Life to ad(d)mire är ett Life Nature –projekt som jobbar med

Life to ad(d)mire är ett Life Nature –projekt som jobbar med restaurering av
myrar och våtmarker. Life to ad(d)mire kommer att restaurera 35 Natura 2000–
områden i Sverige under 2010 till 2015, varav sex områden i Östergötland.
I projektet deltar även Jämtland, Dalarna, Västernorrland, Jönköping,
Kronoberg och Skåne län.
Genom att restaurera myrarna och våtmarkerna, återskapas
öppna och våta miljöer för de fåglar, orkidéer och andra arter
som lever och är beroende av denna miljö.
När diken grävs genom myrmarkerna, läcker vatten och näringsämnen ut i vattendragen. Genom att ”lägga igen” gamla diken,
minskar näringsläckaget.
Arter specialiserade på slåtterängar och starrmyrar, riskerar att
försvinna utan skötsel av dessa marker. Genom röjning av
vedartad vegetation och tuvor kan slåtter åter bli möjlig i dessa
områden.
De myrar i Östergötland som restaureras är Bredsjömossen, Kärnskogsmossen, Bibergskärren och
Trolleflod i Motala kommun, Fjällmossen i Norrköpings kommun samt Rocks mosse i Ydre
kommun. Totalt ingår ca 300 ha.
Marker har dikats ut för att få ökad areal skogsmark, jordbruksmark eller torvbrytning. Många av dikena som kommer att
”täppas till” är mer än 100 år gamla. Trots det fortsätter dikena
att dränera markerna och torka ut dessa värdefulla miljöer.
Flygbild över Fjällmossen. Restaureringsområdet innanför rödstreckad linje. Foto: Bergslagsbild AB.
Grävmaskin används för igenläggning av diken. Foto: Mikael Burgman.
Mossnycklar.
Foto: Mikael Burgman.
Våtmarker definieras som ”mark där vatten under stor del av året finns nära under, i eller
strax över markytan”. Den vanligaste typen av våtmarker är myrar, i vilka växtmaterial inte helt bryts ner, utan i
stället lagras som torv. Till våtmarkerna hör strandmiljöer, sumpskogar och gräsbevuxna fuktängar och fukthedar.
Life är EUs miljöfond som har funnits sedan 1992.
Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur eller miljöprojekt.
Life Nature finansierar endast arbete inom befintliga Natura 2000­ områden.
Natura 2000 är ett nätverk för EUs mest skyddsvärda arter och naturtyper.
Här ingår områden som innehåller naturtyper eller arter som EU länderna
har kommit överens om att bevara.
www.lifetoaddmire.se
eller ring 013 – 19 60 00
Produktion: Länsstyrelsen Östergötlands- och Jämtlands län 2012.
Karta: Länsstyrelsen Östergötland 2012 © Lantmäteriet. Tryck: Moderatho Co AB 2012.
Målet med projektet är att återställa vattenbalansen på de sex
utvalda myrarna och våtmarkerna. Restaureringsarbetet innebär
att buskar och sly röjs bort samt att dikena pluggas igen.