Karin Svensson Smith, ordf Riksdagens trafikutskott

advertisement
http://spbi.se/statistik
Andel fossilt av tillförd energi
1983
1998
2010
36
20
3
3
3
3
service
36
13
7
industri
37
28
23
fjärrvärme
71
28
24
transporter
97
97
95
bostäder
elproduktion
Källa:Energimyndigheten
• Drygt ¾ av all oljeimport går till
transportsektorn
• In- och utrikestransporter svarar
för 40 % av Sveriges
klimatpåverkan
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Sverige 2010
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust..
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God Bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Skåne 2010
Nyregistreringar per bränsle
200601-201310
En fördubbling av
kollektivtrafikens andel
av trafikarbetet i relation
till bil kan minska
persontrafikens
koldioxidutsläpp med
minst 24 procent
Kollektivtrafiken ska ersätta både
flyg och bil
Bort
Statligt
Långt
Fort
Regionalt
Ofta
Nära
Kommunalt
Till
Ekonomiska styrmedel
•
•
•
•
•
•
•
Koldioxidskatt
Km-skatt för lastbilstransporter
Trängselskatt och parkeringsavgifter
Fordonsskatt, bonus-malus, registreringsskatt
Flygskatt
Subventioner
Investeringar
Höghastighetståg i Japan
Juridiska styrmedel
• Pumplag och kvotplikt
• Vikt- längd-, tid- m fl restriktioner för
lastbilstrafik
• Plan- och bygglag
• Miljözoner, lokala trafikföreskrifter
USA:s godstransporter sticker ut
Järnvägstransport
Frakt i ton-kilometer per invånare
Grekland
Irland
Portugal
Nederländerna
Spanien
Storbritannien
Norge
Danmark
Belgien
Frankrike
Tyskland
Luxemburg
Schweiz
Finland
Österike
Sverige
USA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Access 6 2009
Skanör i januari 2007 (drygt 1 m över medelnivån)
Dec 2013 - mindre än 15 cm från att
Citytunneln översvämmas
Naturanpassad översvämningshantering
enligt Kommissionen
Naturanpassad översvämningshantering beaktar de hydrologiska
processerna över hela avrinningsområdet för ett vattendrag eller
längs en kuststräcka med syfte att identifiera var åtgärder bäst kan
tillämpas, med fokus på att öka den vattenhållande kapaciteten.
Exempel på sådana åtgärder är:
Återställa naturliga flöden genom restaurering av kustområden, eller
återkoppla vattendrag med sina svämplan.
Restaurera utdikade våtmarker i syfte att lagra vatten och hjälpa till att
"bromsa flödet" Skapa ”lagringskapacitet” i jordbruksområden som kan
lagra översvämning vatten under översvämningarna, och i övrigt vara
högt naturvärde områden
Urban grön infrastruktur såsom grönområden, hållbar dränering och gröna
tak.
DG Environment, 2011: Towards Better Environmental Options in Flood
Risk Management
Att skapa en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering i städer
Vid nybebyggelse:
Undvik att bygga i områden som kommer att översvämmas
Skapa vattenvägar
Lämna plats för icke-hårdgjord yta mellan husen
Se till att vattenflödet från de nya områdena inte översvämmar
nedströms liggande bebyggelse
I befintlig bebyggelse:
Hårdgör så lite som möjligt
Öppna upp hårdgjorda ytor
Skapa vattenvägar och gröna korridorer
Bevara träd
• Sverige har ingen nationell
klimatanpassningsstrategi
• Få svenska kommuner har en
klimatanpassningsplan
• Frankrike har lagstiftning som kräver
att alla större städer har en integrerad
plan för minskad klimatpåverkan och
klimatanpassning
• 3 av 4 danska kommuner har
beslutade klimatanpassningsplaner
Slutsats
Valet står inte mellan byte till förnybara drivmedel,
energieffektivare transporter, klimatklok
samhällsplanering eller en ändrad livsstil.
För att nå målet om en fossilfri trafik till 2030
måste alla dessa fyra aspekter vara med.
Klimatomställning av transportsektorn har en
potential att få positiva konsekvenser för
miljömålen, jämställdheten, hälsan,
handelsbalansen och statsfinanserna.
Det enda som saknas är politiskt kurage.
Download