Skydd av kantzoner bygger grön infrastruktur

advertisement
Planetära gräns
Grön infrastruktur?
Grön infrastruktur
Vad kan vi bidra med?
Förvaltar 95% av
skogslandskapet…
Grönblå infrastruktur vattendrag
Ekoparker – stora landskap
En grönblå
infrasruktur
32 vattendrag
Skogsbrukets målbilder
minst 10 meters kantzon mot sjöar och vattendrag
Bredare kantzoner vid hänsynskrävande biotoper
Kantzoner mot sjöar och
vattendrag – livsmiljöer
som är förbundna med
varandra
Länsstyrelsen Jönköping - Projekt Nissan!
Projektidé
Kantzonens bredd
Minst 15 meter
Bredare kantzoner vid
Stor lutning
Utströmningsområden
Lövrika skogar
Värdefulla skogar
Körning
Ingen körning närmare än 10 meter – normalt 15
Ej funktionell kantzon
Gallring i kantzon mot vattendrag
Ingen körning i kantzonen
Projekt Nissan
Naturvårdsavtal 50 år
för funktionell kantzon
Lövbryn mot jordbrukslandskapet
Karhuvaara
Naakajärvi
Manuvaara
Leipipir Rautiorova
Luttåive Vuollerim
Varjisån/Piteälven
Storklinten
Tjadnes Nimtek
Rosfors
DubblaLedfat
bergen
Jovan
Skatan
Käringberget
Håckren
Galhammar
Tranuberget
Fjätälven
Hornslandet
Grytyaberg
Ejheden
Malïngsbo
Ovansjö
Forsmark
Färna
Ridön
Kilsbergen
HalleHunneberg
Norra Vätterns Skärgård
Omberg
Böda
Hornsö
Raslången
Ekoparker som
kärnområden
• Urval- rödlistade arter
• Urval – natura 2000
• Urval – nyckelbiotoper
• 5300 hektar – snittstorlek
• I snitt 65% naturvård
• Arterna responderar…
kalbaggar
Ekoparkerna levererar
• Dokumenterade effekter på fåglar och insekter
• Stora landskap fungerar även i sig själva för en
stor del av mångfalden
Hackspettarna som miljöindikatorer
Arealkrävande
Många nischer
Vitt skilda levnadskrav
Lätta att inventera
Nyckelarter
Paraplyarter
Skapa en grön infrastruktur av stora
kärnområden!
Viktigast för mångfalden och störst bristvara…
Prioritera detta arbete först av alla…
•
•
•
•
Sveaskog har 37 ekoparker
Kompletteras med stora värdetrakter
Befintliga reservat över 500 hektar
Mångfaldsparker etc hos andra bolag
• Gör jobbet TILLSAMMANS med sektorn…
Download