Ica Hjärtat 2016-06

advertisement
Sida
KONTROLLRAPPORT
Dnr
2016-06-16
2016-2174
Inspektionsdatum
2016-06-16
Anläggning
Ica Hjärtat
Plats
Stora Vägen 2
Fastighetsbeteckning
Gånghester 11:1
Närvarande
, Miljöförvaltningen
, Ica Hjärtat
Oanmäld inspektion
Ärende
1(2)
Datum
Anledningen till inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen i en samordnad kontroll från Livsmedelsverket där material i kontakt med livsmedel kontrolleras. Vid inspektionen kontrollerades förpackningsmaterial.
Omdöme
Vid inspektionen konstaterades att verksamheten har grundläggande kunskap om
lagstiftningen för användning av utrustning och material i kontakt med livsmedel. Ett
informationshäfte lämnades om kontrollprojektet ”Material i kontakt med livsmedel”.
DoC dokument för tråg till kyckling kommer att mailas till miljöförvaltningen.
Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland det kontrollerade området.
Information
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.
Avgift
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.
Miljöförvaltningen
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
WEBBPLATS
E-POST
TELEFON
FAX
501 80 Borås
Sturegatan 42
boras.se
[email protected]
033-35 30 00
033-35 30 25
Download