halter av bly.
I tabell 1 på nästa sida redovisas en sammanställning av bedömningarna vid de olika
provpunkterna.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
3
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Tabell 1. Undersökta lokaler med bedömningar från 2006 års undersökning.
Nr
Vattendrag
Lokal
Bedömning av undersökning 2006
1
Hovgårdsbäcken
Pkt 6
Liten eller obetydlig metallbelastning. Hög järnhalt.
2
C
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Övre
Liten eller obetydlig metallbelastning.
4
Hovgårdsbäcken
Bäck från
Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Skatås vid 2,5 km
Obetydlig metallbelastning.
5
Björkedalens bäck
Innan sammanflöde
6
Krogabäcken
Övre
7
Lerbäcksbäcken
Övre
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Hög halt av zink. Tydlig föroreningspåverkan av
zink.
Liten eller obetydlig metallbelastning.
8
Böneredsbäcken
Hisings Kärra
Liten eller obetydlig metallbelastning.
9
Skogomebäcken
Pkt Y4
Liten eller obetydlig metallbelastning.
10
Tuve Sörgård
Y1
Liten eller obetydlig metallbelastning.
11
Bäck vid Syrhålatippen
Pkt Y1
12
Äsperedsbäcken
Vid trumman
13
Äsperedsbäcken
Nedre
14
Önneredsbäcken
Övre
15
Önneredsbäcken
Nedre
17
Stora ån
Uppströms golfbana
18
Stora ån
Hults bro
19
Stora ån
Tillflöde vid Siba
20
Golfbanedamm 1
rv1
Liten eller obetydlig metallbelastning. Hög järnhalt.
Hög halt av bly. Tydlig föroreningspåverkan av bly
och krom. Hög järnhalt..
Tydlig föroreningspåverkan av bly och krom.
Hög halt av koppar. Tydlig föroreningspåverkan av
koppar och zink.
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Hög halt av koppar. Tydlig föroreningspåverkan av
koppar.
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Hög halt av koppar. Tydlig föroreningspåverkan av
koppar, bly och krom.
Obetydlig metallbelastning.
21
Golfbanedamm 2
rv2
Obetydlig metallbelastning.
22
Haga å
Övre
Tydlig föroreningspåverkan av kobolt.
23
Kvibergsbäcken
Kviberg
Liten eller obetydlig metallbelastning.
24
Lärjeån
Övre
Obetydlig metallbelastning.
25
Kvillebäcken
Hökälladammen
Tydlig föroreningspåverkan av bly.
26
Otterbäcken
Skjutbanan
27
Bäck vid Säve
Solberg
28
Bäck vid Säve
Säve depå
Hög halt av bly. Stor föroreningspåverkan av bly.
Hög halt av bly. Mycket stor föroreningspåverkan
av bly.
Tydlig föroreningspåverkan av krom.
29
Bäck till Rällsjön
Utlopp från våtmark
Hög halt av bly. Tydlig föroreningspåverkan av bly.
3
4
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Bakgrund
Medins Biologi AB har under hösten 2006 undersökt metallbelastningen i 28 olika
provpunkter i Göteborgsområdet. Metallundersökningen gjordes genom analys av tolv olika
metaller i vattenmossan Fontinalis antipyretica. De flesta provpunkterna har undersökts
tidigare (Medin 1992 – 2005)
För att ge en preliminär bild av metallföroreningsläget i ett vatten, framför allt av metaller
som förekommer i mycket låga koncentrationer, är analyser av vattenmossan Fontinalis sp.,
en lämplig metod (Lithner 1989). Vattenmossan, som reagerar snabbt på förändringar av
metallhalterna i det omgivande vattnet, anrikar metallerna till halter som ligger många gånger
högre än vattnets.
Föreliggande rapport är en redovisning av resultaten från hösten 2006. Målsättningen med
undersökningen var att bedöma metallföroreningsläget i de olika provpunkterna.
I sötvatten bestäms de naturliga metallhalterna i hög grad av berggrundens och markens
metallinnehåll samt av metallernas rörlighet. I sydvästra Sverige domineras berggrunden av
graniter och gnejser, vilka generellt sett innehåller låga halter av tungmetaller. Man bör därför
kunna förvänta sig naturligt låga bakgrundshalter i detta område.
En allmän trend längs västkusten är dock förhöjda metallhalter i väster, som avklingar mot
öster (Ressar m fl 1988). Det har också visat sig att metallhalterna i vattenmossa generellt är
högre i sydvästra Sverige (Medin opubl.) än de bakgrundshalter som presenteras av
naturvårdsverket (Lithner 1989). Speciellt bly, men även kvicksilver och kadmium
förekommer i högre halter. Den främsta orsaken till detta är luftburna föroreningar från
inhemska och utländska utsläppskällor. De luftburna föroreningarna utgörs både av metaller
och försurande ämnen. Försurningen påverkar metallernas rörlighet, vilket medför att man i
sura vatten ofta har högre metallhalter än i icke sura vatten (Lithner 1989).
När det gäller framtida miljömål har man från Naturvårdsverkets sagt att tillförseln av
metaller till mark och vatten inte får leda till en uppbyggnad av sådana halter som skadar
människors hälsa eller vår natur, inte ens i ett långsiktigt perspektiv (SNV:s verksamhetsplan
92/93). Det finns idag inget säkert underlag för att bedöma tidstrender och risker för
storskaliga biologiska effekter av metaller i svenska sjöar och vattendrag.
Trots att industriutsläppen av metaller har minskat sker fortfarande en ökad ackumulering av
metaller i teknosfären (samhället), speciellt i storstadsmiljöer. Allteftersom metallmängderna
ökar i tätbefolkade områden, tilltar utläckage av metaller vilket innebär att riskerna för skador
på det biologiska livet och för människors hälsa ökar. Undersökningar av tillståndet i miljön
visar också att det finns negativa effekter, både storskaliga och lokala, på grund av för hög
metallbelastning.
I Naturvårdsverkets rapport 4135 konstaterar man bl a att ”de mycket stora mängder metaller
som ständigt ackumuleras i samhället framstår alltmer som ett problem”. ”Storstadsregionerna
är presumtiva riskområden med avseende på metallbelastningen eftersom produkterna i stor
utsträckning används där”.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
5
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallerna som kommer ut i miljön härrör från industriutsläpp, förbränningsprocesser (t ex
trafik), läckage från deponier samt från mer diffusa utsläpp. De diffusa utsläppen, som
troligtvis är betydande, kommer från bl a färger och korrosion från metallföremål som
lyktstolpar, vägräcken och tak. Kända utsläpp till luft och vatten utgör idag endast några få
procent av den totala mängden metaller som årligen tillförs teknosfären eller samhället (SNV
rapport 4135). Några potentiella källor för betydande läckage till biosfären redovisas i tabell
2.
Tabell 2. Några potentiella källor för läckage till biosfären (SNV rapport 4135).
Zink
Koppar
Bly
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
- däck, förzinkade ytor; bl a tak, fasader, stolpar, räcken.
- tak, vattensystem, bromsbelägg, ledningar, impregnerat virke.
- blymantlad kabel, skorstenskragar
- som föroreningar i zink, fordon, pigment i färger.
- färger, rostfritt stål, impregnerat virke
- rostfritt stål
- amalgam i tandfyllningar
Kobolt
- legering i hårdmetall, i fossila bränslen, i pappersavfall.
En annan föroreningskälla som uppmärksammats under senare år är läckage av bly från
skjutvallar. Man beräknar att belastningen av ammunition på civila banor i Sverige uppgår till
ca 1100 ton/år (Bhattacharya m fl 1994). Med tiden blir det stora mängder ammunitionsrester,
som huvudsakligen består av bly, i vallarna. En litteraturstudie vid Kungliga tekniska
högskolan (KTH) anger att en fjärdedel av den totala blyemissionen beräknas komma från
användandet av ammunition (Persson m fl 1993).
Bly och dess föreningar är sedan länge kända för att vara särskilt giftiga för levande varelser. I
Naturvårdsverkets rapport 4662, ”Hantering av bly i skjutvallar”, fastslår man bl a följande;
målsättningen för metallföroreningar i kulfång i aktivt bruk bör vara att dessa på sikt skall
periodvis renas och/eller ersättas med kulfångsanordningar som tillåter kretsloppsanpassad
hantering av ammunitionsrester.
Höga halter av järn och mangan kan störa upptaget av andra metaller (Lithner 1989). Det kan
till exempel vara så att vissa metaller i medfällning med järn och mangan påverkar halterna i
mossan så att dessa överskattas. Främst gäller detta bly, men även krom, arsenik och kobolt
(Naturvårdsverket 2004).
Metoder
Prov för metallundersökning har tagits från utplanterad vattenmossa (Fontinalis antipyretica).
Mossan planterades ut i slutet av september månad på provtagningspunkterna och skördades
efter drygt tre veckor. Exakta tider finns redovisade i bilaga 1, resultat lokal för lokal. Mossan
hanterades enligt metodbeskrivning i BIN VR 21 (SNV 1986). Analyserna har utförts enligt
standardiserade metoder av Alcontrol AB i Linköping. Totalt analyserades tolv olika metaller.
Alla värden finns redovisade i bilaga 2.
6
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Genomförande
Målsättningen med undersökningen var att bedöma metallföroreningsläget i de olika
provpunkterna. Vilka provpunkter som undersöktes framgår av tabell 3. Mer exakta uppgifter
finns i bilaga 1, resultat lokal för lokal. Alla kartor i bilaga 1 är utdrag ur lantmäteriverkets
gröna karta på cd- rom. All positionering av provtagningsstationer har gjorts med hjälp av
GPS-teknik, vilket innebär att koordinatangivelserna har en stor noggrannhet med endast
några få meters felmarginal. Alla koordinater anges i rikets nät (RT 90 2,5 gon V).
Vid en lokal (Önneredsbäcken, östra kanten) kunde undersökningen inte genomföras på grund
av uttorkning. Det verkar som om vattendraget endast undantagsvis är vattenförande. Vid
Stora ån (tillflöde vid Siba), spolades mossan bort under en högflödesperiod. Ny mossa
planterades ut den 27 oktober och skördades två veckor senare.
När det gäller bedömningen av tillstånd, dvs om halterna är låga eller höga, bedöms endast de
metaller som finns med i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag
(Naturvårdsverkets rapport 4913). Dessa är kvicksilver, bly, koppar, kadmium, krom, nickel,
zink, kobolt och arsenik. Bedömningen av föroreningsgraden grundar sig på en jämförelse
med nationella bakgrundshalter (se bilaga 4 tabell 3).
I bilaga 1 presenteras resultaten för varje provpunkt var för sig. Här sammanfattas och
utvärderas resultaten från varje provpunkt. I bilaga 2 finns analysresultaten för år 2006
presenterade och i bilaga 3 återfinns analysresultaten från samtliga undersökningstillfällen för
årets provpunkter. I bilaga 4 finns bedömningsgrunder för metallundersökningar.
Tabell 3. Undersökta lokaler i Göteborgs kommun 2006.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vattendrag
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Lokal
Pkt 6
C
Övre
Skatås vid 2,5 km
Innan sammanflöde
Övre
Övre
Hisings Kärra
Pkt Y4
Y1
Pkt Y1
Vid trumman
Nedre
Övre
Nr
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Vattendrag
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Damm 1 vid golfbana
Damm 2 vid golfbana
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Lokal
Nedre
Uppstr. golfbana
Hults bro
Tillflöde vid Siba
rv1
rv2
Övre
Kviberg
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utlopp från våtmark
7
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Resultat
Väder och vatten
Nederbörden och därmed vattenföringen kan ha stor betydelse för vilka metallhalter som mäts
upp i ett vatten under en provtagningsperiod. Vi har t ex när det gäller avfallsdeponier ofta
noterat att halterna är lägre när vattenflödet minskar och högre när vattenflödet ökar, speciellt
efter en torrperiod. Detta är alltså en anledning till varför man i samma provpunkt och vid
samma tidpunkt på året kan mäta upp en hög halt ena året och en låg halt ett annat år. För att
få en bra och representativ bild av metallbelastningen i ett vattendrag är det alltså en fördel
om man kan ta prov flera gånger under året och under olika vattenföringar. Det är också
viktigt att komma ihåg att även kortvariga perioder med höga metallhalter kan orsaka skador
på det biologiska livet och det är därför viktigt att även försöka mäta upp "sämstavärden".
Under september 2006 var nederbördsmängden något lägre än normalt jämfört med perioden
1961-1990. När mossan planterades ut var det därför relativt låga flöden i vattendragen. I
slutet av september kom det en hel del regn och nederbörden fortsatte in i oktober. Mellan den
8-18 oktober var det däremot högtrycksbetonat med uppehållsväder. Nya regnväder drog in
efter högtrycket innan mossan skördades. Jämfört med medelvärden från 1961-1990 var
oktober en mycket nederbördsrik månad (figur 1). Dagvattenflöden och eventuell utlakning av
metaller från deponier var sannolikt störst första veckan och under de sista dagarna av
undersökningsperioden.
250
Nederbörd (mm)
Nederbörd i oktober
Normalt (1961-1990)
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Figur 1. Medelnederbörd i millimeter (Säve väderstation) under oktober 1990-2006 och vad som är normalt för
den månaden.
Enskilda metaller
De metaller, bland de undersökta, som betraktas som farligast i miljön är kvicksilver och
kadmium samt i viss mån bly och arsenik. Dessa är mycket giftiga och har effekter på
organismer även i relativt låga koncentrationer. Även koppar, krom, nickel, zink och kobolt
kan i höga koncentrationer ha negativa effekter på organismer. Men dels krävs högre halter
och dels lagras inte ämnena upp i lika stor utsträckning hos organismerna och i
näringskedjorna.
8
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Kvicksilver
Vid samtliga provpunkter uppmättes låga halter av kvicksilver (figur 2). Den högsta halten
(0,10 mg/kg ts) uppmättes vid provpunkterna 26-Otterbäcken och vid 19-Stora ån, tillflöde
vid Siba. Halterna låg på gränsen till att bedömas som måttligt höga.
Kadmium
Kadmiumhalterna var i år liksom föregående år relativt låga eller måttligt höga (figur 3). De
högsta halterna uppmättes vid provpunkterna 27 och 28, upp- respektive nedströms
skjutbanan i Säve, samt vid 14-Önneredsbäcken, övre och 19-Stora ån, tillflöde vid Siba.
Föroreningsgraden bedömdes dock som liten eller obetydlig.
Bly
Vid de flesta provpunkter var halterna av bly låga till måttligt höga (figur 4). Höga halter
uppmättes dock vid de tre undersökta skjutbanorna, 26-Otterbäcken, 27-Bäck vid Säve och
29-Bäck till Rällsjön. Hög halt av bly uppmättes också vid 12-Äsperedsbäcken, vid trumman.
Något förhöjda halter av bly uppmättes vid provpunkterna 13-Äsperedsbäcken, nedre och vid
25-Kvillebäcken, Hökälladammen samt även vid 19-Stora ån, tillflöde vid Siba. Vid dessa
provpunkter bedömdes föroreningsgraden av bly som tydlig.
I området kring skjutbanan i Bergum undersöktes åter utloppet från våtmarken till Rällsjön.
Halten av bly var hög, liksom vid förra årets undersökning. Det verkar som om bly från
skjutbanan delvis fastläggs i omkringliggande våtmark, men också kan transporteras till
Rällsjön. Bäcken nedströms Rällsjön har undersökts en gång och halten av bly var då måttligt
hög (20 mg/kg ts). Sannolikt fastläggs bly i sedimenten i Rällsjön.
0,5
Kvicksilver (mg/kg Ts)
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 2. Halter av kvicksilver i de olika provpunkterna. Halter över 0,3 mg/kg Ts klassas som höga.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
9
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
3
Kadmium (mg/kg Ts)
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 3. Halter av kadmium i de olika provpunkterna. Halter över 2,5 mg/kg Ts klassas som höga.
100
130
Bly (mg/kg Ts)
75
50
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 4. Halter av bly i de olika provpunkterna. Halter över 30 mg/kg Ts klassas som höga.
Arsenik
Inga höga halter av arsenik uppmättes i årets undersökning. De högsta halterna som bedömdes
som måttligt höga uppmättes vid provpunkt 15-Önneredsbäcken, nedre och vid 19-Stora ån,
tillflöde vid Siba. Vid övriga provpunkter bedömdes halterna som låga (figur 5). Oorganiska
arsenikföreningar används bland annat i medel för tryckimpregnering av trä. I Sverige finns
ett par hundra träimpregneringsverk, och det finns också rester efter åtskilliga nedlagda
anläggningar, varför det finns risk för lokal kontamination av miljön med arsenikföreningar.
Spridning via luften förekommer också runt vissa metallindustrier och smältverk. Även vid
förbränning av kol kan arsenik spridas.
10
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Arsenik (mg/kg Ts)
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 5. Halter av arsenik i de olika provpunkterna. Halter över 8 mg/kg Ts klassas som höga.
100
Koppar (mg/kg Ts)
75
50
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 6. Halter av koppar i de olika provpunkterna. Halter över 50 mg/kg Ts klassas som höga.
Koppar
Höga halter av koppar uppmättes vid tre provpunkter, 14-Önneredsbäcken, övre, vid 17-Stora
ån, uppströms golfbanan samt vid 19-Stora ån, tillflöde vid Siba. Vid övriga provpunkter
bedömdes halterna vara låga till måttligt höga (figur 6). Vid provpunkterna i Stora ån,
Önneredsbäcken, samt även i Äsperedsbäcken är halterna av koppar relativt höga jämfört med
övriga provpunkter (lokalerna 12-19 i figur 6).
Zink
Med några få undantag var halterna av zink relativt låga (figur 7). En hög halt uppmättes dock
vid punkt 6-Krogabäcken. Även vid provpunkt 14-Önneredsbäcken, övre, var halten av zink
förhöjd och föroreningsgraden bedömdes här som tydlig. Vid övriga provpunkter var de
uppmätta halterna låga till måttligt höga. Vid provpunkt 19-Stora ån, tillflöde vid Siba, var
dock zinkhalten precis på gränsen till att föroreningsgraden skulle bedömas som tydlig.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
11
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Zink (mg/kg Ts)
1000
750
500
250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 7. Halter av zink i de olika provpunkterna. Halter över 500 mg/kg Ts klassas som höga.
15
Krom (mg/kg Ts)
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 8. Halter av krom i de olika provpunkterna. Halter över 10 mg/kg Ts klassas som höga.
Krom
Halterna av krom var generellt sett något högre i årets undersökning jämfört med år 2005.
Förhöjda kromhalter uppmättes i år vid de båda punkterna i Äsperedsbäcken (12 och 13),
samt vid provpunkterna 19-Stora ån, tillflöde vid Siba, samt vid 28-Bäck vid Säve, Säve depå
(figur 8). Föroreningsgraden av krom bedömdes vid dessa provpunkter som tydlig.
Nickel
Av nickel uppmättes låga till måttligt höga halter vid samtliga provpunkter (figur 9).
Föroreningsgraden bedömdes också som liten eller obetydlig. De högsta halterna uppmättes
vid provpunkterna 19-Stora ån, tillflöde vid Siba, 6-Krogabäcken och vid 28-Bäck vid Säve,
Säve depå.
12
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Kobolt
En förhöjd halt av kobolt uppmättes vid provpunkt 22-Haga å. Halten låg precis på gränsen
till hög halt och föroreningsgraden bedömdes som tydlig. Vid övriga provpunkter uppmättes
låga till måttligt höga halter (figur 10). Kobolt anses vara toxisk för akvatiska organismer och
är potentiellt bioackumulerbar.
40
Nickel (mg/kg Ts)
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 9. Halter av nickel i de olika provpunkterna. Halter över 30 mg/kg Ts klassas som höga.
50
Kobolt (mg/kg Ts)
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Figur 10. Halter av kobolt i de olika provpunkterna. Halter över 30 mg/kg Ts klassas som höga.
Järn
Höga halter av järn uppmättes vid tre provpunkter (tabell 4 och bilaga 1). En hög järnhalt kan
störa upptaget av andra metaller (Lithner 1989). Det kan till exempel vara så att vissa metaller
i medfällning med järn och mangan påverkar halterna i mossan så att dessa överskattas.
Främst gäller detta bly, men även krom, arsenik och kobolt (Naturvårdsverket 2004). Gränsen
till en hög halt av järn bestämdes med hjälp av egna referensdata till ungefär 15 000 g/kg Ts.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
13
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Tabell 4. Provpunkter där höga halter av järn uppmättes.
Nr
Vattendrag
Lokal
1
11
12
Hovgårdsbäcken
Bäck vid syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Pkt 6
Pkt Y1
Vid trumman
Slutsatser
Resultatet i årets undersökning visade på låga eller måttligt höga metallhalter vid de flesta
provpunkter under provtagningsperioden. Dessa provpunkter bedömdes därför inte heller vara
speciellt belastade av någon föroreningskälla.
Några provpunkter var dock betydligt belastade. De mest påverkade provpunkterna var 12Äsperedsbäcken, vid trumman, 14-Önneredsbäcken övre, 17-Stora ån, uppströms golfbanan,
19-Stora ån, tillflöde vid Siba, 6-Krogabäcken, samt provpunkterna vid skjutbanorna i Säve,
Askim och Bergum (26, 27 och 29)(tabell 5).
I tabell 6 redovisas provpunkter som bedömts som föroreningspåverkade.
Tabell 5. Provpunkter där höga eller mycket höga halter uppmätts enligt SNV:s bedömningsgrunder.
Nr
6
12
14
17
19
26
25
26
Vatten
Krogabäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Lokal
Övre
Vid trumman
Övre
Uppströms golfbana
Tillflöde vid Siba
Skjutbanan
Solberg
Utlopp från våtmark
Bly
Koppar
Zink
hög
hög
hög
hög
hög
hög
hög
hög
Tabell 6. Provpunkter som bedömts som föroreningspåverkade enligt SNV:s bedömningsgrunder.
Nr
6
12
13
14
15
19
22
25
26
27
28
26
14
Vatten
Krogabäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Haga å
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Lokal
Övre
Vid trumman
Vid trumman
Övre
Uppstr. golfbana
Tillflöde vid Siba
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utl. från våtmark
Kobolt
Krom
Bly
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
Koppar
Zink
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
tydlig
stor
mkt stor
tydlig
tydlig
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Referenser
ENGDAHL, A. 2005. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2005. Rapport till miljöförvaltningen.
LITHNER, L. 1989. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. - SNV Rapport 3628.
MEDIN, M. 1992. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet 1992. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 1994. Metaller i vattendrag. En undersökning inom Göteborgs kommun 1993.
Rapport till miljö- och hälsoskydd och renhållningsverket i Göteborgs stad - R 1994:1.
MEDIN, M. 1995. Metaller i vattendrag. En undersökning inom Göteborgs kommun 1994.
Rapport till miljöförvaltningen och renhållningsverket i Göteborgs stad - R 1995:1.
MEDIN, M. 1995. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 1995. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 1996. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 1996. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 1997. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 1997. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 1998. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 1998. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 1999. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 1999. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 2000. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2000. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 2001. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2001. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 2002. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2002. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 2003. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2003. Rapport till miljöförvaltningen.
MEDIN, M. 2004. Metaller i vattendrag. En undersökning av metaller i vattenmossa i
Göteborgsområdet hösten 2004. Rapport till miljöförvaltningen.
PERSSON, L. & JACKS, G. 1993. Miljöeffekter av bly, litteraturstudie, augusti - september
1993. Avdelningen för mark och vattenresurslära, Kungliga tekniska högskolan, KTH, 100 44
Stockholm.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
15
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
RESSAR, H., EKELUND, L. och OHLSSON, S.Å. Biogeokemiska kartan. Tungmetaller i
Bäckvattenväxter 1988. Sveriges Geologiska Undersökning. Rapport och meddelanden nr 51.
SNV (Statens naturvårdsverk) 1986. Metodbeskrivningar Recipientkontroll vatten. SNV
Rapport 3108.
SNV (Statens naturvårdsverk) 1993. Metallerna och miljön. Miljön i Sverige - tillstånd och
trender (MIST). SNV Rapport 4135.
SNV (Statens naturvårdsverk) 1996. Metaller i stad och land - kretslopp och kritsik
belastning. Lägesrapport 1996. SNV Rapport 4677.
SNV (Statens naturvårdsverk) 1996. Hantering av bly i skjutvallar - Beskrivning av
saneringsmetoder och vägledning till kretsloppsanpassade lösningar. SNV Rapport 4662.
SNV (Statens naturvårdsverk) 2004. Handbok för miljöövervakning. Metaller i vattenmossa.
WIEDERHOLM, T. 1999 (Statens naturvårdsverk). Bedömningsgrunder för miljökvalitetSjöar och vattendrag. Naturvårdsverkets Rapport 4913.
WIEDERHOLM, T. 1999 (Statens naturvårdsverk). Bedömningsgrunder för miljökvalitetSjöar och vattendrag, bakgrundsrapport kemiska och fysikaliska parametrar.
Naturvårdsverkets Rapport 4920.
16
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Bilaga 1
Resultat lokal för lokal
Pkt nr Vattendrag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Golfbanedamm 1
Golfbanedamm 2
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Lokal
Pkt 6
C
Övre
Skatås vid 2,5 km
Innan sammanflöde
Övre
Övre
Hisings Kärra
Pkt Y4
Y1
Pkt Y1
Vid trumman
Nedre
Övre
Nedre
Uppstr. golfbana
Hults bro
Tillflöde vid Siba
rv1
rv2
Övre
Kviberg
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utlopp från våtmark
Sida nr
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
17
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
1. Hovgårdsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Pkt 6
641197
126501
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Avfallsupplag
Liten eller obetydlig metallbelastning. Hög järnhalt.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,060
11
16
1,2
6,3
9,9
160
5500
8,3
18000
2,5
1400
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,084
051011
0,120
061025
0,06
Medelvärde 0,088
Pb
7
5,0
11,0
7,7
Cu
16
11
16
14
Cd
0,4
0,51
1,2
0,71
Cr
4,1
2,9
6,3
4,4
Ni
5,8
4,4
9,9
6,7
Zn
140
87
160
129
Al
2500
2300
5500
3433
Co
8,5
3,3
8,3
6,7
Fe
16000
18000
18000
17333
As
1,6
1,4
2,5
1,8
Mn
3500
1400
1400
2100
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts årligen sedan 2003. Medelvärdet för de senaste tre åren visade på
en liten eller obetydlig metallbelastning.
Den södra fåran var även i år åtminstone tidvis torrlagd under tiden som mossan satt ute.
18
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
2. Hovgårdsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
C
641186
126468
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Avfallsupplag
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,075
9,1
20
1,0
5,7
7,5
160
5100
6,6
6100
1,7
1000
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,120
051011
0,13
061025
0,075
Medelvärde 0,11
Pb
9
6,7
9,1
8
Cu
20
20
20
20
Cd
0,7
0,56
1
0,7
Cr
5,2
4,8
5,7
5,2
Ni
6
4,8
7,5
6,1
Zn
150
140
160
150
Al
4000
4200
5100
4433
Co
5,2
5,6
6,6
5,8
Fe
6400
8700
6100
7067
As
1,2
1,9
1,7
1,6
Mn
1400
2500
1000
1633
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare. År 1993 uppmättes förhöjda halter av bly.
Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på en liten eller obetydlig
metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
19
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
3. Bäck från Gårdstenstippen
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
641407
127511
7B SO
2006-09-28
2006-10-23
Gårdstenstippen
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,069
6,4
14
0,36
4,8
5,1
75
3100
4,8
11000
1,3
3400
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041013
0,11
051012
0,12
061024
0,07
Medelvärde 0,100
Pb
18
7,2
6,4
10,5
Cu
24
15
14
18
Cd
0,46
0,72
0,36
0,51
Cr
8,5
4,8
4,8
6,0
Ni
8,8
5,4
5,1
6,4
Zn
140
110
75
108
Al
6000
4300
3100
4467
Co
8,5
4,5
4,8
5,9
Fe
20000
18000
11000
16333
As
2,3
1,4
1,3
1,7
Mn
1000
1600
3400
2000
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts årligen sedan 1998. År 2004 uppmättes en något förhöjd
kromhalt. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på en liten eller obetydlig
metallbelastning.
Vid provtagningstillfället var botten täckt av en rödbrun massa, troligtvis järn- och
manganutfällningar. Så har även varit fallet vid tidigare undersökningar. Arbetet med att täcka
deponin med lera pågår.
20
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
4. Björkedalens bäck
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Skatås vid 2,5 km
640421
127555
7B SO
2006-09-27
2006-10-23
Björkedalens tipp
Obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,067
6,8
15
0,66
3,9
5,9
120
3800
6,4
10000
1,3
1300
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041011
051011
061024
Medelvärde
Hg
0,1
0,11
0,07
0,09
Pb
10
5,6
6,8
7,5
Cu
20
16
15
17
Cd
0,58
0,52
0,66
0,59
Cr
3,9
2,4
3,9
3,4
Ni
7,8
3,5
5,9
5,7
Zn
160
81
120
120
Al
3800
2300
3800
3300
Co
7,9
3,2
6,4
5,8
Fe
19000
14000
10000
14333
As
1,7
1,0
1,3
1,3
Mn
810
620
1300
910
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden obetydlig för alla metallerna.
Provpunkten har undersökts årligen sedan 1998. Beräknade medelvärden för de tre senaste
åren visade på en obetydlig metallbelastning.
Vid provtagningstillfället var botten täckt av en rödbrun massa, troligtvis järn- och
manganutfällningar. Så har även varit fallet vid tidigare undersökningar.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
21
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
5. Björkedalens bäck
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Innan sammanflödet
640411
127497
7B SO
2006-09-27
2006-10-23
Div. gamla deponier
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,080
10
17
0,93
5,7
7,9
170
5700
11
13000
1,9
2100
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041011
051011
061024
Medelvärde
Hg
0,10
0,13
0,08
0,10
Pb
9,1
6
10,0
8,4
Cu
13
15
17
15
Cd
0,63
0,52
0,93
0,69
Cr
3,9
3
5,7
4,2
Ni
5,5
5,1
7,9
6,2
Zn
220
130
170
173
Al
3400
3300
5700
4133
Co
12
7,5
11
10,2
Fe
17000
10000
13000
13333
As
2,9
1,3
1,9
2,0
Mn
4600
2300
2100
3000
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts årligen sedan 1999. Beräknade medelvärden för de tre senaste
åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
22
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
6. Krogabäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
639169
127006
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Årekärrstippen
Höga halter av zink.
Tydlig föroreningspåverkan
av zink.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,056
12
31
1,1
5,2
16
540
4100
7,1
11000
1,3
3700
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
hög
tydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,10
051011
0,09
061024
0,056
Medelvärde 0,08
Pb
9,6
4,4
12
8,7
Cu
21
16
31
23
Cd
0,53
0,76
1,1
0,80
Cr
5
3,4
5,2
4,5
Ni
5,6
11
16
11
Zn
110
420
540
357
Al
4100
2200
4100
3467
Co
4,4
3,3
7,1
4,9
Fe
12000
11000
11000
11333
As
1,0
0,9
1,3
1,1
Mn
1200
3000
3700
2633
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av zink. Övriga undersökta metaller förekom i låga till
måttligt höga halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för
zink och liten eller obetydlig för de övriga metallerna.
Provpunkten har undersökts sedan 1994 och höga halter av zink har uppmätts flera gånger.
Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade dock på en liten eller obetydlig
metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
23
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
7. Lerbäcksbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
641191
127119
7B SV
2006-09-28
2006-10-23
Böneredstippen
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,077
8,9
19
1,0
5,1
8,6
170
4100
20
14000
1,9
6700
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041013
051012
061024
Medelvärde
Hg
0,13
0,13
0,08
0,11
Pb
7,4
8,8
8,9
8,4
Cu
16
19
19
18
Cd
0,62
0,89
1,0
0,84
Cr
3,6
4
5,1
4,2
Ni
6,3
5,9
8,6
6,9
Zn
180
150
170
167
Al
3800
4800
4100
4233
Co
17
19
20
19
Fe
18000
22000
14000
18000
As
1,6
2,3
1,9
1,9
Mn
4300
6000
6700
5667
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare med start år 1994. Uppmätta halter av
kadmium har minskat något under undersökningsperioden. Beräknade medelvärden för de tre
senaste åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
24
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
8. Böneredsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Hisings Kärra
641360
127270
7B SV
2006-09-28
2006-10-23
Deponi
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,075
5,5
18
0,66
4,6
6,2
94
3800
5,2
6600
2,1
1700
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
941006
0,060
061024
0,075
Medelvärde 0,068
Pb
7,4
5,5
6,5
Cu
20
18
19
Cd
3,2
0,66
1,9
Cr
2,8
4,6
3,7
Ni
21
6,2
14
Zn
478
94
286
Al
Co
3800
3800
5,2
5,2
Fe
8550
6600
7575
As
Mn
11380
2,1 1700
2,1 6540
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts en gång tidigare, år 1994. Då uppmättes en hög halt av kadmium,
samt förhöjda halter av nickel och zink. Beräknade medelvärden för de två undersökningarna
visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
25
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
9. Skogomebäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Pkt Y4
641141
127027
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Skogometippen
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,090
6,9
24
0,89
5,0
7,5
120
4300
6,5
8400
1,6
1800
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041012
051012
061025
Medelvärde
Hg
0,1
0,13
0,09
0,11
Pb
11,0
8
6,9
8,6
Cu
37
28
24
30
Cd
0,92
0,74
0,89
0,85
Cr
6,9
5
5,0
5,6
Ni
10
6,6
7,5
8,0
Zn
190
160
120
157
Al
5800
4500
4300
4867
Co
13
9
6,5
10
Fe
15000
12000
8400
11800
As
2,5
1,9
1,6
2,0
Mn
3400
3800
1800
3000
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare med start år 1994. Uppmätta halter av
koppar, kadmium och zink har minskat något under undersökningsperioden. Beräknade
medelvärden för de tre senaste åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
26
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
10. Tuve Sörgård
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Y1
641122
126907
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Deponi
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,062
8,2
20
0,96
5,0
13
170
4300
12
12000
1,4
2800
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041012
051011
061025
Medelvärde
Hg
0,092
0,110
0,062
0,088
Pb
8,4
4,2
8,2
6,3
Cu
16
13
20
15
Cd
0,53
0,54
0,96
0,54
Cr
4,9
2,5
5
3,7
Ni
10
7,2
13
8,6
Zn
160
94
170
127
Al
3700
2500
4300
3100
Co
16
7,5
12
12
Fe
19000
7900
12000
13450
As
1,6
0,8
1,4
1,2
Mn
3300
2200
2800
2750
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts de senaste tre åren. Beräknade medelvärden för den perioden
visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
27
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
11. Bäck vid Syrhålatippen
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Pkt Y1
640721
126230
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Syrhålatippen
Liten eller obetydlig metallbelastning. Hög järnhalt.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,049
9,6
14
0,64
5,7
7,9
94
4700
5,9
35000
2,6
660
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041012
051011
061025
Medelvärde
Hg
0,1
0,12
0,05
0,09
Pb
5,9
4,5
9,6
6,7
Cu
13
12
14
13
Cd
0,44
0,68
0,64
0,59
Cr
2,8
2,8
5,7
3,8
Ni
4,7
4
7,9
5,5
Zn
85
70
94
83
Al
2400
2900
4700
3333
Co
5,1
2,4
5,9
4,5
Fe
18000
12000
35000
21667
As
1,1
1,3
2,6
1,7
Mn
340
320
660
440
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts sedan år 2003. Beräknade medelvärden för de tre sista åren
visade på en obetydlig metallbelastning.
28
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
12. Äsperedsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Vid trumman
641238
127853
7B SO
2006-09-28
2006-10-24
Äsperedstippen
Hög halt av bly.
Tydlig föroreningspåverkan
av bly och krom. Hög järnhalt.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,087
37
39
0,65
9,1
11
210
5300
8,3
15000
1,8
1800
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
hög
tydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041013
0,094
051012
0,11
061025
0,087
Medelvärde 0,10
Pb
16
8,4
37
20
Cu
41
25
39
35
Cd
0,56
0,83
0,65
0,68
Cr
8,6
6,3
9,1
8,0
Ni
11
9,1
11
10
Zn
250
180
210
213
Al
6000
4700
5300
5333
Co
8,2
6,5
8,3
7,7
Fe
35000
13000
15000
21000
As
2,5
1,8
1,8
2,0
Mn
1000
1400
1800
1400
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av bly. Övriga metaller förekom i låga till måttligt höga
halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för bly och krom.
För övriga undersökta metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig.
Provpunkten har undersökts flera gånger med start år1994. Förhöjda halter av koppar, bly,
krom och zink har uppmätts vid flera tillfällen. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren
visade på en tydlig föroreningsgrad av bly. Övriga metaller visade på en liten eller obetydlig
föroreningsgrad.
Vid provtagningstillfället var botten täckt av en rödbrun massa, troligtvis järn- och
manganutfällningar. Så har även varit fallet vid tidigare undersökningar.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
29
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
13. Äsperedsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Nedre
641210
127809
7B SO
2006-09-28
2006-10-24
Äsperedstippen
Tydlig föroreningspåverkan
av bly och krom.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,072
21
35
0,93
9,5
12
220
6200
20
12000
2,0
5700
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041013
0,099
051012
0,13
061025
0,072
Medelvärde 0,10
Pb
9,4
8,3
21
13
Cu
31
37
35
34
Cd
0,43
0,84
0,93
0,73
Cr
6,5
6
9,5
7,3
Ni
9,8
9,6
12
10
Zn
170
140
220
177
Al
4600
5500
6200
5433
Co
16
13
20
16
Fe
12000
10000
12000
11333
As
1,3
1,6
2
1,6
Mn
3500
2500
5700
3900
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för bly och krom. För
övriga undersökta metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig.
Provpunkten har undersökts årligen sedan 1998. Höga halter av koppar har uppmätts vid flera
tillfällen. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade dock på en liten eller
obetydlig metallbelastning.
30
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
14. Önneredsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
640579
126135
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Sjöbackatippen
Hög halt av koppar.
Tydlig föroreningspåverkan
av koppar och zink.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,065
15
56
1,4
5,1
9,2
460
3500
12
5300
2,8
2000
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
hög
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,14
051011
0,092
061024
0,065
Medelvärde 0,10
Pb
21
9,7
15
15
Cu
74
50
56
60
Cd
1,2
1,2
1,4
1,3
Cr
8,6
4,2
5,1
6,0
Ni
10,0
7,6
9,2
9
Zn
520
600
460
527
Al
4500
2800
3500
3600
Co
12
11
12
12
Fe
9000
6400
5300
6900
As
4,1
3,1
2,8
3,3
Mn
1700
2600
2000
2100
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av koppar. Halten av zink låg nära gränsen till att
bedömas som hög. Övriga metaller förekom i låga till måttligt höga halter. Jämfört med
nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för koppar och zink. För övriga
metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare med start år 1994. Det har vid flera tillfällen
uppmätts höga halter av koppar och zink. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren
visade på förhöjda halter av koppar och zink. Höga halter av kadmium uppmättes 1994 och
1998, men verkar ha minskat något sedan dess.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
31
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
15. Önneredsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Nedre
639783
126460
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Sjöbackatippen
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,076
13
38
0,73
7,1
9,4
220
5600
8,3
12000
3,6
1000
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041012
051011
061024
Medelvärde
Hg
0,11
0,12
0,08
0,10
Pb
17
7,7
13
13
Cu
51
25
38
38
Cd
0,48
0,41
0,73
0,54
Cr
8,2
4
7,1
6,4
Ni
7,7
4,7
9,4
7,3
Zn
230
130
220
193
Al
5100
3300
5600
4667
Co
10
3,2
8,3
7,2
Fe
13000
9800
12000
11600
As
5,6
3,5
3,6
4,2
Mn
1100
400
1000
833
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare med start år 1994. Förhöjda halter av koppar
har uppmätts flera gånger. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade dock på en
liten eller obetydlig metallbelastning.
32
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
17. Stora ån
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Uppstr. golfbana
639764
126875
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Referensvatten
Hög halt av koppar.
Tydlig föroreningspåverkan
av koppar.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,092
12
59
1,1
6,2
11
220
4500
9
6700
1,7
1900
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
hög
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,13
051011
0,12
061024
0,092
Medelvärde 0,11
Pb
11
6,6
12
9,9
Cu
49
45
59
51
Cd
0,87
0,6
1,10
0,86
Cr
6
4,2
6,2
5,5
Ni
12
7,4
11
10
Zn
230
170
220
207
Al
4300
3200
4500
4000
Co
8,8
6,6
9
8,1
Fe
7400
5800
6700
6633
As
1,8
1,6
1,7
1,7
Mn
1700
1700
1900
1767
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av koppar. Övriga undersökta metaller förekom i låga
till måttligt höga halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig
för koppar, medan den var liten eller obetydlig för övriga metaller.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 2000. Förhöjda halter av koppar har uppmätts
vid alla undersökningstillfällen. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på en
tydlig föroreningsgrad av koppar.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
33
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
18. Stora ån
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Hults bro
639717
126811
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Välen deponi
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,063
10
35
1,2
5,5
13
230
4900
12
6800
1,9
2600
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,14
051011
0,11
061024
0,063
Medelvärde 0,10
Pb
21
6,8
10
13
Cu
69
32
35
45
Cd
0,7
0,50
1,20
0,80
Cr
12,0
4,4
5,5
7,3
Ni
13,0
5,6
13,0
10,5
Zn
300
120
230
217
Al
6700
3800
4900
5133
Co
13
4,9
12
10,0
Fe
13000
6000
6800
8600
As
3,5
1,5
1,9
2,3
Mn
3200
1300
2600
2367
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts tre gånger tidigare, med start år 2000. År 2004 uppmättes höga
halter av koppar och krom. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på en tydlig
föroreningsgrad av koppar.
34
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
19. Stora ån
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Tillflöde vid Siba
639787
126890
6B NV
2006-10-24
2006-11-07
Dagvatten
Hög halt av koppar.
Tydlig föroreningspåverkan
av koppar, bly och krom.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,10
28
100
1,5
10
18
400
7300
14
12000
3,4
2400
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
hög
tydlig
måttlig
liten
måttlig
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Lokalen är inte undersökt tidigare.
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av koppar. Övriga undersökta metaller förekom i låga
till måttligt höga halter, men halten av krom låg precis på gränsen till att bedömas ha en hög
halt. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för koppar, bly och
krom. För övriga metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig. Halten av zink låg
precis på gränsen till att föroreningsgraden skulle bedömas som tydlig.
Sannolikt har den rikliga nederbörden under tiden mossan var utplanterad haft betydelse för
de relativt sett höga halter som uppmätts av flera metaller.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
35
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
20. Golfbanedamm 1
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
rv1
639724
126831
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Deponi
Obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,065
6,7
13
1,0
3,3
6,7
110
3400
6,3
4100
1,2
660
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år
Lokalen är inte undersökt tidigare.
Kommentar
Analysresultatet visade på låga halter av samtliga undersökta metaller. Jämfört med nationella
bakgrundshalter var föroreningsgraden obetydlig för alla metallerna.
36
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
21. Golfbanedamm 2
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
rv2
639739
126853
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Deponi
Obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,056
5,8
19
0,78
3,8
6,4
89
3600
6,9
7000
2,0
1000
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år
Lokalen är inte undersökt tidigare.
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden obetydlig för alla metallerna.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
37
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
22. Haga å
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
639051
127144
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Referensvatten
Tydlig föroreningspåverkan
av kobolt.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,065
12
17
1,2
6,5
8,7
130
6500
30
9900
2,5
3400
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,11
051011
0,12
061023
0,065
Medelvärde 0,10
Pb
9,1
7,9
12
9,7
Cu
17
18
17
17
Cd
0,9
0,90
1,20
1,00
Cr
6
4,8
6,5
5,8
Ni
7
6,7
8,7
7,5
Zn
110
130
130
123
Al
5800
5300
6500
5867
Co
19
20
30
23
Fe
8200
8100
9900
8733
As
1,7
1,8
2,5
2,0
Mn
2000
3000
3400
2800
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för kobolt och liten eller
obetydlig för övriga metaller.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 2001. Beräknade medelvärden för de tre senaste
åren visade på en tydlig föroreningsgrad av kobolt och i övrigt en liten eller obetydlig
metallbelastning.
38
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
23. Kvibergsbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Kviberg
640919
127626
7B SO
2006-09-27
2006-10-23
Referensvatten
Liten eller obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,074
10
30
0,75
4,8
7,0
210
4000
9,1
9400
2,9
2800
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041013
0,14
051011
0,12
061024
0,074
Medelvärde 0,11
Pb
9,1
6,8
10
9
Cu
25
23
30
26
Cd
0,47
0,55
0,75
0,59
Cr
3,8
3,6
4,8
4,1
Ni
6,1
4,1
7,0
5,7
Zn
140
170
210
173
Al
3200
2700
4000
3300
Co
5,9
7,3
9,1
7,4
Fe
7100
7900
9400
8133
As
1,7
1,9
2,9
2,2
Mn
1200
5700
2800
3233
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts flera gånger tidigare, med start år 1996. Beräknade medelvärden
för de tre senaste åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
39
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
24. Lärjeån
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Övre
641398
127991
7B SO
2006-09-29
2006-10-23
Referensvatten
Obetydlig metallbelastning.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Uppmätt
halt
Nationell
bakgrundshalt
0,091
4,4
16
0,49
3,4
5,3
60
3200
5,0
4500
1,0
730
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Den uppmätta
Bedömd
halten är: föroreningsgrad:
låg
låg
måttlig
låg
låg
låg
mkt. låg
låg
låg
-
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041013
051012
061024
Medelvärde
Hg
0,11
0,1
0,09
0,10
Pb
5,6
6,8
4,4
5,6
Cu
13
19
16
16
Cd
0,49
0,8
0,49
0,59
Cr
4,3
5,4
3,4
4,4
Ni
6,2
6,5
5,3
6,0
Zn
78
95
60
78
Al
4100
5700
3200
4333
Co
7,9
6,6
5
6,5
Fe
6400
8500
4500
6467
As
0,9
1,5
1,0
1,1
Mn
1200
1900
730
1277
Kommentar
Analysresultatet visade på mycket låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta
metaller. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden obetydlig för alla
metallerna.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 2000. Beräknade medelvärden för de tre senaste
åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
40
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
25. Kvillebäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Hökälladammen
641006
127017
7B SV
2006-09-28
2006-10-23
Dagvatten
Tydlig föroreningspåverkan
av bly.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,068
21
31
0,98
6,8
12
150
6000
12
12000
2,9
2900
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
måttlig
tydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041013
0,11
051012
0,1
061024
0,07
Medelvärde 0,093
Pb
6,9
4,7
21
10,9
Cu
27
38
31
32
Cd
0,57
0,56
0,98
0,70
Cr
4
3,1
6,8
4,6
Ni
10
7
12,0
10
Zn
110
92
150
117
Al
3200
2800
6000
4000
Co
13
7,9
12
11
Fe
7900
6000
12000
8633
As
2,1
1,9
2,9
2,3
Mn
3000
3000
2900
2967
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för bly och liten eller
obetydlig för övriga metaller.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 2001. Beräknade medelvärden för de tre senaste
åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
41
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
26. Otterbäcken
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Skjutbanan
639468
127004
6B NV
2006-09-28
2006-10-23
Skjutbana
Hög halt av bly. Stor
Föroreningspåverkan av bly
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,100
54
15
0,79
3,6
4,3
74
3400
4,6
14000
1,6
410
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
hög
stor
låg
obetydlig
låg
obetydlig
måttlig
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
041012
051011
061024
Medelvärde
Hg
0,12
0,13
0,1
0,12
Pb
100
18
54
57
Cu
15
17
15
16
Cd
0,59
0,42
0,79
0,60
Cr
3,3
1,8
3,6
2,9
Ni
5,6
2,7
4,3
4,2
Zn
92
45
74
70
Al
3300
2000
3400
2900
Co
7,7
2,8
4,6
5,0
Fe
14000
13000
14000
13667
As
1,3
0,9
1,6
1,3
Mn
840
310
410
520
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av bly. Övriga metaller förekom i låga till måttligt höga
halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden stor för bly och
obetydlig för övriga metaller.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 1995. Vid de flesta tillfällena har halterna av bly
varit höga eller mycket höga. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på höga
halter och en stor föroreningspåverkan av bly.
42
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
27. Bäck vid Säve
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Solberg
641349
126734
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Skjutbana
Hög halt av bly. Mycket
stor föroreningspåverkan
av bly.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,076
130
27
1,3
7,9
13
190
6600
13
10000
2,7
3000
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är föroreningsgrad
låg
obetydlig
hög
mkt. stor
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
obetydlig
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
041012
0,12
051011
0,12
061025
0,076
Medelvärde 0,11
Pb
170
120
130
140
Cu
25
22
27
25
Cd
0,78
0,66
1,3
0,91
Cr
9,1
5
7,9
7,3
Ni
14
9,2
13
12
Zn
150
130
190
157
Al
6300
4100
6600
5667
Co
10
9,8
13
10,9
Fe
11000
10000
10000
10333
As
1,9
2,4
2,7
2,3
Mn
1700
2900
3000
2533
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av bly. Övriga metaller förekom i låga till måttligt höga
halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden mycket stor för bly. För
övriga metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig.
Provpunkten har undersökts årligen sedan år 1995. Vid samtliga tillfällen har höga eller
mycket höga halter av bly uppmätts. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade på
en hög halt och en mycket stor föroreningspåverkan av bly.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
43
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
28. Bäck vid Säve
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Säve depå
641290
126775
7B SV
2006-09-28
2006-10-24
Skjutbana
Tydlig föroreningspåverkan
av krom.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Uppmätt
halt
0,078
15
26
1,7
8,7
16
240
7200
13
10000
2,9
2600
Nationell
bakgrundshalt
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Den uppmätta
Bedömd
halten är: föroreningsgrad:
låg
obetydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
tydlig
måttlig
liten
måttlig
liten
måttlig
liten
låg
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
981104
0,19
991027
0,04
061024
0,078
Medelvärde 0,102
Pb
18
10
15
14
Cu
25
16
26
22
Cd
1,90
0,45
1,7
1,4
Cr
5,9
1,5
8,7
5,4
Ni
13
4,4
16
11
Zn
181
107
240
176
Al
5590
1510
7200
4767
Co
20
26
13
20
Fe
7960
11000
10000
9653
As
1,6
2,5
2,9
2,3
Mn
5700
2600
4150
Kommentar
Analysresultatet visade på låga till måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller.
Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för krom. För övriga
metaller var föroreningsgraden liten eller obetydlig.
Provpunkten har tidigare undersökts årligen 1995-1999 . Beräknade medelvärden för de tre
senaste undersökningsåren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
44
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
29. Bäck till Rällsjön
Lokal:
X-koord:
Y-koord:
Top. karta:
Mossan utsatt:
Mossan skördad:
Kontroll av:
Bedömning:
Utlopp från våtmark
641862
128281
7B SO
2006-09-29
2006-10-23
Skjutbana
Hög halt av bly. Tydlig
föroreningspåverkan av bly.
Uppmätta metallhalter (mg/kg TS)
Metall
Uppmätt
halt
Nationell
bakgrundshalt
0,087
41
15
1,0
4,5
6,9
97
4600
5,6
6000
1,4
560
0,07
5
10
0,5
2
5
100
5
2
-
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobolt (Co)
Järn (Fe)
Arsenik (As)
Mangan (Mn)
Den uppmätta
Bedömd
halten är: föroreningsgrad:
låg
hög
låg
låg
måttlig
låg
låg
låg
låg
-
obetydlig
tydlig
obetydlig
obetydlig
liten
obetydlig
obetydlig
obetydlig
obetydlig
-
Jämförelse med tidigare år (mg/kg TS)
Datum
Hg
051012
0,130
061024
0,087
Medelvärde 0,11
Pb
40
41
41
Cu
11
15
13
Cd
0,54
1,0
0,77
Cr
1,6
4,5
3,1
Ni
4,2
6,9
5,6
Zn
65
97
81
Al
2000
4600
3300
Co
3,6
5,6
4,6
Fe
4000
6000
5000
As
0,60
1,4
1,0
Mn
500
560
530
Kommentar
Analysresultatet visade på en hög halt av bly. Övriga metaller förekom i låga till måttligt höga
halter. Jämfört med nationella bakgrundshalter var föroreningsgraden tydlig för bly och liten
eller obetydlig för övriga metaller.
Mycket höga halter av bly har flera gånger uppmätts i bäcken längre uppströms, närmare
skjutbanan. Vid undersökningen 2002 uppmättes måttligt höga halter i bäcken från Rällsjön
(nedströms). Sannolikt fastläggs bly i sjön och i våtmarken uppströms sjön.
Lokalen undersöktes även år 2005. Medelvärdet av de två undersökningarna visade på
en hög halt av bly och en tydlig föroreningsgrad.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
45
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
46
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Bilaga 2
Metallhalter i vattenmossa 2006
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
47
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
48
Vattendrag
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Golfbanedamm 1
Golfbanedamm 2
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Lokal
Pkt 6
C
Övre
Skatås vid 2,5 km
Innan sammanflöde
Övre
Övre
Hisings Kärra
Pkt Y4
Y1
Pkt Y1
Vid trumman
Nedre
Övre
Nedre
Uppstr. golfbana
Hults bro
Tillflöde vid Siba
rv1
rv2
Övre
Kviberg
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utlopp från våtmark
X-koord
641197
641186
641407
640421
640411
639169
641191
641360
641141
641122
640721
641238
641210
640579
640681
639764
639717
639787
639724
639739
639051
640919
641398
641006
639468
641349
641290
641862
Y-koord
126501
126468
127511
127555
127497
127006
127119
127270
127027
126907
126230
127853
127809
126135
126218
126875
126811
126890
126831
126853
127144
127626
127991
127017
127004
126734
126775
128281
Datum
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-11-07
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
Hg
0,06
0,08
0,07
0,07
0,08
0,06
0,08
0,08
0,09
0,06
0,05
0,09
0,07
0,07
0,08
0,09
0,06
0,10
0,07
0,06
0,07
0,07
0,09
0,07
0,10
0,08
0,08
0,09
Pb
11
9,1
6,4
6,8
10
12
8,9
5,5
6,9
8,2
9,6
37
21
15
13
12
10
28
6,7
5,8
12
10
4,4
21
54
130
15
41
Cu
16
20
14
15
17
31
19
18
24
20
14
39
35
56
38
59
35
100
13
19
17
30
16
31
15
27
26
15
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Vattendrag
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Golfbanedamm 1
Golfbanedamm 2
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Lokal
Pkt 6
C
Övre
Skatås vid 2,5 km
Innan sammanflöde
Övre
Övre
Hisings Kärra
Pkt Y4
Y1
Pkt Y1
Vid trumman
Nedre
Övre
Nedre
Uppstr. golfbana
Hults bro
Tillflöde vid Siba
rv1
rv2
Övre
Kviberg
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utlopp från våtmark
X-koord
641197
641186
641407
640421
640411
639169
641191
641360
641141
641122
640721
641238
641210
640579
640681
639764
639717
639787
639724
639739
639051
640919
641398
641006
639468
641349
641290
641862
Y-koord
126501
126468
127511
127555
127497
127006
127119
127270
127027
126907
126230
127853
127809
126135
126218
126875
126811
126890
126831
126853
127144
127626
127991
127017
127004
126734
126775
128281
Datum
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-11-07
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
Cd
1,2
1,0
0,36
0,66
0,93
1,1
1,0
0,66
0,89
0,96
0,64
0,65
0,93
1,4
0,73
1,1
1,2
1,5
1,0
0,78
1,2
0,75
0,49
0,98
0,79
1,3
1,7
1,0
Cr
6,3
5,7
4,8
3,9
5,7
5,2
5,1
4,6
5,0
5,0
5,7
9,1
9,5
5,1
7,1
6,2
5,5
10
3,3
3,8
6,5
4,8
3,4
6,8
3,6
7,9
8,7
4,5
Ni
9,9
7,5
5,1
5,9
7,9
16
8,6
6,2
7,5
13
7,9
11
12
9,2
9,4
11
13
18
6,7
6,4
8,7
7,0
5,3
12
4,3
13
16
6,9
49
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50
Vattendrag
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Golfbanedamm 1
Golfbanedamm 2
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Lokal
Pkt 6
C
Övre
Skatås vid 2,5 km
Innan sammanflöde
Övre
Övre
Hisings Kärra
Pkt Y4
Y1
Pkt Y1
Vid trumman
Nedre
Övre
Nedre
Uppstr. golfbana
Hults bro
Tillflöde vid Siba
rv1
rv2
Övre
Kviberg
Övre
Hökälladammen
Skjutbanan
Solberg
Säve depå
Utlopp från våtmark
X-koord
641197
641186
641407
640421
640411
639169
641191
641360
641141
641122
640721
641238
641210
640579
640681
639764
639717
639787
639724
639739
639051
640919
641398
641006
639468
641349
641290
641862
Y-koord
126501
126468
127511
127555
127497
127006
127119
127270
127027
126907
126230
127853
127809
126135
126218
126875
126811
126890
126831
126853
127144
127626
127991
127017
127004
126734
126775
128281
Datum
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-11-07
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-24
Zn
160
160
75
120
170
540
170
94
120
170
94
210
220
460
220
220
230
400
110
89
130
210
60
150
74
190
240
97
Al
5500
5100
3100
3800
5700
4100
4100
3800
4300
4300
4700
5300
6200
3500
5600
4500
4900
7300
3400
3600
6500
4000
3200
6000
3400
6600
7200
4600
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Co
8,3
6,6
4,8
6,4
11
7,1
20
5,2
6,5
12
5,9
8,3
20
12
8,3
9
12
14
6,3
6,9
30
9,1
5
12
4,6
13
13
5,6
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Vattendrag
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Bäck från Gårdstenstippen
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Krogabäcken
Lerbäcksbäcken
Böneredsbäcken
Skogomebäcken
Tuve Sörgård
Bäck vid Syrhålatippen
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Golfbanedamm 1
Golfbanedamm 2
Haga å
Kvibergsbäcken
Lärjeån
Kvillebäcken
Otterbäcken
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck till Rällsjön
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Lokal
X-koord Y-koord
Datum
Fe
Pkt 6
641197 126501 2006-10-25 18000
C
641186 126468 2006-10-25 6100
Övre
641407 127511 2006-10-24 11000
Skatås vid 2,5 km
640421 127555 2006-10-24 10000
Innan sammanflöde 640411 127497 2006-10-24 13000
Övre
639169 127006 2006-10-24 11000
Övre
641191 127119 2006-10-24 14000
Hisings Kärra
641360 127270 2006-10-24 6600
Pkt Y4
641141 127027 2006-10-25 8400
Y1
641122 126907 2006-10-25 12000
Pkt Y1
640721 126230 2006-10-25 35000
Vid trumman
641238 127853 2006-10-25 15000
Nedre
641210 127809 2006-10-25 12000
Övre
640579 126135 2006-10-24 5300
Nedre
640681 126218 2006-10-24 12000
Uppstr. golfbana
639764 126875 2006-10-24 6700
Hults bro
639717 126811 2006-10-24 6800
Tillflöde vid Siba
639787 126890 2006-11-07 12000
rv1
639724 126831 2006-10-24 4100
rv2
639739 126853 2006-10-24 7000
Övre
639051 127144 2006-10-24 9900
Kviberg
640919 127626 2006-10-24 9400
Övre
641398 127991 2006-10-24 4500
Hökälladammen
641006 127017 2006-10-24 12000
Skjutbanan
639468 127004 2006-10-24 14000
Solberg
641349 126734 2006-10-25 10000
Säve depå
641290 126775 2006-10-25 10000
Utlopp från våtmark 641862 128281 2006-10-24 6000
As
2,5
1,7
1,3
1,3
1,9
1,3
1,9
2,1
1,6
1,4
2,6
1,8
2,0
2,8
3,6
1,7
1,9
3,4
1,2
2,0
2,5
2,9
1,0
2,9
1,6
2,7
2,9
1,4
Mn
1400
1000
3400
1300
2100
3700
6700
1700
1800
2800
660
1800
5700
2000
1000
1900
2600
2400
660
1000
3400
2800
730
2900
410
3000
2600
560
51
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
52
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Bilaga 3
Metallhalter i vattenmossa 1993-2006
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
53
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
LOKAL
Pkt 6
Pkt 6
Pkt 6
Pkt 6
Datum
031016
041012
051011
061025
Hg
0,040
0,084
0,12
0,060
Pb
11
7
5,0
11,0
Cu
26
16
11
16
Cd
1,90
0,42
0,51
1,20
Cr
4,6
4,1
2,9
6,3
Ni
16
5,8
4,4
9,9
Zn
320
140
87
160
Al
1900
2500
2300
5500
Co
7,0
8,5
3,3
8,3
Fe
12000
16000
18000
18000
As
2,8
1,6
1,4
2,5
Mn
9200
3500
1400
1400
VATTENDRAG
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
Hovgårdsbäcken
LOKAL
C
C
C
C
C
C
C
C
Datum
930413
930622
951012
001018
031016
041012
051011
061025
Hg
0,07
0,05
0,13
0,18
0,04
0,12
0,13
0,08
Pb
22
32
8,1
12
16
9
6,7
9
Cu
12
23
19
27
34
20
20
20
Cd
0,67
1,3
1,5
1,0
1,8
0,7
0,56
1,0
Cr
3,1
4,8
3,9
7,0
5,8
5,2
4,8
5,7
Ni
4,4
12
8,7
7,5
14
6
4,8
7,5
Zn
220
360
206
259
390
150
140
160
Al
Co
As
5860
2900
4000
4200
5100
11
8,5
5,2
5,6
6,6
Fe
20000
34000
6398
10500
7800
6400
8700
6100
2,7
4,3
1,2
1,9
1,7
Mn
1850
18000
4800
5180
9300
1400
2500
1000
VATTENDRAG
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
Bäck från Gårdstenstippen
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
981104
991026
001018
011026
021104
031015
041013
051012
061024
Hg
0,153
0,035
0,09
0,076
0,12
0,044
0,11
0,12
0,07
Pb
4,7
11
6,5
9,4
6,2
8,8
18
7,2
6,4
Cu
18
11
12
20
13
21
24
15
14
Cd
0,81
0,11
0,32
0,64
0,33
1,8
0,46
0,72
0,36
Cr
3,8
1,0
3,3
3,2
2,4
2,7
8,5
4,8
4,8
Ni
4,8
2,1
2,6
3,1
3,8
6,9
8,8
5,4
5,1
Zn
133
118
99
145
68
260
140
110
75
Al
3290
1130
2450
3230
1900
1400
6000
4300
3100
Co
3,8
24
2,7
2,3
3,0
1,9
8,5
4,5
4,8
Fe
17400
25600
26000
33800
35000
27000
20000
18000
11000
As
0,75
2,5
1,1
2,0
2,0
3,0
2,3
1,4
1,3
54
Mn
6720
2620
311
640
6000
1000
1600
3400
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
LOKAL
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Skatås vid 2,5 km
Datum
981104
991027
001018
011026
021104
031015
041011
051011
061024
Hg
0,059
0,038
0,131
0,138
0,15
0,16
0,1
0,11
0,07
Pb
11
17
6,5
7,0
6,6
14
10
5,6
6,8
Cu
22
11
17
17
16
19
20
16
15
Cd
0,65
0,29
0,59
0,46
0,63
0,75
0,58
0,52
0,66
Cr
2,0
0,8
4,1
2,2
3,4
4,8
3,9
2,4
3,9
Ni
5,9
2,7
5,9
2,3
5,7
7,1
7,8
3,5
5,9
Zn
184
113
125
100
120
180
160
81
120
Al
1960
1870
3840
2910
2900
4300
3800
2300
3800
Co
5,4
32
9,1
2,8
4,0
7,4
7,9
3,2
6,4
Fe
27000
19900
11700
21500
12000
16000
19000
14000
10000
As
2,5
2,5
1,5
2,5
2,0
2,0
1,7
1,0
1,3
7200
2150
364
560
2100
810
620
1300
VATTENDRAG
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
Björkedalens bäck
LOKAL
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Innan sammanflöde
Datum
991027
001018
011026
021104
031015
041011
051011
061024
Hg
0,042
0,131
0,132
0,16
0,10
0,10
0,13
0,08
Pb
12
7,5
5,0
5,1
9,8
9,1
6,0
10,0
Cu
11
17
15
22
16
13
15
17
Cd
0,23
0,70
0,54
0,57
0,82
0,63
0,52
0,93
Cr
0,8
3,9
2,5
3,6
4,1
3,9
3,0
5,7
Ni
2,9
7,0
3,5
7,5
6,2
5,5
5,1
7,9
Zn
146
176
157
180
260
220
130
170
Al
1960
3560
2860
2700
3900
3400
3300
5700
Co
26
9,7
5,0
5,4
10
12
7,5
11
Fe
16400
9950
11000
10000
15000
17000
10000
13000
As
3,3
1,8
2,4
2,0
2,6
2,9
1,3
1,9
Mn
6720
2490
1440
1600
4300
4600
2300
2100
VATTENDRAG
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
941102
951012
961029
971014
981103
991025
011024
021104
031020
041012
051011
061024
Hg
0,02
0,12
0,05
0,09
0,17
0,03
0,13
0,15
0,10
0,10
0,09
0,06
Pb
7,4
7,4
7,0
3,3
5,9
16
5,3
7,5
7,2
9,6
4,4
12,0
Cu
21
34
35
Cd
1,1
1,8
2,9
0,65
1,3
0,34
0,61
0,85
0,88
0,53
0,76
1,1
Cr
2,8
6,1
2,2
2,8
3,0
0,7
3,0
4,8
4,3
5,0
3,4
5,2
Ni
17
30
9,1
20
22
7,2
8,3
17
16
5,6
11
16
Zn
1121
2550
573
583
1170
403
301
460
610
110
420
540
Al
Co
As
Mn
2040
2890
839
2850
3500
3600
4100
2200
4100
11
9,1
24
4,8
4,9
9,8
4,4
3,3
7,1
Fe
25330
17470
7580
5250
15100
9090
6670
11000
14000
12000
11000
11000
0,99
2,5
1,4
2,0
1,7
1,0
0,9
1,3
6340
1640
2400
6300
1200
3000
3700
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
39
17
26
30
27
21
16
31
Mn
55
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
Lerbäcksbäcken
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
941006
951012
981104
001109
011025
021105
041013
051012
061024
Hg
0,05
0,14
0,214
0,149
0,143
0,13
0,13
0,13
0,08
Pb
8,5
5,2
17
9,1
7,6
8,5
7,4
8,8
8,9
Cu
23
21
26
32
24
29
16
19
19
Cd
2,2
1,9
1,0
0,97
0,95
0,70
0,62
0,89
1,0
Cr
1,3
2,5
3,8
4,1
3,4
4,1
3,6
4,0
5,1
Ni
25
7,5
10
8,1
8,5
5,8
6,3
5,9
8,6
Zn
Al
942
156
295 12700
457 5030
266 3970
140 2900
180 3800
150 4800
170 4100
VATTENDRAG
Böneredsbäcken
Böneredsbäcken
LOKAL
Hisings Kärra
Hisings Kärra
Datum
941006
061024
Hg
0,060
0,08
Pb
7,4
5,5
Cu
20
18
Cd
3,2
0,66
Cr
2,8
4,6
Ni
21
6,2
Zn
478
94
VATTENDRAG
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
Skogomebäcken
LOKAL
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
pkt Y4
Datum
941006
951012
971014
001018
031016
041012
051012
061025
Hg
0,09
0,15
0,093
0,117
0,095
0,1
0,13
0,09
Pb
9,4
8,6
2,3
7,0
8,1
11,0
7,8
6,9
Cu
45
33
35
31
37
28
24
Cd
3,7
1,6
1,4
0,97
0,77
0,92
0,74
0,9
Cr
3,4
2,1
2,9
4,4
5,3
6,9
5,0
5,0
Ni
22
14
14
11
12
10
6,6
8
Zn
628
310
208
267
210
190
160
120
VATTENDRAG
Tuve Sörgård
Tuve Sörgård
Tuve Sörgård
LOKAL
Y1
Y1
Y1
Datum
041012
051011
061025
Hg
0,09
0,11
0,06
Pb
8,4
4,2
8,2
Cu
16
13
20
Cd
0,53
0,54
0,96
Cr
4,9
2,5
5,0
Ni
10
7,2
13,0
Zn
160
94
170
56
Co
13
7,5
11
5,8
17
19
20
Al
Co
3800
5,2
Al
Co
2400
3590
4500
5800
4500
4300
Al
3700
2500
4300
Fe
16295
5003
17600
27800
14000
9800
18000
22000
14000
Fe
8550
6600
As
2,4
3,9
2,5
2,9
1,6
2,3
1,9
Mn
23740
7473
2500
4470
3600
4300
6000
6700
As
Mn
11380
2,1 1700
As
Mn
14840
11670
14
13
14
13
9,0
7
Fe
26025
10110
5510
8870
11000
15000
12000
8400
1,9
3,1
2,5
1,9
1,6
5590
5400
3400
3800
1800
Co
16
7,5
12
Fe
19000
7900
12000
As
1,6
0,8
1,4
Mn
3300
2200
2800
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Bäck vid Syrhålatippen
Bäck vid Syrhålatippen
Bäck vid Syrhålatippen
Bäck vid Syrhålatippen
LOKAL
Pkt Y1
Pkt Y1
Pkt Y1
Pkt Y1
Datum
031016
041012
051011
061025
Hg
0,053
0,1
0,12
0,05
Pb
8,9
5,9
4,5
9,6
Cu
24
13
12
14
Cd
1,7
0,44
0,68
0,64
Cr
3,9
2,8
2,8
5,7
Ni
12
4,7
4,0
7,9
Zn
220
85
70
94
Al
2600
2400
2900
4700
Co
4,4
5,1
2,4
5,9
Fe
25000
18000
12000
35000
As
4,6
1,1
1,3
2,6
Mn
5500
340
320
660
VATTENDRAG
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
LOKAL
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Vid trumman
Datum
941006
971014
981104
991026
001018
011026
021104
031015
041013
051012
061025
Hg
0,05
0,09
0,213
0,034
0,161
0,132
0,19
0,11
0,094
0,11
0,09
Pb
25
9,7
13
17
15
9,6
15
30
16
8,4
37
Cu
41
Cr
9,4
6,4
5,9
2,3
6,5
2,7
6,1
12
8,6
6,3
9,1
Ni
11
18
8,1
5,4
11
4,5
16
11
11
9,1
11
Zn
642
632
172
285
457
147
410
490
250
180
210
Al
Co
Mn
4000
4820
2480
4290
3580
4100
5700
6000
4700
5300
18
8,6
28
12
5,8
5,8
11
8,2
6,5
8
Fe
146700
20400
19300
32000
23600
32300
19000
22000
35000
13000
15000
As
24
17
54
27
61
67
41
25
39
Cd
1,3
1,1
0,81
0,17
0,86
0,71
0,91
0,61
0,56
0,83
0,65
1,5
2,5
2,6
2,5
3,3
2,5
2,5
1,8
1,8
6720
3360
817
980
2300
1000
1400
1800
VATTENDRAG
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
Äsperedsbäcken
LOKAL
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Datum
981104
991026
001018
011026
021104
031015
041013
051012
061025
Hg
0,199
0,104
0,011
0,14
0,16
0,11
0,099
0,13
0,07
Pb
11
21
10
10
11
13
9,4
8,3
21
Cu
22
20
69
50
42
70
31
37
35
Cd
0,91
0,67
0,65
0,69
0,56
0,61
0,43
0,84
0,93
Cr
5,4
4,3
4,7
5,3
5,6
6,1
6,5
6,0
9,5
Ni
7,5
5,9
13
9,3
11
14
9,8
9,6
12
Zn
126
112
139
166
220
190
170
140
220
Al
5380
3690
3820
4720
3900
4400
4600
5500
6200
Co
13
23
21
30
17
37
16
13
20
Fe
15600
12200
13800
15200
15000
12000
12000
10000
12000
As
1,5
2,5
2,6
1,8
2,0
2,2
1,3
1,6
2,0
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Mn
3570
2480
6360
4500
5300
3500
2500
5700
57
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
941102
981103
991025
001018
031020
041012
051011
061024
Hg
0,07
0,156
0,06
0,12
0,12
0,14
0,092
0,07
Pb Cu
25
76
25
66
18
28
24 141
17
50
21
74
9,7
50
15
56
Cd
3,5
2,6
0,62
0,97
0,64
1,2
1,2
1,4
Cr
4,7
4,4
1,4
7,0
7,5
8,6
4,2
5,1
Ni
20
13
4,0
8,6
8
10
8
9
Zn
1468
559
382
367
320
520
600
460
VATTENDRAG
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
LOKAL
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Nedre
Datum
941006
981103
991025
001018
031020
041012
051011
061024
Hg
0,04
0,174
0,039
0,104
0,1
0,11
0,12
0,08
Pb
17
13
18
12
12
17
7,7
13
Cu
52
46
18
48
43
51
25
38
Cd
0,76
0,65
0,20
0,27
0,44
0,48
0,41
0,73
Cr
3,9
4,1
1,0
4,6
6
8,2
4,0
7,1
Ni
8,9
8,1
2,7
4,5
7,6
7,7
4,7
9,4
Zn
339
144
210
151
230
230
130
220
VATTENDRAG
Önneredsbäcken
Önneredsbäcken
LOKAL
Östra kanten
Östra kanten
Datum
991025
001018
Hg
0,027
0,165
Pb
13
4,8
Cu
9
15
Cd
0,1
0,43
Cr
0,7
2,8
Ni
1,8
4
VATTENDRAG
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
LOKAL
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Uppstr. golfbana
Datum
001019
011024
021104
031020
041012
051011
061024
Hg
0,124
0,114
0,14
0,15
0,13
0,12
0,09
Pb
16
9,5
9,7
11
11
6,6
12
Cu
82
48
45
58
49
45
59
Cd
1,3
1,1
0,55
0,84
0,87
0,60
1,10
Cr
5,9
4,0
4,3
6,3
6,0
4,2
6,2
Ni
15
9,4
10
11
12
7,4
11
58
Al
Co
4210
1650
4840
5400
4500
2800
3500
18
30
8,6
8,3
12
11
12
Al
Co
3690
1440
3010
4100
5100
3300
5600
Zn
65
92
Zn
438
196
200
230
230
170
220
Fe
1730
9730
10000
11800
8200
9000
6400
5300
As
Mn
5,8
2,5
9,1
3,1
4,1
3,1
2,8
7530
1240
1100
1700
2600
2000
As
Mn
6,5
31
5,3
9,5
10
3,2
8
Fe
58955
10200
14100
8600
12000
13000
9800
12000
5,8
2,5
5,1
4
5,6
3,5
3,6
6560
1020
2600
1100
400
1000
Al
1100
2840
Co
18
5,2
Fe
18700
6450
As
2,2
1,1
Mn
3120
624
Al
4290
3570
2400
4500
4300
3200
4500
Co
11
7,4
8,1
7,6
8,8
6,6
9,0
Fe
7850
5320
5300
6900
7400
5800
6700
As
3,0
2,1
2,5
2,5
1,8
1,6
1,7
Mn
2750
1780
2200
1700
1700
1700
1900
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
Stora ån
LOKAL
Hults bro
Hults bro
Hults bro
Hults bro
Hults bro
Datum
001018
031020
041012
051011
061024
Hg
0,151
0,13
0,14
0,11
0,06
Pb
14
9,2
21
6,8
10
Cu
75
39
69
32
35
Cd
0,54
1,0
0,7
0,50
1,20
Cr
7,0
6,2
12,0
4,4
5,5
Ni
9,7
8,0
13,0
5,6
13,0
Zn
206
260
300
120
230
Al
5350
5100
6700
3800
4900
Co
6,5
3,6
13
4,9
12,0
Fe
8230
5500
13000
6000
6800
As
3,2
2,0
3,5
1,5
1,9
Mn
1100
79
3200
1300
2600
VATTENDRAG
Haga å
Haga å
Haga å
Haga å
Haga å
Haga å
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
011024
021104
031020
041012
051011
061023
Hg
0,12
0,14
0,082
0,11
0,12
0,065
Pb
8,5
9,5
6,8
9,1
7,9
12
Cu
22
19
20
17
18
17
Cd
0,92
0,75
1,1
0,90
0,90
1,20
Cr
4,2
6,3
4,3
6,0
4,8
6,5
Ni
5,4
8,8
5,9
7,0
6,7
8,7
Zn
109
140
140
110
130
130
Al
5020
5400
4100
5800
5300
6500
Co
15
7,1
13
19
20
30
Fe
7450
8700
6200
8200
8100
9900
As
2,8
2,3
2,6
1,7
1,8
2,5
Mn
2460
1200
4300
2000
3000
3400
VATTENDRAG
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken
LOKAL
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Kviberg
Datum
960703
971014
981105
011026
021104
031015
041013
051011
061024
Hg
0,04
0,11
0,181
0,121
0,17
0,15
0,14
0,12
0,07
Pb
14
28
11
11
11
14
9,1
6,8
10
Cu
20
Cr
2,0
4,0
3,8
4,5
4,2
5,2
3,8
3,6
4,8
Ni
6,0
9,0
5,4
4,7
5,9
9,0
6,1
4,1
7,0
Zn
125
267
123
127
210
230
140
170
210
Al
Co
Mn
3280
3720
3720
3000
4800
3200
2700
4000
21
8,1
8,0
6,0
8,2
5,9
7,3
9,1
Fe
11050
9840
9090
11400
8100
8000
7100
7900
9400
As
23
35
33
37
25
23
30
Cd
0,60
1,2
0,86
0,64
0,75
0,92
0,47
0,55
0,75
3,5
3,4
2,7
2,8
1,7
1,9
2,9
3430
2100
1800
1200
5700
2800
VATTENDRAG
Lärjeån
Lärjeån
Lärjeån
Lärjeån
Lärjeån
Lärjeån
Lärjeån
LOKAL
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Övre
Datum
001012
011026
021104
031015
041013
051012
061024
Hg
0,117
0,148
0,15
0,093
0,11
0,10
0,09
Pb
6,5
6,8
5,2
6,1
5,6
6,8
4,4
Cu
18
27
17
18
13
19
16
Cd
0,70
0,86
0,51
0,86
0,49
0,80
0,49
Cr
4,5
4,1
3,1
3,4
4,3
5,4
3,4
Ni
6,5
6,7
5,4
7,8
6,2
6,5
5,3
Zn
97
98
77
95
78
95
60
Al
4850
4200
2900
3400
4100
5700
3200
Co
8,6
12
4,7
5,5
7,9
6,6
5,0
Fe
6400
6210
4300
4700
6400
8500
4500
As
1,7
2,3
1,6
2,0
0,9
1,5
1,0
Mn
1200
2470
980
1200
1200
1900
730
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
59
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Kvillebäcken
Kvillebäcken
Kvillebäcken
Kvillebäcken
Kvillebäcken
Kvillebäcken
LOKAL
Hökälladammen
Hökälladammen
Hökälladammen
Hökälladammen
Hökälladammen
Hökälladammen
Datum
011025
021105
031016
041013
051012
061024
Hg
0,127
0,15
0,061
0,11
0,1
0,07
Pb
10
6,1
11
6,9
4,7
21,0
Cu
41
21
39
27
38
31
Cd
0,70
0,37
1,1
0,57
0,56
0,98
Cr
5,7
3,6
6,6
4
3,1
6,8
Ni
8,5
6,3
16
10
7,0
12,0
Zn
144
66
190
110
92
150
Al
4260
2800
4200
3200
2800
6000
Co
68
7,1
19
13
7,9
12
Fe
28100
8600
11000
7900
6000
12000
As
5,4
2,2
4,4
2,1
1,9
2,9
Mn
8010
1600
7700
3000
3000
2900
VATTENDRAG
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
Otterbäcken
LOKAL
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Skjutbanan
Datum
951012
961029
971014
981103
991025
001018
011024
021104
031020
041012
051011
061024
Hg
0,102
0,033
0,09
0,154
0,04
0,134
0,123
0,16
0,13
0,12
0,13
0,10
Pb
33
8,1
28
229
99
48
86
91
21
100
18
54
Cu
14
14
Cd
1,12
0,78
0,86
1,0
0,13
0,48
0,56
0,66
0,62
0,59
0,42
0,79
Cr
2,6
1,8
4,2
2,5
0,5
3,4
2,8
2,2
3,6
3,3
1,8
3,6
Ni
9,9
5,9
10
5,9
0,9
5,9
3,3
5,0
5,6
5,6
2,7
4,3
Zn
94
274
162
109
59
76
76
72
80
92
45
74
Al
Co
As
Mn
4110
3470
1050
3590
3360
1900
2800
3300
2000
3400
17
9,7
20
6,5
4,0
3,9
2,7
7,7
2,8
4,6
Fe
12630
10100
6310
6080
13500
40500
15400
14000
12000
14000
13000
14000
0,89
2,5
2,3
2,4
2,0
1,8
1,3
0,9
1,6
4100
758
556
400
380
840
310
410
VATTENDRAG
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
LOKAL
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Solberg
Datum
951012
961029
971014
981104
991027
001018
011025
021104
031016
041012
051011
061025
60
Hg
0,13
0,215
0,088
0,219
0,04
0,213
0,123
0,14
0,071
0,12
0,12
0,08
Pb
61
39
72
283
54
190
93
52
67
170
120
130
17
9,1
12
16
11
13
15
17
15
Cu
18
37
25
13
30
27
30
29
25
22
27
Cd
1,4
1,7
1,6
1,4
0,42
1,2
0,76
0,93
1,3
0,78
0,66
1,3
Cr
2,2
2,8
4,5
5,9
1,2
7,5
3,8
4,2
6,1
9,1
5,0
7,9
Ni
12
12
26
12
4,8
12
8,1
12
14
14
9,2
13
Zn
184
374
280
161
97
259
117
120
220
150
130
190
Al
Co
3470
5320
1660
6130
3210
2900
4200
6300
4100
6600
26
16
26
19
13
4,9
8,1
10
9,8
13
Fe
7095
6480
8290
8760
10400
12500
6570
6300
8600
11000
10000
10000
As
Mn
1,7
2,5
3,8
2,5
2,0
3,3
1,9
2,4
2,7
6020
4620
3300
940
3800
1700
2900
3000
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Metallhalter (mg/kg TS)
VATTENDRAG
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
Bäck vid Säve
LOKAL
Säve depå
Säve depå
Säve depå
Säve depå
Säve depå
Säve depå
Hg
0,11
0,05
0,11
0,19
0,04
0,078
Pb
5,8
7,5
4,9
18
10
15
Cu
17
37
VATTENDRAG
Bäck till Rällsjön
Bäck till Rällsjön
LOKAL
Datum
Hg
Utlopp från våtmark 051012
0,130
Utlopp från våtmark 061024
0,087
Medelvärde 0,109
Pb
40
41
41
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Datum
951012
961029
971014
981104
991027
061024
Cr
3,2
1,9
4,5
5,9
1,5
8,7
Ni
14
15
25
13
4,4
16
Zn
185
398
291
181
107
240
Al
Co
25
16
26
Cd
1,40
2,50
1,60
1,90
0,45
1,7
As
Mn
19
20
26
13
Fe
4765
5510
6830
7960
11000
10000
3520
5590
1510
7200
1,6
2,5
2,9
5700
2600
Cu
11
15
13
Cd
0,54
1,0
0,77
Cr
1,6
4,5
3,1
Ni
4,2
6,9
5,6
Zn
65
97
81
Al
2000
4600
3300
Co
3,6
5,6
4,6
Fe
4000
6000
5000
As
0,60
1,4
1,0
Mn
500
560
530
61
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
62
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Bilaga 4
Bedömningsgrunder för metallundersökningar
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
63
Metaller i vattendrag 2006 - R 2007:3
METALLUNDERSÖKNINGAR
ALLMÄNT
För att få en översiktlig bild av metallföroreningsläget i ett vatten, med hjälp av vattenmossa, räcker
det ofta med någon enstaka undersökning. Men eftersom stora årstids- och mellanårsvariationer kan
förekomma, framför allt i vatten med punktutsläpp och stora flödesskillnader, är det en fördel om
bedömningen görs på basis av flera undersökningstillfällen. Det bör också understrykas att
kännedom om perioder med hög belastning, vilka kan vara helt utslagsgivande för recipienten, är
nog så viktiga för en korrekt bedömning av tillståndet i ett vattendrag.
Tabell 1. Naturvårdsverkets gränsvärden för bedömning av metaller i vattenmossa (Wiederholm 1999)
(halter i mg/kg torrsubstans).
Klass
1
2
3
Benämning
Mycket låga halter
Låga halter
Måttligt höga halter
Kvicksilver (Hg)
Kadmium (Cd)
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kobolt (Co)
≤ 0,04
≤ 0,3
≤ 0,5
≤3
≤ 1,5
≤4
≤7
≤ 60
≤2
Klass
Benämning
4
Höga halter
Kvicksilver (Hg)
Kadmium (Cd)
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kobolt (Co)
0,3 - 1,5
2,5 - 15
8 - 40
30 - 150
10 - 50
30 - 150
50 - 250
500 - 2500
30 - 150
0,04 - 0,1
0,3 - 1,0
0,5 - 3
3 - 10
1,5 - 3,5
4 - 10
7 - 15
60 - 160
2 - 10
0,1 - 0,3
1,0 - 2,5
3-8
10 - 30
3,5 - 10
10 - 30
15 - 50
160 - 500
10 - 30
5
Mycket höga halter
>1,5
>15
>40
>150
>50
>150
>250
>2500
>150
BEDÖMNING
Metaller i vattenmossa ingår som parameter i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för
miljökvalitet – Sjöar och vattendrag. För kvicksilver, bly, koppar, kadmium, krom, nickel, zink,
kobolt och arsenik går det att göra en ”översättning” av den uppmätta metallhalten i mossa till
rådande miljötillstån (tabell 1). Bedömningen av föroreningsgraden grundar sig på en jämförelse
med nationella bakgrundshalter där uppmätt halt divideras med bakgrundshalt. I tabell 2 redovisas
klassgränser för bedömning av föroreningsgrad.
.
64
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
Metaller i vattendrag 2006 – R 2007:3
Tabell 2. Bedömning av föroreningsgrad. Uppmätt halt/jämförvärde och tidigare gränsvärden.
Förorenings- Benämning
Uppmätt halt/
jämförvärde
grad
1
2
3
4
5
Ingen eller obetydlig förorening
Liten förorening
Tydlig förorening
Stor förorening
Mycket stor förorening
≤ 2,0
2,0 - 4,0
4,0 - 10
10 - 25
> 25
När man bedömer hur påverkat ett vattendrag är av metallföroreningar måste hänsyn bl a tas till
naturliga bakgrundshalter, påverkan av luftburna föroreningar och eventuell försurnings-påverkan.
Med naturlig bakgrundshalt menas här tillståndet i ett av människan opåverkat vatten. Sådana
förhållanden existerar knappast längre. Provisoriska värden på bakgrundshalter finns att tillgå från
opåverkade områden i Norrland (tabell 3) (Wiederholm 1999). Bedömningsgrunder för metaller är
inte effektrelaterade, utan snarare beskrivande och tänkta att ge en grov men enhetlig indelning av
tillstånd och föroreningsnivå i förhållande till bakgrundhalten.
För att bedöma metallföroreningssituationen används i den här undersökningen den modell som
presenteras i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet sjöar och vattendrag
(Naturvårdsverkets rapport 4913 och 4920).
TABELL 3. Nationella bakgrundshalter, från opåverkade vattendrag i Norrland (halter i mg/kg torrsubstans).
Hg
Pb
Cu
Cd
Cr
Ni
Zn
As
0,07
5
10
0,5
2
5
100
2
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
65
Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning
Rapporter (ISSN 1401-2448, ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE):
R 2007:1
R 2007:2
R 2007:3
R 2007:4
R 2007:5
Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd
Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006
Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006
Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg
Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg
R 2006:1
R 2006:2
R 2006:3
R 2006:4
R 2006:5
R 2006:6
R 2006:7
R 2006:8
R 2006:9
R 2006:10
R 2006:11
R 2006:12 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd
Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005
Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005
Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg
Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar.
Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet
Årsrapport luftföroreningar 2005. Mätningar i Göteborgsområdet
Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg
PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg
Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar
Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg
EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning
Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg
PM (ISSN 1401-243X, ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE):
PM 2006:1
PM 2006:2
PM 2006:3
PM 2006:4 PM 2006:5
PM 2006:6
PM 2006:7
PM 2006:8
PM 2006:9
Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004
Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006
Ateljéprojektet – kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer.
Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005
Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier
Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005
Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg
Fördjupad försöksdjurstillsyn
Utvärdering av PM2.5 -mätningar
Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete.
Kosmetikatillsyn
Download