1 (1) HUT Skåne temagrupp MAT Minnesanteckningar Mötesdatum

advertisement
Malmö stad
Miljöförvaltningen
1 (1)
HUT Skåne temagrupp M AT
Mötesdatum
Plats och tid
Närvarande
Minnesanteckningar
12 april 2010
Miljöförvaltningen rum 410 kl 10
Helena Thelander, Jeanette Jandermark, Gunilla Andersson,
Martin Dahl, Ruzena Svedelius, Olof Blomqvist, Susannah
Carlsson, Helen Nilsson, Åsa Abrahamsson
Detta möte ägnades nästan helt och hållet åt att diskutera kopplingen mellan
matval och klimat- och miljöpåverkan.
Olof Blomqvist inledde med att berätta om sin forskning kring olika livsmedels
klimatpåverkan och Gunilla Andersson fortsatte sedan med att berätta om sitt
arbete med Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat där man bland
annat har valt att arbeta med SMART-konceptet. Läs mer om detta här:
http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=1068
På vissa punkter skiljer sig dessa två linjer åt, men i stort sett är de samstämmiga.
Vi bör äta mer baljväxter och grova grönsaker och äta mindre kött, särskilt
nötkött. Men frågorna om våra matval är inte enkla, de är komplexa och det gäller
att skaffa sig god kunskap. Exempelvis visade det sig att klimatpåverkan från en
svensk tomat odlad i bioenergiuppvärmt växthus trots allt är lika stor som en
spansk tomat, trots att transportens klimatpåverkan då är inräknad. Att
närproducerad mat är bättre ur miljösynpunkt är alltså inte en sanning som gäller
alltid.
En fråga som kom upp flera gånger är nyttan av betande djur för att bibehålla
biologisk mångfald. ”Ekologiska” kor måste få beta ute men det är en mycket liten
andel av dem som verkligen bidrar till mångfalden genom att beta artrika
hagmarker. Grisar och kycklingar påverkar klimatet i mycket mindre omfattning än
nötdjur. Samtidigt kan nötdjur (särskilt ekologiskt uppfödda som inte kräver
importerat kraftfoder) tillgodogöra sig foder som inte människor kan äta, medan vi
mycket väl skulle kunna producera mat till oss själva istället för gris- och
kycklingfoder. Som sagt, en komplex fråga.
Mötet avslutades med att Olof redogjorde kort för hur man resonerar kring olika
klimatmärkningar av livsmedel.
Nästa möte är den 19 maj kl 10-12 och vi planerar då att besöka Barn i sta’n i
Seved här i Malmö.
265334690
Vid protokollet
Åsa Abrahamsson
Download