Kontakt Eskilstuna kommun LEVANDE VATTEN

advertisement
N
atur
Skjulsta kvarn. En entré till
Vilsta naturreservat.
Vassrika slättsjöar är viktiga
för fågellivet
Kontakt
Eskilstuna kommun
Planavdelningen
Stadsbyggnadsavdelningen
016-710 20 11
[email protected]
LEVANDE VATTEN
Natur
Stränderna i Eskilstuna – Mälaren och
Hjälmaren.
Både människor och djur behöver vatten och vistas
gärna vid stränder. Kommunens fysiska planering
ska garantera fri passage utmed vattnet, tillgång till
oexploaterade rekreationsområden vid vatten och
ostörda naturområden för växter och djur.Stränderna
i Eskilstuna kommun ska inventeras för att få bättre
kunskap om vad som är mest värdefullt.
Våtmarker tar hand om övergödningen
Våtmarker kan anläggas vid reningsverk men också i
jordbrukslandskapet. Ekeby våtmark byggdes 1997-98
och tar hand om sista steget i reningen av Eskilstunas
avloppsvatten. Våtmarken har blivit en fin fågellokal.
Sank åkermark som omvandlas till våtmark kan få en
ny, viktig funktion som fosfor- och kvävefälla. Ett antal
sådana våtmarker har anlagts i Eskilstuna kommun med
statligt miljöstöd.
Våtmarker för artrikedom
Våtmarkerna har minskat. De naturliga våtmarker
som fanns i Mälardalen i mitten på 1800-talet har
dikats ut till 90%. De flesta är produktiv åker eller
skog idag, men en liten del kan nu återföras till
våtmark. Restaurering av igenväxande kärr, slättsjöar
och småvatten ger god effekt på de arter som behöver
sådana miljöer. Samtidigt ökar upplevelsevärdet för
besökare. Mycket mer behöver dock göras på detta
område.
Limniskt naturreservat och fria
vandringsvägar för fisk
I Eskilstuna kommun planeras ett större limniskt (=
sötvattens-) reservat i Närsjöfjärden i Hyndevadström,
uppströms Eskilstunas vattenverk. Ett annat projekt
handlar om anpassning av fall och slussar i Eskilstunaån
så att fiskar åter ska kunna vandra från Mälaren och
upp i Hjälmaren.
eskilstuna.se
Download