Jordbrukspolitikens stöd till anläggning
och restaurering av våtmarker
HUT Skåne 2008-11-18
Lukas Österling
Anläggning och restaurering av
våtmarker
• Landbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
• Miljöinvestering för anläggning och restaureringar av
våtmarker
• Tidigare: ”projektstöd”
Mycket är sig likt…
Syfte:
• Minska näringsbelastningen från jordbruket
• Gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet
Förutsättningar:
• Max 200 000 kr per ha (stödberättigat område)
• Max 90% av faktiska kostnader
• Länsstyrelsen skall prioritera de projekt med störst nytta
enligt syften ovan
…men lite är nytt
•Behöver inte anlägga på jordbruksmark
•Stöd även för restaurering
•Stöd för allmänhetens rekreation
•Friare kring medfinansiering
Prioritering i Skåne
90 % stödnivå
•
Anläggningens/restaureringens förutsättningar att kostnadseffektivt rena tillrinnande
vatten från näringsämnen skall vara mycket goda
eller
•
Anläggningen/restaureringen skall med stor säkerhet gynna hotade arter knutna till
våtmarker i odlingslandskapet
Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper
50 % stödnivå
•
Uppenbart medföra nytta för såväl näringsrening som biologisk mångfald men
kriterier för maximal ersättning kan inte helt anses uppfyllda.
eller
•
Uppenbart att medföra nytta för näringsrening eller biologisk mångfald samt
uppenbar och stor nytta för något annat allmänt intresse, som exempelvis
rekreation, vattenhushållande förmåga, kulturmiljövärden, övrig vattenrening
…Eller ett takbelopp där det är lämpligare
Exempel på villkor
•
Anläggningen ska ske enligt fastställd projekteringsplan
•
Träd och buskar av igenväxningskaraktär skall hållas borta
•
Ingen spridning av gödsel och bekämpningsmedel
•
Våtmarken ska förbli våtmark under minst 20 år
•
Brunnar, dammvallar etc. skall underhållas så funktionen består
•
Restriktioner kring tömning/nivåreglering
•
Förbud mot att inplantera fisk, kräftor, fågel eller andra djur
•
Restriktioner mot utfodring eller annan aktiv tillförsel av näring
Förutsättningar för restaurering
-Samma prioriteringsgrunder
-Inte finansiera sådant som markägaren är skyldig att
göra (villkor, avtal, lagstiftning).
Exempel på åtgärder:
•Nya inlopp och ev. utlopp
•Bortgrävning av sediment
•Rensning av vegetation
•Stängsling
Ingå åtagande om skötsel
Relativt få ansökningar
Utnyttja för bevattning
Ok, under förutsättning att:
–
–
–
–
Utformningen anpassas
Inte kolliderar med syftet
Inte töms/avsänks för tidigt
Släppa lågvattenföring
• Villkor
• Positiva effekter: bättre vattenutnyttjande,
tömning, återför närsalter
I skog?
- Ja, men det ska finnas en koppling till
odlingslandskapet och våtmarken ska uppfylla
prioriteringar
Skötsel av våtmarker
•
Anlagda/restaurerade i miljöförbättrande syfte
•
Ersättning
– På åker – 3000 kr/ha
– På betesmark/övrig mark – 1500 kr/ha
– Extra vid höga markvärden på åker – 1000 kr/ha (markklass 6-10
utan åtgärdsbehov) och stor miljönytta
– Kan kombineras med bete/slåtter samt gårdsstöd på ytor som kan
skötas